banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

 

 

W dniach 3,4 i 17.11.2011 roku na obiektach Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach zostały przeprowadzone zajęcia szkoleniowe z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej z Pyskowic. Zajęcia miały na celu nabycie umiejętności użycia sprzętu pływającego w sytuacjach awaryjnych i pożaru, zapoznanie z obiektami hydrotechnicznymi (Śluza Dzierżno, Śluza Rudziniec i ZW Pławniowice) usytuowanymi na terenie służbowej odpowiedzialności jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Pyskowicach oraz zapoznanie z drogami dojazdowymi do obiektów RZGW. Ważnym elementem zajęć prowadzonych przez pracowników RZGW Gliwice było wzajemne poznanie się i nabycie zaufania do umiejętności obu służb zaangażowanych w czasie działań kryzysowych. Służby RZGW Gliwice i PSP Pyskowice postanowiły zajęcia kontynuować w przyszłości.

 

zapobiegania wystąpieniu strat i łagodzeniu skutków działania żywiołu w relacji z zagadnieniami zagospodarowania przestrzennego oraz perspektyw – możliwości i zagrożeń rozwoju żeglugi śródlądowej


W dniu 18 października 2011 r. w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie odbyło się spotkanie w formie warsztatów, dotyczące zagadnień ochrony przeciwpowodziowej - zapobiegania wystąpieniu strat i łagodzeniu skutków działania żywiołu w relacji z zagadnieniami zagospodarowania przestrzennego oraz perspektyw– możliwości i zagrożeń - rozwoju żeglugi śródlądowej.

W dniu 22 września 2011r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie odbyło się Wspólne Posiedzenie Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych: Małej Wisły i Górnej Odry oraz Prezydiów Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radzie oraz zaproszonych wykładowców i gości specjalnych.

 

Posiedzenie zostało otwarte przez Pana Ryszarda Jakubowskiego /Przewodniczącego Rady GWRW Małej Wisły/, który powitał wszystkich uczestników bardzo serdecznie oraz podziękował za przybycie.

 

Następnie Pan mgr inż. Artur R. Wójcik /Dyrektor RZGW Gliwice/ przedstawił bieżącą informację dotyczącą działalności RZGW Gliwice, poruszając tematy związane z: budową zbiornika Racibórz Dolny, budową Nowej Wsi Nieboczowy, modernizacją śluz na Kanale Gliwickim, rozpoczętymi konsultacjami społecznymi w II cyklu planistycznym oraz usuwaniem skutków zeszłorocznej powodzi.

 

 

W dniach 3-7.10.2011 roku, zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Pełnomocników Rządów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej odbyło się 38 posiedzenie grupy roboczej ds. regulacji rzek, zaopatrzenia w wodę i melioracji terenów przyległych do polsko-czeskiej granicy (Grupa R). Spotkanie odbyło się w miejscowości Jastarnia. W trakcie spotkania uzgodniono stanowiska strony polskiej i czeskiej w zakresie działań i robót prowadzonych na wodach granicznych i terenie przyległym do granicy państwowej, wyczerpując założony plan narady. Dokumenty z posiedzenia zostaną przekazane Pełnomocnikom Rządów obydwu krajów celem dalszego wykorzystania.

 

W dniach 29-30.09.2011 roku, zgodnie z planem szkolenia obronnego RZGW Gliwice, przeprowadzone zostały zajęcia szkoleniowe z kierowniczą kadrą Zarządu. Podczas szkolenia omówiono przewidziane programem tematy związane z zarządzaniem kryzysowym i sprawami obronnymi istotnymi dla właściwego funkcjonowania RZGW Gliwice oraz przeprowadzono turniej strzelecki o Puchar Dyrektora RZGW Gliwice. Zawody strzeleckie stały się trwałym elementem szkolenia obronnego w Zarządzie. Zajęcia zarówno praktyczne jak i teoretyczne wpłynęły na podwyższenie wyszkolenia służb kryzysowych RZGW Gliwice.

