banerek

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Gliwicach informuje, że od dnia 21.08.2018 r. wprowadza ograniczenie w szerokości żeglownej toru wodnego w km 33+650 Kanału Gliwickiego, w rejonie mostu drogowego w ciągu ul. Piaskowej w Pyskowicach.
Zawężenie toru wodnego wynika z prowadzonych robót remontowych przedmiotowego mostu, realizowanych przez Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach na zlecenie miasta Pyskowice.
Prosimy o stosowanie się do wystawionego oznakowania nawigacyjnego oraz zachowania szczególnej ostrożności podczas przepływania zawężonym odcinkiem Kanału Gliwickiego.   

Około 130 żołnierzy i pracowników Wojsk Obrony Terytorialnej biegnie w „Sztafecie 100-lecia Niepodległości” wzdłuż królowej polskich rzek – Wisły. Startując ze źródeł i ujścia Wisły, po przebiegnięciu blisko 1 100 kilometrów zespoły spotkają się w Warszawie. W ten sposób Wojska Obrony Terytorialnej przy partnerstwie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach czczą setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

W minionym tygodniu doszło do spotkania Burmistrza Miasta Bierunia z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Głównym tematem spotkania były działania podejmowane w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Bierunia i zarządzania ryzykiem powodziowym w obszarze gminy.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Gliwicach informuje, że od dnia 03.08.2018 r. godz. 6:00 otwiera dla żeglugi komorę południową śluzy Łabędy.
Komora północna zostaje wyłączona z eksploatacji z uwagi na rozpoczęcie robót budowlanych związanych z jej modernizacją. W  związku z powyższym prosimy o stosowanie się do oznakowania i poleceń załogi śluzy.   

KOMUNIKAT OGÓLNY NR 03/2018
z dnia 02.08.2018 r.

Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek w dniu 31 lipca 2018 r. dokonał wizytacji placu budowy największej aktualnie inwestycji o znaczeniu hydrotechnicznym w Polsce. Powstający zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny – polder, zabezpieczy przed powodziami ze strony rzeki Odry nawet 2,5 mln. mieszkańców trzech województw: śląskiego, opolskiego oraz dolnośląskiego.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – partner merytoryczny I Kongresu Żeglugi Śródlądowej w Opolu, serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pn. „Odra – rzeczna droga”.

W dniu 12 lipca 2018 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

Po gwałtownych opadach na południu Polski nie zanotowano żadnych uszkodzeń na wałach przeciwpowodziowych. W Warszawie, zgodnie z prognozami przepływu wody w Wiśle, nie występuje zagrożenie związane ze zbliżającą się falą wezbraniową. Ochrona przed powodzią jest jednym z najważniejszych zadań Wód Polskich.

Zgodnie z prognozami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w niedzielę (22 lipca) fala wezbraniowa spowoduje, że stan wody na stacji wodowskazowej w Zawichoście podniesie się do 540 cm, po czym zacznie opadać. W poniedziałek (23 lipca) w stolicy woda osiągnie poziom 290 cm, czyli dużo poniżej stanu ostrzegawczego (600 cm) i alarmowego (650 cm). Obecnie jej stan wynosi 68 cm. Nie przewiduje się zatem zagrożenia. Poniżej Warszawy fala wezbraniowa ulegnie dalszemu spłaszczeniu. Jeśli jednak zajdzie taka potrzeba, Zbiornik Włocławek, który obecnie piętrzy wodę na minimalnym poziomie, będzie zdolny przejąć część fali.

Informujemy, że w dniu 13 lipca 2018 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dotyczące umożliwienia Wnioskodawcom, ubiegającym się o przyznanie środków pomocowych Unii Europejskiej
w perspektywie UE na lata 2014-2020, uzyskiwania dokumentu właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną potwierdzającego, że projekt nie pogarsza stanu jednolitych części wód, ani nie uniemożliwia osiągnięcia dobrego stanu wód lub ich dobrego potencjału, również dla projektów niebędących projektami dużymi w rozumieniu art. 100 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.