banerek

W Katowicach dobiega końca 24. Sesja Konferencji Stron Konwencji ws. Zmian Klimatu. W wydarzeniu uczestniczyło ok. 20 tysięcy osób z 190 krajów, wśród nich: politycy, reprezentanci organizacji pozarządowych, środowisk naukowych i sfery biznesu. W panelu dyskusyjnym „Zarządzanie zasobami wodnymi w kontekście zmian klimatu”, który odbywał się 14 grudnia br. swoimi poglądami i doświadczeniem podzielili się ministrowie ds. zasobów wodnych różnych krajów.

Charakterystykę zasobów wodnych w Polsce oraz kluczowych zagadnień i wyzwań w gospodarce wodnej kraju przybliżyła uczestnikom spotkania Pani  Małgorzata Bogucka-Szymalska, reprezentująca Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wśród uczestników panelu znalazła się również Zastępca Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym Pani Joanna Kopczyńska, jak również reprezentanci Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Gliwicach. Motto przewodnie przyświecające panelowi wodnemu COP24 brzmiało: "Woda prawem każdego człowieka i dziedzictwem przyszłych pokoleń”. W jego trakcie omówione zostały m.in. zagadnienia zintegrowanego systemu gospodarki wodnej jako jednego z podstawowych czynników adaptacji do zmian klimatu czy łagodzenie zmian klimatu poprzez retencję wody i zarządzanie wodami opadowymi w miastach. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie akcentowało przede wszystkim kwestie związane z zabezpieczeniem przed powodzią i suszą. Istotne okazały się również zagadnienia związane z opłatami za korzystanie z wód. Jednak najważniejsza w opinii uczestników panelu okazała się jakość wody oraz społeczna akceptowalność metod i środków, prowadzących do uzyskania jak najlepszego stanu wód w przyszłości – dla przyszłych pokoleń.

Uprzejmie prosimy o wnoszenie opłaty za usługi wodne (opłata stała, zmienna) na indywidualne rachunki bankowe podane w przesłanych do Państwa informacjach o wysokości opłat za usługi wodne.

Wpłaty przyjmowane są przez PGW WP za pomocą Systemu Identyfikacji Masowych Płatności (SIMP), który generuje dla każdej decyzji będącej podstawą do sporządzenia informacji odrębny unikatowy nr rachunku bankowego.

W przypadku wnoszenia opłat za kilka informacji na jeden z podanych w nich rachunków bankowych na Państwa kontach rozliczeniowych powstają nieścisłości. Wnoszenie opłat z wykorzystaniem systemu SIMP pozwala nam na automatyczne przyporządkowanie wpłacanych przez Państwa środków do zobowiązań wynikających z wystawionych informacji.

KOMUNIKAT OGÓLNY NR 03/2018

z dnia 04.12.2018 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zawiadamia, że od dnia 3 grudnia 2018 r. zamyka dla żeglugi śluzę pociągową na stopniu Wróblin w  km 157,7 rzeki Odry, z uwagi na przystąpienie do remontu komory śluzy. Jednocześnie informujemy,  że do czasu wystąpienia zjawisk lodowych istnieje możliwość śluzowania jednostek śluzą małą, ale przy ograniczonej do 150 cm głębokości żeglugowej. 

14 listopada 2018 r. zbiornik Przeczycko-Siewierski na rzece Czarna Przemsza stał się przedmiotem zainteresowania najmłodszych. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu skorzystali z okazji, by poznać szczegóły pracy zbiornika, jego funkcje oraz historię. Spotkanie nad brzegiem zbiornika i w budynku wieży spustów pozwoliło uczniom i ich opiekunom poszerzyć wiedzę z zakresu gospodarki wodnej oraz rolę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Informujemy, że w dniach 5.11. - 9.11. z przyczyn technicznych nastąpi częściowe wyłączenie komory południowej Śluzy Kłodnica. Wyłączenie z eksploatacji w/w komory trwać będzie w godzinach 9,00 - 16,00. Dodatkowych informacji udziela Kierownik Obiektu.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zawiadamia,  że  ze  względu  na  wystąpienie  awarii  zasuwy  na  kanale  obiegowym  śluzy  pociągowej  zamyka  w  dniu  22 października  2018 r. od  godziny  6.00  do  godziny  18.00  śluzę  pociągową  w  Opolu  km  150,5 rzeki  Odry.  W  przypadku  wcześniejszego  usunięcia  awarii  wydany  zostanie    komunikat  otwierający  żeglugę.

Realizowana kosztem ponad 1 558 mld złotych najważniejsza inwestycja przeciwpowodziowa w kraju – budowa polderu Racibórz Dolny przekroczyła 50% zaawansowania rzeczowego i finansowego. Długo wyczekiwany przez mieszkańców trzech województw: śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego, zbiornik o powierzchni równej miastu Cieszyn będzie gotowy na przechwytywanie oraz spłaszczanie krytycznych fal powodziowych na rzece Odrze z początkiem 2020 roku.

Ogólnopolska akcja Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiej Organizacji Turystycznej „Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny”, w którą włączyły się w miniony weekend (5-7.10) Wody Polskie, stała się doskonałą okazją dla mieszkańców regionu, by zwiedzić rudziniecką śluzę na Kanale Gliwickim.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zawiadamia,  że  od  dnia  10 października  2018 r. od  godziny  6.00  do dnia  12 października  do godziny 18.00  ogranicza  głębokość  tranzytową  do 130 cm  na odcinku  od  stopnia  wodnego  Krapkowice  km  123,5  do  stopnia  wodnego  Krępa  km  114,5,   z  uwagi  na  konieczność  obniżenia piętrzenia  o  50  cm  na  jazie w Krapkowicach dla  wykonania  robót  na EW Krapkowice.