banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

EZ /NZP-370-6/17

Zestawienie ofert otwartych w dniu  07.08.2017 r.w przetargu nieograniczonym pn.:
"Uporządkowanie gospodarki wodnej zespołu zbiorników Przeczyce, Kuźnica Warężyńska i Pogoria oraz modernizacja obiektów przeciwpowodziowych doliny Przemszy, woj. śląskie - ETAP I - Zbiornik Przeczyce" - działanie III: Udrożnienie koryta Przemszy od km 48+100 do 53 +420, tj. na odcinku od zbiornika Kuźnica Warężyńska do zb. Przeczyce oraz kanału ulgi".


Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 6 075 180,00 zł (brutto)

Nr oferty  Nazwa i adres Wykonawcy  Cena ofertowa brutto   Termin wykonania
zamówienia 
 Okres gwarancji  Warunki płatności
1  STRABAG Sp. z o.o.
05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10  
5 880 916,00 zł 30.05.2018 r.  60 miesięcy  Zgodnie z zapisami umowy
2  Usługi Hydrotechnczne Robert Śliwiński
87-853 Kruszyn Nowa Wieś,
ul. Jana Pawła II nr 27  
7 377 413,97 zł 30.05.2018 r.  96 miesięcy  Zgodnie z zapisami umowy
3  Skanska S.A.
01-518 Warszawa, ul. Gen. Józefa Zajączka 9 
3 651 330,50 zł 30.05.2018 r.  96 miesięcy  Zgodnie z zapisami umowy
4

Zakład Usług Hydrotechniczno-Melioracyjnych

Wojciech Ferenc 46-040 Ozimek, ul. Kolejowa 1-82  

2 394 724,56 zł 30.05.2018 r.  96 miesięcy  Zgodnie z zapisami umowy
5 Konsorcjum firm:
Lider konsorcjum:
STAWECKI HOLDING Sp. z o.o. Sp. K.
25-324 Kielce, ul. Legnicka 28
Partner konsorcjum:
ESC P.H.U. Emilian Stawecki
25-324 Kielce, ul. Legnicka 28    
5 771 449,96 30.05.2018 r.  96 miesięcy  Zgodnie z zapisami umowy
6 RPM Spółka Akcyjna
42-700 Lubliniec, ul. Niegolewskich 7 
4 300 043,19 zł 30.05.2018 r.  96 miesięcy  Zgodnie z zapisami umowy
7  Konsorcjum firm:
Lider konsorcjum:
SILESIA INVEST - S.C.
44-100 Gliwice, ul. Józefa Wieczorka 18-20
Partner konsorcjum:
BUILDUP POLAND Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała, ul. Oliwkowa 8 a 
3 490 488,13 zł 30.05.2018 r.  84 miesiące  Zgodnie z zapisami umowyUWAGA!
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe dokumenty składa każdy z członków Konsorcjum.