banerek

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że w związku z wystąpieniem stanu alarmowego na wodowskazie Brynica na cieku Brynica w dniu 12 lutego br., zintensyfikowano pracę służb Wód Polskich w Gliwicach, na odcinku cieku, gdzie zgodnie ze wskazaniem wodowskazu w dniu 12 lutego 2019 r. wystąpił stan 205 cm (5 cm powyżej stanu alarmowego). Odcinek ten objęto również fizycznym monitoringiem.


Aby stwierdzić przyczynę wskazań wodowskazu służby Wód Polskich – Zarząd Zlewni w Katowicach wraz z Nadzorem Wodnym w Katowicach, przy współudziale przedstawiciela Wójta gminy Ożarowice – Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach, przeprowadziły wizję w terenie. Podjęte działania wykluczyły wcześniejsze podejrzenia powstania w tym miejscu tamy bobrowej lub zator spowodowany innymi przyczynami. Uczestnicy wizji lokalnej zaobserwowali drożne koryto rzeki o spokojnym laminarnym przepływie. Zarazem wykluczono jakiekolwiek zagrożenie dla obszarów przyległych do cieku (na tym odcinku z korytem rzeki sąsiadują głównie nieużytki). Ponadto analizując sytuację hydrologiczną zlewni należy zaznaczyć, że ewentualne zagrożenie dla tego rejonu minimalizuje rezerwa powodziowa Zbiornika Kozłowa Góra, wynosząca 7,066 mln m3
(150% rezerwy powodziowej). Bieżący i prognozowany dopływ do zbiornika wskazuje, że rezerwa powodziowa rezerwuaru zostanie zachowana przez minimum 50 dni (bez konieczności zrzutu ze zbiornika). Również prognozy meteorologiczne na najbliższe kilkadziesiąt godzin nie przewidują intensywnych opadów deszczu i śniegu, zaś prognozy przepływu opublikowane na Hydromonitorze IMGW wskazują na spadek stanu wód. Zmniejszyło się także ryzyko nagłymi roztopami, gdyż znacząca część pokrywy śnieżnej uległa już stopieniu.
Warto zaznaczyć, iż służby RZGW w Gliwicach wskazały, że wodowskaz na cieku Brynica, będący własnością Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej posiada niewłaściwie skalibrowany przekrój wodowskazowy – nie jest on referencyjny dla reżimu hydrologicznego zlewni i nie oddaje stanów charakterystycznych. IMiGW posiada wiedzę o zaistniałej sytuacji.
Dzięki racjonalnemu gospodarowaniu wodą zbiorniki administrowane przez PGW WP
RZGW w Gliwicach są gotowe, by wydatnie ściąć ewentualną falę wezbraniową na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Gliwicach. Służby gliwickich Wód Polskich przy stałej współpracy z czeskim odpowiednikiem – Povodi Odry oraz administratorem największego zbiornika w regionie (Goczałkowice) – Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów S.A., utrzymują na wszystkich swoich zbiornikach zakres od 70% do 380% rezerwy powodziowej. Oznacza to przygotowanie na zretencjonowanie wody wezbraniowej w czasie ewentualnego wzmożonego opadu deszczu lub śniegu, czy też nagłych roztopów. Urządzenia hydrotechniczne ochrony przeciwpowodziowej pracują zgodnie z instrukcjami i przyczyniają się do bezpiecznego przejścia wód wezbraniowych na ciekach.

Z udziałem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, reprezentowanego przez Panią Marię Wisińską-Kurz – Zastępcę Dyrektora ds. Organizacyjno-Ekonomicznych oraz Panią Zdzisławę Stojek - Zastępcę Dyrektora ds. Usług Wodnych, 31 stycznia 2019r. odbył się Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

W spotkaniu w miejscowości Jaworze poza przedstawicielami poszczególnych jednostek administracyjnych udział wziął również m.in. Marszałek Województwa Śląskiego - pan Jakub Chełstowski. W panelu poświęconym tematyce gospodarki wodnej w małych i średnich gminach województwa śląskiego Pani Maria Wisińska-Kurz, oraz Pani Zdzisława Stojek miały okazję poruszyć tematykę zmian ustawowych dokonanych na przestrzeni minionego roku w działalności Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także działań w zakresie wydawania pozwoleń wodnoprawnych, jakie realizowano w 2018 roku w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Dyskusja z burmistrzami i wójtami województwa śląskiego dotyczyła przede wszystkim kwestii związanych z opłatami za korzystanie z wód i taryfami za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, a także działaniami Wód Polskich w zakresie prac utrzymaniowych w obrębie cieków w administracji PGW WP RZGW w Gliwicach na terenie województwa śląskiego.

