banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Projekt PREPARED rozpoczął się w styczniu 2010 r. Celem projektu jest potwierdzenie możliwości dostosowania systemów zaopatrzenia w wodę oraz doprowadzenia i oczyszczania ścieków do przewidywanych efektów zmian klimatu.

 

W projekcie uczestniczy 15 przedsiębiorstw / miast i 20 jednostek naukowych (uniwersytety, instytuty naukowo-badawcze), reprezentujących 12 wymienionych niżej krajów z Europy i nie tylko: Dania (Aarhus), Hiszpania (Barcelona), Niemcy (Berlin), Holandia (Eindhoven), Włochy (Genua), Turcja (Istambuł), Polska (Gliwice), Portugalia (Lizbona), Francja (Lyon), Australia (Melbourne), Norwegia (Oslo), Krym (Symferopol), USA (Seattle), Wielka Brytania (Walia).

W Projekcie ma również swoje zaangażowanie RZGW Gliwice, którego efektem ma być zarówno poszerzanie wiedzy i danych dla „zlewni testowych”, ale także wdrożenie rozwiązań. W ramach projektu w IETU w Katowicach 17 lutego odbyło się seminarium na temat nowych rozwiązań dla gospodarki wodno-ściekowej. Uczestnicy seminarium mogli obejrzeć wystawę posterów projektu ZiZOZap.

Na seminarium przedstawiono planowane produkty projektu PREPARED, które maja na celu:

 

 • zwiększenie efektywności działania systemów zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków,
 • zwiększenie możliwości monitorowania i symulowania pracy systemów,
 • ograniczenie zagrożeń dla odbiorców usług oraz dla środowiska,
 • ograniczenie kosztów działania systemów.

Program seminarium

 1. Problem zmian klimatu i ich wpływu na pracę systemów zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków – przyczyna realizacji projektu PREPARED - Jan Suchska
 2. Wpływ zmian klimatycznych na zlewniową gospodarkę wodną - wyzwania systemowe - Artur Wójcik
 3. Gospodarka wodno-ściekowa w świetle zmian klimatu – Gliwice - Ryszard Trzebuniak
 4. Umożliwienie zmian – badania naukowe prowadzone w ścisłej współpracy z odbiorcami technologii - Rafał Ulańczyk
 5. Nowe technologie służące m.in. do monitoringu i modelowania pracy systemów oraz analizy i zarządzania ryzykiem - Rafał Ulańczyk
 6. Demonstracja nowych technologii – Przedstawienie problemów miast uczestniczących w projekcie PREPARED oraz rozwiązań, które będą w demonstrowane w miastach - Monika Działoszyńska-Wawrzkiewicz
 7. Narzędzia do monitoringu oraz prognozowania pracy systemu kanalizacji ogólnospławnej - Rafał Ulańczyk

Przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie brały udział w konsultacjach, które doprowadziły do określenia głównych wyzwań i kierunków niezbędnych badań. Przedsiębiorstwa te zobowiązały się także do umożliwienia późniejszej demonstracji i oceny wyników badań w skali rzeczywistej za pośrednictwem infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, administrowanej przez przedsiębiorstwa. Demonstracja w każdym z miast dotyczy innych rozwiązań i realizowana będzie przy współudziale krajowych partnerów naukowych.

Uczestnicy projektu ze strony polskiej biorą udział w demonstracji technologii monitoringu w czasie rzeczywistym i prognozowania dla sieci kanalizacyjnej. Prace demonstracyjne oraz opracowanie raportu z demonstracji realizowane będą przez IETU przy współpracy z PWiK Gliwice. Istotą zadania jest weryfikacja opracowanego wcześniej systemu pomiaru oraz prognozowania, który oparty ma być o:

 • system monitoringu opadów atmosferycznych (nowe metody monitoringu pośredniego),

 • integrację systemu monitoringu z istniejącymi narzędziami modelującymi,

Opracowanie narzędzi dla krótkoterminowych prognoz (now casting/short term forecasting) dotyczących przypływów, poziomów i stopnia rozcieńczania ścieków. Inne – podobne, systemy analizowane i oceniane będą w miastach Oslo, Lyon i Lizbona.

Wyniki projektu będą wykorzystane jako wkład do planów oraz programów modernizacji, opracowanych w miastach uczestniczących w projekcie. Zdobyte doświadczenie będzie rozpowszechniane wśród przedstawicieli sektora wodno-ściekowego, a opracowane w ramach projektu rozwiązania będą stanowiły element miejskich planów inwestycyjnych.

Projekt PREPARED ma udowodnić, że tworzenie bardziej elastycznych systemów wodno-ściekowych jest możliwe oraz że adaptacja w sferze technologii, zarządzania i polityki jest efektywna ekonomicznie, energetycznie (niska emisja CO2) i możliwa do zastosowania na terenie innych miast w Europie i poza nią.