banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

RZGW Gliwice ogłosza  Konkurs Pisemny - I PŁAWNIOWICE na dzierżawę nieruchomości przeznaczonych pod prowadzenie pola campingowego - dz. 648/161, 374/162, 557/176 obr. Niewiesze

Ogłoszenie

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Prezes Krajowego Zarząd Gospodarki Wodnej zawiadamia o przystąpieniu do prac nad sporządzeniem prognoz oddziaływania na środowisko dla następujących projektów dokumentów:


- Plan zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) dla obszaru dorzecza Wisły  (w tym PZRP dla regionów wodnych Dolnej Wisły (w tym wpływ wynikający z oddziaływania morza i morskich wód wewnętrznych), Środkowej Wisły, Małej Wisły, Górnej Wisły);
- Plan zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) dla obszaru dorzecza Odry (w tym PZRP dla regionów wodnych Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego (w tym wpływ wynikający z oddziaływania morza i morskich wód wewnętrznych), Warty, Środkowej Odry, Górnej Odry;
- Plan zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) dla obszaru dorzecza Pregoły (w tym PZRP dla regionu wodnego Łyny i Węgorapy).


Projekty planów zostały opublikowane pod koniec grudnia 2014 r. na stronie http://www.powodz.gov.pl, dedykowanej rozpowszechnianiu informacji na ich temat oraz wspierającej proces półrocznych konsultacji społecznych i ustawowy obowiązek zapewniania udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentów.
Sporządzenie prognoz oddziaływania na środowisko projektów PZRP jest częścią postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planów, zwanego strategiczną oceną oddziaływania na środowisko.
W ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania zakłada się dwuetapowy proces konsultacji społecznych. Etap I konsultacji będzie miał charakter informacyjno-edukacyjny (w celu podniesienia świadomości i wiedzy na temat prowadzonych analiz środowiskowo-społecznych), natomiast Etap II stanowiły będą formalne konsultacje projektów prognoz, nad którymi prace będą trwały do końca czerwca 2015 r. Rozpoczęcie kampanii informacyjnej przewidziano na styczeń 2015 r. i w założeniu ma ona trwać do końca projektu, tj. do dnia 30 listopada 2015 r. Kampania będzie prowadzona za pośrednictwem strony http://www.powodz.gov.pl. Etap formalnych konsultacji projektów prognoz przewidziano na lipiec 2015 r.


Zapraszamy do czynnego włączenia się w proces konsultacji, zarówno samych projektów PZRP, jak i prognoz oddziaływania na środowisko projektów PZRP.

„Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej zaprasza do składania ofert na dzierżawy nieruchomości. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:  http://gliwice.rzgw.gov.pl/index.php/pl/orzgw/gospodarka-nieruchomociami-skarbu-pastwa/oddawanie-nieruchomoci-w-dzieraw

Informacja o wyniku postępowania przetargowego w trybie CQS na:

„Świadczenie usług konsultingowych obejmujących usługi prawne i wsparcie dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach i Biura Wdrażania Projektu w Raciborzu w związku z realizacją prac określonych w Umowie Pożyczki nr 7436-POL zawartej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju”.

1.    Wybrany oferent:

Grzybczyk Kamiński Gawlik Radcy Prawni Spółka Partnerska
ul. Chorzowska 50
40-121 Katowice

Uzasadnienie: Oferta Kancelarii Grzybczyk Kamiński Gawlik Radcy Prawni Spółka Partnerska, ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w ocenie końcowej.

Choć ekstremalne zjawiska meteorologiczne nie są niczym nadzwyczajnym w klimacie Polski, eksperci w ostatnim czasie wskazują na zwiększenie częstotliwości ich występowania. Jednym z takich zjawisk jest susza. Co więcej, ze względu na złożoność, zalicza się ją do szczególnie uciążliwych. Skutki suszy są bowiem odczuwalne nawet przez kilka lat, a symptomy występowania często dają o sobie znać zbyt późno. Stąd tak ważne jest, by susze poznać i identyfikować oraz zapobiegać ich ewentualnym konsekwencjom jak najlepiej. Służyć temu będą powstające właśnie Plany przeciwdziałania skutkom suszy.
Takie dokumenty, mające na celu identyfikację i hierarchizację obszarów zagrożonych przez występowanie okresów suchych oraz opracowanie scenariusza działań, łagodzącego negatywny wpływ suszy, powstają dla wszystkich regionów wodnych w kraju i prace nad nimi, zgodne z nową metodyką KZGW w Warszawie realizowane są również w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Po raz pierwszy w kraju eksperci w regionach wodnych Małej Wisły, Górnej Odry oraz Czadeczki zmierzyli się z zagadnieniami towarzyszącymi suszy w tak szerokim i interdyscyplinarnym zakresie, a o efektach swojej pracy dyskutowali wraz z zainteresowanymi przedstawicielami władz samorządowych, licznych instytucji i środowisk w czasie spotkań wspierających proces konsultacji społecznych projektów Planów. 10 i 11 marca w Gliwicach i Katowicach uczestnicy konferencji poznali analizy rozkładu zagrożenia suszą na obszarze administrowanym przez RZGW w Gliwicach a także zaproponowany katalog działań, których realizacja zminimalizuje skutki ewentualnej suszy.
Biorąc pod uwagę rozliczne czynniki eksperci zaproponowali zbiór działań technicznych (inwestycji krótko i długotrwałych) oraz nietechnicznych (również krótko i długotrwałych), których realizacja przyczyni się do zmniejszenia skutków suszy. Wśród proponowanych w projektach Planów rozwiązań znalazły się m.in.: zwiększenie retencji leśnej i na obszarach rolniczych oraz zurbanizowanych, budowa małych zbiorników retencyjnych w pobliżu pól uprawnych, budowa sieci kanałów, stworzenie lokalnych systemów ostrzegania o suszy, opracowanie i realizowanie programów edukacyjnych.
Projekty Planów przeciwdziałania skutkom suszy regionów wodnych Małej Wisły, Górnej Odry oraz Czadeczki są dostępne na stronie internetowej www.suszagliwice.mggp.com.pl. Korzystając z formularza uwag, zamieszczonego na stronie można zgłaszać swoje wnioski, dotyczące Planów do 13 maja br. Wypełniony formularz można również złożyć w siedzibie RZGW w Gliwicach, przy ul. H. Sienkiewicza 2.

