banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Zaopatrzenie w wodę

 

Podstawą zaopatrzenia w wodę na obszarze działania gliwickiego RZGW jest system wodny, oparty na międzyzlewniowych przerzutach wód i zbiornikach retencyjnych. Podstawowe ujęcia i stacje uzdatniania wody zlokalizowane są w dorzeczu Wisły. Działa tutaj system, obejmujący zlewnię Małej Wisły, zbiornik Dziećkowice oraz leżącą poza obszarem działania RZGW Gliwice, zlewnię Soły o łącznej pojemności wyrównawczej 257,8 mln m3. Elementem systemu zaopatrzenia w wodę jest centralna sieć uzdatniania i przesyłu wody, administrowana przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów (GPW). System wodociągu grupowego GPW stanowi podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę wodociągów komunalnych. Łączne roczne pobory na potrzeby gospodarki narodowej kształtują się na poziomie 730 mln m3, w tym na cele: produkcyjne - 187 mln m3, rolnictwo i leśnictwo - 87 mln m3, przedsiębiorstwa komunalne - 456 mln m3. Ilość odprowadzanych ścieków – 497 mln m3, w tym: komunalnych - 230 mln m3, odprowadzanych przez zakłady pracy - 206 mln m3. Zanieczyszczenia zawarte w ściekach komunalnych są jednym z podstawowych czynników, wpływających na jakość wód powierzchniowych. Duża gęstość zaludnienia, wysoki odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej, brak odpowiedniej przepustowości oczyszczalni oraz niewystarczające efekty ich działania powodują wystąpienie znacznych deficytów tlenowych oraz wysokich zawartości związków organicznych. Głównym źródłem związków mineralnych w wodach powierzchniowych jest górnictwo węgla kamiennego. Na obszarze RZGW Gliwice zlokalizowanych jest 28 zakładów górniczych, w tym 7 kopalń 2-ruchowych, jedna 3-ruchowa oraz dwa podmioty usuwające szkody górnicze i odwadniające zlikwidowane kopalnie. W zasięgu bezpośrednich wpływów górniczych znajduje się około 4,0% powierzchni województwa śląskiego. Waga tego oddziaływania na środowisko jest duża ze względu na fakt, że osiadaniami objęte są w większości tereny zurbanizowane.

 


mapa system zaopatrzenia w wodę na obszarze RZGW Gliwice