 

 

W dniach 9-10 września 2011 r., w Ośrodku Szkoleniowym w Dębem k. Warszawy Zarząd „Hydroprojekt” Sp. z o.o. obchodził sześćdziesięciolecie obecności marki Hydroprojekt na polskim rynku. Obchody połączone zostały z seminarium na temat: „Hydrotechnika – nowe konieczności i nowe możliwości” prowadzonym przez profesora Marka J. Gromca.

 

W uroczystości uczestniczyli: Prezes Zarządu Hydroprojektu – mgr inż. Dariusz Gronek, Profesor Marek J. Gromiec, Prezes Krajowego Zarządu Leszek Karwowski, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach mgr inż. Artur R. Wójcik oraz partnerzy biznesowi i społeczni, a także przyjaciele firmy.

 

Prezes Dariusz Gronek wręczył na ręce Dyrektora RZGW Gliwice Artura R. Wójcika okolicznościową statuetkę z okazji 60-lecia firmy Hydroprojekt – składając podziękowanie w imieniu pracowników i Zarządu za długoletnią współpracę i zaangażowanie oraz wkład wniesiony w rozwój firmy.

 

Obchody 60-lecia firmy Hydroprojekt zostały objęte honorowym patronatem Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego oraz Prezydent miasta Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz.

W dniu 4 września 2011 r. odbyły się ostatnie dożynki gminne w Nieboczowach przed przesiedleniem, których celem było podziękowanie rolnikom za tegoroczne plony oraz popularyzacja budowy Zbiornika „Racibórz Dolny” i Nowej Wsi Nieboczowy.

Organizatorem dożynek była Gmina Lubomia sołectwem Nieboczowy, w imieniu której działa Wójt Gminy Czesław Burek oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Gliwicach, reprezentowany przez Dyrektora Artura R. Wójcika. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie - Leszek Karwowski, Dyrektor Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry we Wrocławiu - Witold Krochmal oraz Dyrektor Wydziału Programu dla Odry 2006 – Stanisław Zięba.

W kościele pw. Świętego Józefa Robotnika w Nieboczowach odbyła się Msza Święta dożynkowa, podczas której wierni dziękowali za tegoroczne plony. Na dożynkach zorganizowany został I Bieg Przesiedleńczy Syrynia Dąbrowy – Nieboczowy, którego celem było propagowanie sportu i aktywności fizycznej.

 

CZY CHCESZ PLANOWAĆ razem z nami przyszłość gospodarki wodnej ???

 

CZY MASZ UWAGI, WNIOSKI, POMYSŁY które sprawią, iż marzenia dzieci o pięknej, nieskażonej przyrodzie - obfitującej w czystą, zdrową wodę – będą miały szansę stać się rzeczywistością…

 

CZY WIESZ, ŻE PLANY GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARACH DORZECZY TO PODSTAWOWE DOKUMENTY PLANISTYCZNE ???

 

WEŹ UDZIAŁ !!!
w konsultacjach społecznych dokumentów, służących sporządzeniu aktualizacji planów gospodarowania wodami na lata 2010-2015
/w ramach II CYKLU PLANISTYCZNEGO/

 

TERMIN KONSULTACJI


Pisemne uwagi na temat konsultowanych dokumentów, można wnosić od 1 września 2011r. do 29 lutego 2012r.

 

W dniu 4 sierpnia 2011 r. na polderze Buków i w Katowicach odbyło się spotkanie z Ministrem Środowiska Panem Andrzejem Kraszewskim, który przyjechał na Śląsk, by przyjrzeć się terenom, na których powstanie długo oczekiwana inwestycja zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim (polder).

W spotkaniu uczestniczyli również: wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk oraz przedstawiciele resortu środowiska: Piotr Otawski, zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Artur R. Wójcik, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Przystąpiono do kolejnych etapów realizacji inwestycji pn. Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim (polder).

W dniu 1 sierpnia 2011 r. na sesji nadzwyczajnej Rady Gminy nastąpiło podpisanie umów między Gminą Lubomia reprezentowaną przez Wójta Gminy dr Czesława Burka, a Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej reprezentowanym przez Dyrektora mgr inż. Artura  R. Wójcika.