banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

SPOTKANIE RAD DORZECZA
MAŁEJ WISŁY I GÓRNEJ ODRY

W dniu 8 lutego 2011r. w ośrodku „Trojak” w Mysłowicach odbyło się Wspólne Posiedzenie Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych: Małej Wisły i Górnej Odry z udziałem Prezydiów Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radzie.
1
W spotkaniu wzięli udział członkowie Rad GWRW Małej Wisły i Górnej Odry, Prezydium Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radzie oraz gospodarze spotkania:
Pan mgr inż. Edward Lasok /Prezydent Miasta Mysłowic/, Pan mgr Zdzisław Krupiński /Wiceprezes Zarządu MPWiK Sp. z o. o. w Mysłowicach/, Pan mgr inż. Bogumił Kowalski /Przewodniczący Rady Nadzorczej MPWiK Sp. z o. o. w Mysłowiach/.

Celem spotkania było stworzenie możliwości przeprowadzenia dyskusji i swobodnej wymiany zdań na temat: „Przemszy – zapomnianej królowej środkowoeuropejskich rzek”, którego autorem był Pan dr hab. Mariusz Rzętała /Wydział Nauk o Ziemi UŚ/.
Podczas spotkania przedstawiono również inne, bardzo interesujące i bogato merytorycznie prezentacje tj.:

 

  • Gospodarka ściekowa miasta Mysłowice przed i po zakończeniu projektu pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w Mysłowicach” – Pani Klaudia Chrószcz /MPWiK Sp. z o.o. Mysłowice/;
  • „Działania MPWIK Sp. z o.o. w zakresie zapewnienia niezawodności systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta Mysłowice” – Pani Monika Dorozik / MPWiK Sp. z o.o. Mysłowice /;
  • „Zmiany stanu środowiska przyrodniczego Wyżyny Śląskiej w okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej” – Pan dr hab. Mariusz Rzętała /Wydział Nauk o Ziemi UŚ/,
  • „Mała retencja w dorzeczu Przemszy” - Pan Włodzimierz Wieczorek  /Związek Stowarzyszeń „Zielony Ring Przemszy”/,
  • „Działania Klubu Gaja” w ramach realizacji programu Zaadoptuj rzekę  i angażowanie społeczności lokalnych na przykładzie dorzecza rzeki Przemszy – Pan Paweł Grzybowski /Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Klub Gaja”/, które współgrały z tematyka spotkania.

Podczas niniejszego spotkania Rady zaopiniowały następujące plany gospodarki odpadami:
Górna Odra
1. „Projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Świętochłowice na lata 2009-2018”.

Mała Wisła
1. „Projekt  Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Trzebinia na lata 2010-2013 ”;
2. „Projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Świętochłowice na lata 2009-2018”;
3. Projekt „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Wojkowice”.

Powyższe uchwały – pozytywnie opiniujące przedmiotowe PGO – przyjęto jednogłośnie.

Po zakończeniu spotkania, odbyła się sesja terenowa. Wszyscy zainteresowani mieli możliwość zwiedzenia miejsca o historycznym znaczeniu, zwanego „Trójkątem Trzech Cesarzy”. Dzięki bogatej wiedzy Pana dr hab. Mariusza Rzętały, uczestnicy z zaciekawieniem mogli wysłuchać ciekawych informacji związanych z tym miejscem.


2