banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Dz.U./S S141
26/07/2017
290107-2017-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
26/07/2017S141
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290107-2017:TEXT:PL:HTML
Polska-Gliwice: Nadzór nad robotami budowlanymi
2017/S 141-290107
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach ul. Sienkiewicza 2 Gliwice 44-100 Polska Tel.: +48 327774926 E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Faks: +48 327774999 Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gliwice.rzgw.gov.pl
I.2) Wspólne zamówienie
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.rzgw.gliwice.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: administracja rządowa niezespolona
I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gospodarka wodna
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Nadzór Inwestorski Inżyniera Projektu nad realizacją Projektu:„Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice-przystosowanie do III klasy drogi wodnej-Etap II”.
Numer referencyjny: EZ/IP-IR-370-10/17
II.1.2) Główny kod CPV
71247000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis:
Nadzór Inwestorski Inżyniera Projektu nad realizacją Przedsięwzięć:
1) Modernizacja śluzy Nowa Wieś
2) Modernizacja śluzy Sławięcice
realizowanych w ramach Projektu: „Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice-przystosowanie do III klasy drogi wodnej-Etap II” współfinansowanego ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” (POIiŚ) na lata2014-2020.
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71324000
71356100
71520000
45240000
71540000
71310000
79110000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
1.Śluza Nowa Wieś zlokalizowana w km 7+800 Kanału Gliwickiego, woj. opolskie, m. Kędzierzyn-Koźle
2.Śluza Sławięcice zlokalizowana w km 15+190 Kanału Gliwickiego, woj. opolskie, m. Kędzierzyn-Koźle.
II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na pełnieniu Nadzoru Inwestorskiego Inżyniera Projektu dla projektu „Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice –przystosowanie do III klasy drogi wodnej – Etap II”, współfinansowanego ze środków pomocniczych z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, obejmującego dwie śluzy Kanału Gliwickiego: Nowa Wieś i Sławięcice podczas realizacji robót budowlanych oraz przez cały okres gwarancji i rękojmi wykonanych robót.
Obie śluzy są obiektami zabytkowymi wpisanymi do rejestru zabytków. Nadzór Inwestorski winien być prowadzony przez zespół pracowników Inżyniera Projektu na budowie w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego wraz ze zgłoszeniem branżowych Inspektorów Nadzoru do Nadzoru Budowlanego oraz rozliczeniem rzeczowo-finansowym wykonanych i odebranych robót, dostaw i usług przy uwzględnieniu Specyfikacji Zasad Działania Nadzoru Inwestorskiego, Specyfikacji Technicznej – wymagania ogóle oraz Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w ramach przedmiotowego projektu.
Zadania do zrealizowania przez Nadzór Inwestorski Inżyniera Projektu:
— weryfikacja dokumentacji projektowej i powykonawczej
— kontrola i nadzór w okresie realizacji robót
— kontrola kosztów inwestycji, rozliczenie robót i zarządzanie projektem
— zabezpieczenie prawnego interesu Zamawiającego w kwestii roszczeń Wykonawcy Robót.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 231 188.50 PLN
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 38
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Projekt współfinansowany jest ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
II.2.14) Informacje dodatkowe
1) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
2) Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
3) Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 50 000,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 ).
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
2. Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Wykonawca powinien wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 200 000 PLN (dwieście tysięcy złotych)
W przypadku złożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, w których wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa Wykonawcy wyrażona będzie w walucie obcej, to dla potwierdzenia spełniania warunku Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dz. U.U.E.
2. posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN (jeden milion złotych).
W przypadku złożenia polisy, w której wysokość ubezpieczenia Wykonawcy wyrażona będzie w walucie obcej,to dla potwierdzenia spełniania warunku Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dz. U.U.E.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert do udziału w postępowaniu.
2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,co najmniej dwóch usług, których przedmiotem było pełnienie nadzoru inwestorskiego prowadzonego przez Inżyniera Projektu nad robotami budowlanymi z zakresu budownictwa hydrotechnicznego na rzekach, kanałach żeglownych lub dotyczących ochrony środowiska (np. budowy, względnie rozbudowy oczyszczalni ścieków lub budowy kolektorów kanalizacyjnych o średnicach większych od 500 mm), w tym jednej usługi na nadzór inwestorski prowadzony przez Inżyniera Projektu nad robotami budowlanymi o wartości minimum 30 000000,00 PLN brutto.
