banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

W dniu 22 lipca 2011 r. została zawarta umowa o partnerstwie pomiędzy Stowarzyszeniem Ekologiczno-Kulturalnym Klub Gaja – reprezentowanym przez Prezesa Klubu –Jacka Bożka, a Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach reprezentowanym przez Dyrektora RZGW w Gliwicach – mgr inż. Artur Wójcik.

Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry z udziałem Prezydiów Komisji Udziału Społecznego działających przy Radach 05-07-2011


W spotkaniu udział wzięli: Pan mgr inż. Artur R. Wójcik - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Pan Stanisław Staniszewski – Przewodniczący Prezydium Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Odry oraz członkowie Prezydiów Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry.

Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Górnej Odry na posiedzenie przybyli również: prof. dr hab. inż. Wojciech Bartnik - Przewodniczący Rady GWRW Górnej Wisły oraz Pan mgr inż. Wojciech Bosak - Zastępca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

W wyniku dyskusji ustalono, iż:
Zorganizowane zostanie spotkanie warsztatowe dla Prezydiów Rad (i Prezydiów Stałych Komisji ds. US) działających przy RZGW w Krakowie, Gliwicach i Wrocławiu.

 

W dniu 7 czerwca 2011r w Ambasadzie Francji w Warszawie odbyło się spotkanie Polsko-Francuskiej Grupy Roboczej nt. „Gospodarka wodna i zarządzania ryzykiem powodziowym”. W spotkaniu uczestniczyli:

  • ze strony francuskiej oprócz pracowników ambasady francuskiej w osobach Radców kulturalnego i ds. infrastruktury, przedstawiciele Agence de l'eau Adour-Garonne i Agence de l'eau Artois-Picardie,

  • ze strony polskiej kierownictwo KZGW w osobach Prezesa i jego zastępcy a także przedstawiciele większości RZGW.

 

Zamierzeniem polskich i czeskich izb członkowskich w Unii Izb Łaby/Odry (KEO) oraz Walnego Zgromadzenia była realizacja akcji promocyjnej dla międzynarodowego szlaku wodnego Odry w roku 2010. Akcja została przeprowadzona przez Sekretariat Generalny i komisję ds. transportu i infrastruktury Unii Izb Łaby/Odry przy współpracy z takimi partnerami jak: Niemcy, Polska, Czechy, p.t. ODRA-ODER 2010.

 

Zadaniem kampanii promocyjnej było podniesienie świadomości w sektorze politycznym jak również w opinii publicznej na temat żeglugi śródlądowej na Odrze. Taki rodzaj transportowy został wsparty przez KEO z uwagi na ekologiczność, na najniższe koszty zewnętrzne oraz na możliwość złagodzenia wzrostu transportu. Związku z powyższym stan szlaku wodnego Odry musi zostać ulepszony i doprowadzony do porządku. Celem dalszych poczynań jest aktywny udział w dyskusji związanej z kanałem Dunaj-Odra-Łaba oraz jego przyjęciu do sieci transportowych TEN-T, które maja być na nowo zdefiniowane.

Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry z udziałem Prezydiów Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa


W dniu 7 czerwca w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gliwicach odbyło się Wspólne Posiedzenie Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry z udziałem Prezydiów Stałych Komisji ds. Udziału Społecznego oraz zaproszonych wykładowców i gości specjalnych. Aby zaakcentować rangę spotkania, zaproszenie wystosowano do: Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego – Pana prof. dr hab. Jerzego Buzka, władz centralnych, Posłów i Senatorów RP, Wojewody Śląskiego, Marszałka Województwa Śląskiego, przedstawicieli świata nauki i mediów branżowych.