Dyrektor RZGW Gliwice ogłasza konkurs ofert na dzierżawę nieruchomości przeznaczonych pod wydobywanie kruszywa naturalnego.


Szczegóły ogłoszenia.

Przedstawiciele ponad 90 gmin i instytucji związanych z gospodarką wodną z trzech województw: śląskiego, opolskiego i małopolskiego spotkali się po raz pierwszy we wrześniu minionego roku, by wspólnie rozpocząć prace nad powstaniem projektu Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionów wodnych Małej Wisły i Górnej Odry. „Niezawodne plany”, jak nazywa się również PZRP, są opracowywane dla poszczególnych regionów wodnych w kraju i wyrażają spójną strategię zarządzania ryzykiem powodziowym.
Projekty PZRP dla obszarów Małej Wisły i Górnej Odry, które powstały pod nadzorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach i Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie właśnie przechodzą przez proces konsultacji społecznych.
W miniony czwartek 19 oraz 26 lutego w czasie spotkań eksperckich dla obu regionów wodnych, administrowanych przez gliwicki Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej zaangażowani przedstawiciele różnych środowisk dyskutowali w Gliwicach i Katowicach na temat projektów planów, obejmujących wszystkie aspekty zarządzania ryzykiem powodziowym: m.in. zapobieganie, przygotowanie do wezbrania, ochronę czy wczesne ostrzeganie. Ważny jest też katalog rozwiązań technicznych (inwestycji) i nietechnicznych, których realizacja zapobiegnie lub zminimalizuje ryzyko i skutki powodzi w regionie.

Poprawa stanu i jakości wszystkich wód oraz środowiska wodnego na terenie administrowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach była głównym tematem przewodnim, który towarzyszył konferencji regionalnej, poświęconej aktualizacji planów gospodarowania wodami. Te kluczowe, zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną, dokumenty planistyczne są opracowywane dla obszarów dorzeczy przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Wraz z powstającymi równolegle prognozami oddziaływania na środowisko podlegają przeglądowi i aktualizacji co 6 lat. Plany Gospodarowania Wodami zawierają m.in. charakterystykę obszaru danego dorzecza, wykaz obszarów chronionych, ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód i obszarów chronionych, podsumowanie wyników analizy ekonomicznej związanej z korzystaniem z wód oraz działań zawartych w Programie wodno-środowiskowym kraju z uwzględnieniem sposobów osiągania ustanowionych celów środowiskowych i możliwościach odstępstw, zgodnych z Ramową Dyrektywą Wodną.

W ramach rozpoczętych 22 grudnia minionego roku konsultacji społecznych projektów Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych w całym kraju odbywają się konferencje i spotkania konsultacyjne. W ich trakcie można wyrazić swoją opinię, wziąć udział w dyskusji i skorzystać z objaśnień ekspertów w zakresie PZRP.
Taka możliwość będzie również w regionach wodnych Górnej Odry i Małej Wisły, administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Wszystko za sprawą spotkań konsultacyjnych, które odbędą się 19 lutego w Gliwicach dla regionu wodnego Górnej Odry oraz 26 lutego w Katowicach dla regionu wodnego Małej Wisły. Podczas spotkań konsultacyjnych będą obecni eksperci zaangażowani w opracowanie planów, co pozwoli na swobodną wymianę opinii i dyskusję na ten temat. Szczegółowe informacje dotyczące udziału w różnych formach konsultacji społecznych projektów PZRP, nazywanych również niezawodnymi planami, znajdują się na www.powodz.gov.pl.

Zapraszamy do aktywnego udziału!

„Dnia 2 lutego 2015 roku, został rozstrzygnięty konkurs ofert na dzierżawę nieruchomości położonych w województwie śląskim, w powiecie pszczyńskim o łącznej powierzchni 40,6510 ha w obrębie ewidencyjnym Brzeźce oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 400, 420, 421, 422, 449/386, 450/429, , 452/395, 453/403, 455/407, 457/425, 493/84, 495/80, 387, 423, 389, 392, 505/93, i w obrębie ewidencyjnym Studzionka oznaczonych numerami ewidencyjnymi 10, 12, 13, 21, 24, 25, 28, 33, 349/24, 350/7, 351/15, 352/9, 354/37, 259/17 będącymi własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie RZGW Gliwice, z przeznaczeniem na działalność gospodarczą związaną z wycinką wikliny energetycznej. Szczegóły znajdują się na stronie http://www.gliwice.rzgw.gov.pl/index.php/pl/orzgw/gospodarka-nieruchomociami-skarbu-pastwa/oddawanie-nieruchomoci-w-dzieraw