Jako wykonanie usługi należy rozumieć doprowadzenie, co najmniej do wystawienia Świadectwa Przejęcia lub Protokołu odbioru robót.
Wartości robót objętych usługą nadzoru inwestorskiego Inżyniera Projektu nad robotami budowlanymi,podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
2. Potencjał kadrowy
Wykonawca winien wykazać dysponowanie następującymi osobami zdolnymi do realizacji przedmiotowego zamówienia:
a) Inżynier Projektu (Koordynator Projektu)
b) Inspektor nadzoru specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej
c) Inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub specjalności konstrukcyjno-budowlanej
d) Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
e) Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
f) Inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej
g) Inżynier – mechanik
h) Inżynier – automatyk
i) Specjalista ds. rozliczeń i raportowania
j) Specjalista ds. techniczno-biurowych
k) Prawnik
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w sekcji III.1.3, informacje dotyczące warunku udziału w postępowaniu dotyczące dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostały szczegółowo określone w ust 7.2 pkt 3 lit.b IDW- Część I SIWZ – www.gliwice.rzgw.gov.pl
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Warunki realizacji umowy zawarte zostały w Części II SIWZ – Wzór Umowy – www.gliwice.rzgw.gov.pl
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie na warunkach określonych w Części II SIWZ– Wzór Umowy – www.gliwice.rzgw.gov.pl
3. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny brutto podanej w ofercie.
4. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/08/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 31/08/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce: Siedziba zamawiającego – Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, sala konferencyjna 111.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:
1.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
2.Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3.Kryteria oceny ofert
Cena-60 %
Korekta wynagrodzenia miesięcznego wykonawcy z tytułu nieobecności Inżyniera Projektu lub Rezydentów-5 %
Korekta wynagrodzenia miesięcznego wykonawcy z tytułu naruszenia obowiązków przez Inżyniera lub pracowników zespołu Inżyniera Projektu-10 %
Doświadczenie Inżyniera Projektu -10 %
Doświadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru w specjalności inżynierii hydrotechnicznej-10 %
Gwarancja-5 %
3.1Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Części I ust.19.1IDW-www.gliwice.rzgw.gov.pl
4.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia;
4.1Szczegółowe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w ust.5.6 IDW oraz Części IISIWZ–wzór umowy-www.gliwice.rzgw.gov.pl
5.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
6.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust.5 pkt. 1-8ustawy PZP.
7.Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu z postępowania;
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7.1.Oświadczenie – Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie oryginału jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem”.
8.Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
— wykonywania czynności techniczno-biurowych i raportowania
— wykonywania rozliczeń rzeczowo-finansowych wykonanych i odebranych robót, dostaw i usług
8.1.Pozostałe wymagania dot warunku art. 29 ust. 3a Pzp zostały określone w Części I ust. 5.4 IDW oraz Części II -Wzór Umowy- www.gliwice.rzgw.gov.pl
9.Komplet informacji na temat niniejszego postępowania i zamówienia zawiera SIWZ. W Instrukcji dla Wykonawców zawarto szczegółowe informacje dotyczące m.in.: podstaw wykluczenia (ust 8 IDW), warunków udziału w postępowaniu (ust 7 IDW), oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia (ust 9 IDW ), a także możliwości polegania na zdolnościach technicznych i zawodowych oraz sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów (ust 10 IDW) – strona internetowa Zamawiającego – www.gliwice.rzgw.gov.pl.
10.Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć oświadczenia lub dokumenty wymienione w §5 pkt1)-9)Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (szczegółowe informacje o dokumentach oświadczeniach potwierdzających brak podstaw wykluczenia zostały zawarte w Części I ust.9.7 pkt.2 IDW-www.gliwice.rzgw.gov.pl
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17 a Warszawa 02-676 Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki
ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu
oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu
lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię
odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać
się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed
upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Terminy wniesienia odwołania:
a) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie
drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
b) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
c)Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 23.5.1. i 23.5.2. IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
d) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy
Pzp.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529)
jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17 a Warszawa 02-676 Polska Tel.: +48 224587801 E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Faks: +48 224587700
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/07/2017

 

Załączniki mogą Państwo pobrać z serwera FTP