 

Spotkanie miało na celu zaakcentowane najistotniejszych problemów związanych z sektorem gospodarki wodnej - w obliczu przygotowań do jej reorganizacji. Osadzenie dyskusji na tle priorytetów polskiej prezydencji w Radzie UE pozwoliło dyskutantom na uzyskanie właściwej perspektywy. Potwierdzeniem zapotrzebowania na tego typu inicjatywy są zarówno przebieg, jak i efekty dyskusji z udziałem członków Rad GWRW MW i GO Prezydium Komisji ds. Udziału Społeczeństwa a także gości specjalnych, którzy przyjęli zaproszenie na posiedzenie.

W dniu 10.05.2011 r. nastąpiło zakończenie prac wzmacniających podłoże pod śluzą Dzierżno na Kanale Gliwickim, realizowanego w ramach projektu „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice” .

 

Śluza Dzierżno wybudowana została w latach trzydziestych ubiegłego stulecia i oddana do eksploatacji 8.12.1939 r. Jednak już 15.07.1941 roku nastąpiła katastrofa budowlana – zawalenie międzyśluzia. Po odbudowie śluza została ponownie uruchomiona pod koniec 1941 roku.Główną przyczyną katastrofy było posadowienie śluzy na bardzo niekorzystnych warunkach gruntowych – silnie nawodnionych piaskach drobnoziarnistych. Wskutek filtracji wód następowało wymywanie cząstek gruntu i zmniejszanie nośności podłoża.

ds. regulacji rzek, zaopatrzenia w wodę i melioracji terenów przyległych do polsko czeskiej granicy państwowej (Grupa R)


W dniach 23-27 maja 2011 r. w Republice Czeskiej w miejscowości Bedrichov Špindlerův Mlýn, na zaproszenie organizatora – Povodi Odry, odbyła się 37. narada grupy roboczej ds. regulacji rzek, zaopatrzenia w wodę i melioracji terenów przyległych do polsko czeskiej granicy państwowej (Grupa R).
W spotkaniu uczestniczyli – ze strony Polskiej:

  • Pan Artur R. Wójcik - /Dyrektor RZGW Gliwice/ - Kierownik polskiej części Grupy R;

  • Pan Rafał Łagosz /Z-ca Dyrektora RZGW Gliwice ds. Wdrażania Projektu – Zbiornik Racibórz Dolny/.

Woda 2011 - Galeria

W dniach 7-9 czerwca na terenie i obiektach Zbiornika Wodnego w Przeczycach przeprowadzono szkolenie pod kryptonimem „WODA 2011”. Organizatorem ćwiczeń był Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, będący administratorem obiektu hydrotechnicznego, we współpracy z Samodzielnym Pododdziałem Antyterrorystycznym Policji w Katowicach.

 

W szkoleniu brali udział:
Kierownicy Zarządów Zlewni,
Kierownicy NW/ZW,
Kierownicy Wydziałów Dyrekcji RZGW
oraz pracownicy OKI i wykonujący zadania obronne.

 

Oprócz zajęć teoretycznych odbywały się na akwenie i w powietrzu zajęcia praktyczne. Gośćmi ćwiczeń byli:

Wojewoda Śląski,
Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach,
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach,
Zastępca Dyrektora WBiZK UW w Katowicach,
Starosta Powiatu Będzińskiego,
Komendant Powiatowy Policji w Będzinie,
Wójt Gminy Mierzęcice.

Dnia 12 maja 2011 r. w siedzibie RZGW Gliwice, w ramach kontynuacji i realizacji porozumienia o współpracy z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennictwa, odbyło się spotkanie Dyrektorów Zakładów Karnych w Jastrzębiu Zdroju, Zabrzu, Wojkowicach oraz Aresztu Śledczego w Bielsku-Białej. Podczas spotkania, Dyrektor RZGW Gliwice – Pan Artur R. Wójcik podpisał z w/w zakładami umowy o nieodpłatnym zatrudnieniu skazanych. Zapisy umów określają szczegóły w zakresie zatrudnienia skazanych w pracach związanych z gospodarką wodną na terenie RZGW Gliwice.