Działalność punktu informacyjnego dla odbiorców usług dostaw wody i odprowadzania ścieków w RZGW PGWWP w Gliwicach

Punkt informacyjny dla odbiorców usług powstał zgodnie z art. 27a ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1152) i dotyczy obszaru działania gmin, dla których Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach jest właściwy miejscowo. Poniżej link do mapy dotyczącej obszarów działania RZGW i Zarządów Zlewni na terenie całego kraju.

https://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/jednostki-organizacyjne/mapa-obszarow-dzialania

 

Wszelkie informacje dla odbiorców usług dostaw wody i odprowadzania ścieków można uzyskać pod numerem telefonu: 32/777-49-76.

W/w numer telefonu jest aktywny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 Pytania do punktu informacyjnego można też przesyłać:

  1. pocztą na adres: Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice, z dopiskiem Punkt informacyjny dla odbiorców usług dostaw wody i odprowadzania ścieków
  2. na nr fax.: 32/777-49-99
  3. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

16 stycznia br. przedstawiciele Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach przeprowadzili zajęcia edukacyjne pt. „Rzeka Wisła” w Przedszkolu Publicznym w Ochabach. Wychowankowie placówki chętnie uczestniczyli w przygotowanym projekcie oraz zapoznali się z tematyką występowania wody w swoim otoczeniu. Dzieci dowiedziały się m.in. jak krąży ona w przyrodzie, do czego ją wykorzystujemy i dlaczego musimy się o nią troszczyć. Zapoznały się także z królową polskich rzek – Wisłą, a w trakcie kreatywnych zabaw utrwaliły świeżo zdobytą wiedzę. Przedszkolaki były żywo zainteresowane poznawaniem praw otaczającej nas przyrody i z zaciekawieniem szukały na mapie rzeki Wisły. To kolejne już podjęte przez RZGW w Gliwicach działania edukacyjne, mające za zadanie zwiększyć świadomość potrzeby troski o środowisko wśród najmłodszych.

W Bieruniu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach – główny podmiot odpowiedzialny za gospodarowanie wodami na obszarze województwa śląskiego, opolskiego i części małopolskiego, zakończył rozpoczęte we wrześniu 2018r. zadanie istotne dla poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w dolinie rzeki Przemszy.

Bilansem blisko 16 tys. prześluzowanych jednostek oraz przeprawą kilkuset tysięcy ton ładunku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach – administrator Kanału Gliwickiego zamknął niedawno ten szlak nawigacyjny dla żeglugi. Jednostki pasażerskie i barki transportowe powrócą na wody Kanału – części Odrzańskiej Drogi Wodnej, wiosną bieżącego roku.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje,  że  od  dnia  8 stycznia 2019 r.  zamyka  dla żeglugi  odcinek  rzeki  Odry  od  km  51,000  do  km  181,300.  Otwarcie  żeglugi  na  tym  odcinku  nastąpi  po  zakończeniu  sezonu  zimowego,  w  okresie zależnym od panujących warunków  atmosferycznych.  O  wznowieniu  żeglugi  powiadomimy  odrębnym  komunikatem.

Zgodnie z art. 89 ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Wody Polskie publikują wzór sprawozdania z realizacji KPOŚK za 2018 rok.

Sprawozdawczością objęte są wszystkie aglomeracje ujęte w V AKPOŚK (AKPOŚK 2017).

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach informuje o zamknięciu sezonu nawigacyjnego na Kanale Gliwickim i Kanale Kędzierzyńskim z dniem 22.12.2018 r. Armatorzy, których jednostki pływające nie biorą udziału w pracach związanych z modernizacją śluz proszeni są o niezwłoczne opuszczenie Kanału Gliwickie

W Katowicach dobiega końca 24. Sesja Konferencji Stron Konwencji ws. Zmian Klimatu. W wydarzeniu uczestniczyło ok. 20 tysięcy osób z 190 krajów, wśród nich: politycy, reprezentanci organizacji pozarządowych, środowisk naukowych i sfery biznesu. W panelu dyskusyjnym „Zarządzanie zasobami wodnymi w kontekście zmian klimatu”, który odbywał się 14 grudnia br. swoimi poglądami i doświadczeniem podzielili się ministrowie ds. zasobów wodnych różnych krajów.