banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 


Gliwice, dnia 24.07.2017  r.

EZ / NZP-370-6 /17
                
Wg   rozdzielnika


Dotyczy:  wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodnej zespołu zbiorników Przeczyce, Kuźnica Warężyńska
i Pogoria oraz modernizacja obiektów przeciwpowodziowych doliny Przemszy, woj. śląskie - ETAP I - Zbiornik Przeczyce" - działanie III: Udrożnienie koryta Przemszy od km 48+100 do 53+420, tj. na odcinku od zbiornika Kuźnica Warężyńska do zb. Przeczyce oraz kanału ulgi".
-  ogłoszonego w Dz.U.U.E.  nr 2017/S 107-214428 z dnia 07.06.2017 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), przesyła treść pytań wraz z wyjaśnieniami do treści SIWZ  :

Pytanie 1 :

W związku z problemem z pobraniem pliku o nazwie „Formularz 3.1. JEDZ.xml” (próbując pobrać formularz wyświetla się następujący komunikat: „This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.”) z serwera Zamawiającego, pytamy, czy Zamawiający udostępni na swojej stronie rzeczony formularz w innej, edytowalnej formie,
np. o rozszerzeniu „.doc”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wersja edytowalna formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.gliwice.rzgw.gov.pl w pliku:

„JEDZ Uporządkowanie... (6-17) wersja 24.07.2017.doc”

Załącznik:

JEDZ w wersji edytowalnej

W pozostałym zakresie treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulega zmianie.

Dokonana przedmiotowa zmiana wiąże Wykonawców z chwilą zamieszczenia jej na stronie internetowej Zamawiającego.