banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

W dniu 27 marca 2012 roku na obiektach hydrotechnicznych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach zostały przeprowadzone zajęcia szkoleniowe z funkcjonariuszami Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Katowicach. Zajęcia były kolejną realizacją działań wynikających z porozumienia o współpracy pomiędzy RZGW Gliwice a SPAP Katowice. Zajęcia prowadzili Z-ca Dyrektora ds. Zarządu Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego Pan Marcin Nowak i Główny Specjalista ds. Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Pan Janusz Majewski. Tematem zajęć było zapoznanie funkcjonariuszy z obiektami hydrotechnicznymi pod kątem praktycznego działania policji na obiektach, terenie i na wodzie w przypadku zdarzeń o charakterze terrorystycznym. Zdaniem przedstawicieli obydwu instytucji, wspólne zajęcia teoretyczne i praktyczne podnoszą na wyższy poziom wyszkolenie pracowników obydwu służb.

22 marca 2012r. obchodzić będziemy 19. Światowy Dzień Wody.

W tym roku hasło Światowego Dnia Wody to:

"Bezpieczeństwo Wody i Żywności"


Światowy Dzień Wody (World Water Day) został ustanowiony w 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych; został ustanowiony rezolucją z 22 grudnia 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w ramach Agendy 21, w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro (Brazylia). Powodem podjęcia tych działań był fakt, iż ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

 

Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych:
Małej Wisły i Górnej Odry
oraz
Stałych Komisji ds. Udziału Społecznego przy tych Radach


 

W dniu 21 lutego 2012r. w Urzędzie Miasta w Tychach odbyło się Wspólne Posiedzenie Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych: Małej Wisły i Górnej Odry oraz Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radach.

Obrady otworzył Pan mgr inż. Andrzej Siudy /Przewodniczący Rady GWRW Małej Wisły/, witając zaproszonych gości, jak również członków Rad GWRW Małej Wisły i Górnej Odry oraz Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa.

W spotkaniu wzięły udział osoby, które są członkami Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych: Małej Wisły i Górnej Odry, Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radach oraz zaproszeniu goście.

Głos zabrał Pan Mieczysław Podmokły – Z-ca Prezydenta ds. Infrastruktury, który w imieniu Pana Andrzeja Dziuby – Prezydenta Urzędu Miasta w Tychach przedstawił informację na temat działalności Urzędu związanej z gospodarka wodno-ściekową.

 

 

 

dotyczących:

„Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzeniem planów
gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy wraz z zestawieniem działań,
które należy przeprowadzić w drodze konsultacji”


oraz


„Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy”

 

KRAJOWE FORUM WODNE

28-02-2012

Warszawa

Na forum zaproszono 120 ekspertów, przedstawicieli organów, instytucji i organizacji z obszaru dorzeczy Wisły oraz Odry. Celem spotkania było przeprowadzenie debaty na temat efektów konsultacji projektów dokumentów: „Harmonogramu i programu prac związanych z aktualizacją planów gospodarowania wodami” oraz „Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej (IPGW) dla obszarów dorzeczy”.

Szanowni Państwo!

W związku z zakończeniem konsultacji społecznych dotyczących projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce, trwających od 1.09.2011 - 29.02.2012 r., Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wyrazili zainteresowanie tematem planów gospodarowania wodami w Polsce na lata 2010-2015 – aktualizacja dokumentów w ramach II CYKLU PLANISTYCZNEGO. Poprzez swój aktywny udział w konsultacjach społecznych przyczynili się Państwo do współtworzenia i udoskonalania tych dokumentów.

W dniu 12 stycznia 2012r. w Starostwie Powiatowym w Gliwicach odbyło się Wspólne Posiedzenie Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych: Małej Wisły i Górnej Odry oraz Prezydiów Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radach.

 

Obrady otworzył Pan Stanisław Staniszewski /Przewodniczący Rady GWRW Górnej Odry/, witając zaproszonych gości, jak również członków Rad GWRW Małej Wisły i Górnej Odry oraz Prezydia Komisji ds. Udziału Społeczeństwa.

 

W spotkaniu – wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu – wzięły udział osoby, które są członkami Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych: Małej Wisły i Górnej Odry oraz Prezydiów Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radach.

 

Następnie Pan mgr inż. Artur R. Wójcik /Dyrektor RZGW Gliwice/ przedstawił bieżącą informację dotyczącą działalności RZGW Gliwice poruszając tematy związane z: budową zbiornika Racibórz Dolny, budową Nowej Wsi Nieboczowy, modernizacją śluz na Kanale Gliwickim oraz z pozostałymi planami związanymi z działaniami RZGW Gliwice na rok 2012.

 

 

Przewodniczący skierował podziękowania dla Sponsorów: Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach, AQUA S.A. Bielsko Biała oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, za wsparcie finansowe, dzięki któremu została wydania publikacji zawierająca materiały informacyjne z warsztatów (które odbyły się 18 października 2011 r. w Krakowie).

W DNIACH 22-25 LISTOPADA 2011 r. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej prezentował swoje stoisko informacyjno-promocyjne na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska - „POLEKO” w Poznaniu.

 

RZGW Gliwice delegował swoich przedstawicieli na targi celem zapewnienia wsparcia merytorycznego oraz organizacji i obsługi stoiska promocyjno-konsultacyjnego. Delegacja przedstawicieli RZGW Gliwice pełniła dyżur w dniu 25 listopada 2011 r.

 

Materiały informacyjno-promocyjne rozeszły się jak przysłowiowe „ciepłe bułeczki”. Znaczącą część odbiorców stanowili nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz ich wychowankowie – co dobrze rokuje na przyszłość. Wiedza zdobyta przez dzisiejszą młodzież z pewnością będzie procentować w postaci pełnej szacunku dla środowiska naturalnego postawy młodego pokolenia.

 

 

 

Badania społeczne i marketingowe przeprowadzone przez firmę Pretendent, na zlecenie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w siedzibie RZGW Gliwice

 

W dniu 16 listopada 2011 r. w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, odbyło się spotkanie „fokusowe” z przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej, przemysłu i usług wodnych oraz użytkownikami wód.

W dniu 17 listopada 2011r. w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji – Dom Kultury w Bierawie odbyło się Wspólne Posiedzenie Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych: Małej Wisły i Górnej Odry oraz Prezydiów Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radzie zamykające działalność Rad w ramach kadencji 2007-2011 połączone z INAUGURACYJNYM POSIEDZENIEM Rad GWRW Małej Wisły i Górnej Odry oraz Prezydiów Stałych Komisji ds. Udziału Społecznego działających przy Radach.

 

W spotkaniu wzięły udział osoby, które są członkami Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych: Małej Wisły i Górnej Odry oraz Prezydiów Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radach, a także przedstawiciele władz samorządowych, Radni Gminy Bierawa oraz przedstawiciele Zarządu Kopalni Piasku w Kotlarni.