banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

 
Gliwice, dnia 12.07.2017r.

EZ / NZP-370-6 /17
                
Wg   rozdzielnika

Dotyczy:  specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne pn..: "Uporządkowanie gospodarki wodnej zespołu zbiorników Przeczyce, Kuźnica Warężyńska i Pogoria oraz modernizacja obiektów przeciwpowodziowych doliny Przemszy, woj. śląskie - ETAP I - Zbiornik Przeczyce" - działanie III: Udrożnienie koryta Przemszy od km 48+100 do 53+420, tj. na odcinku od zbiornika Kuźnica Warężyńska do zb. Przeczyce oraz kanału ulgi".
-  ogłoszonego w Dz.U.U.E.  nr 2017/S 107-214428 z dnia 07.06.2017 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), przesyła treść pytania wraz z wyjaśnieniami do treści SIWZ oraz dokonuje zmiany treści SIWZ prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia i tym samym wydłuża termin składania i otwarcia ofert.

I. Wyjaśnienie treści SIWZ

Pytanie 1 :

W związku z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 2 zamieszczoną w piśmie znak EZ/NZP-370-6/17/12944 z dnia 06.07.2017r., prosimy o dalsze wyjaśnienie kwestii związanej z pozycjami przedmiarowymi nr 30d.3.2. , 31d.3.2. , 36d.3.3. , 37 d.3.3. Zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego są to „ pozycje dotyczące ubezpieczenia narzutem kamiennym gr. 0,50 odcinka koryta pomiędzy niecką wypadową upustów dennych i przelewu awaryjnego (ark. 1 i 2 planu syt.-wys.)”. Zwracamy uwagę na fakt iż na przytoczonych arkuszach występuje wyłącznie ubezpieczenie narzutem kamienny i nie występuje palisada ujęta w przedmiotowych pozycjach przedmiarowych.
Prosimy zatem o odpowiedź co to jest za palisada i gdzie należy ją zabić.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający rezygnuje z zakresu robót ujętych w pozycjach nr: 30 d 3.2, 31 d 3.2, 32 d 3.2, 33 d 3.2 oraz 36 d 3.3, 37 d 3.3, 38 d 3.3, 39 d 3.3 przedmiaru robót.

II. Zmiany treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści SIWZ:

1. Dokonuje zmiany niewłaściwego przedmiaru robót zamieszczonego w postaci pliku:
"SIWZ Cz. IV Przedmiar robót (6-17).xls"
na stronie internetowej pod ogłoszeniem o zamówieniu w lokalizacji jak niżej:
w miejscu: "Załączniki mogą Państwo pobrać z serwera FTP"
w pliku o nazwie: "SIWZ Cz. IV Przedmiar Robót (6-17).xls"
w podfolderze: "SIWZ Cz. IV - Przedmiar Robót (6-17)"

Zamawiający  niniejszym koryguje przedmiotowy błąd w ten sposób, że całkowicie zamienia plik  "SIWZ Cz. IV Przedmiar Robót (6-17).xls" na plik właściwy, który umieszczony został w podfolderze o nazwie: "SIWZ Cz. IV - Przedmiar Robót (6-17)" (wersja - 12.07.2017r.), który można pobrać z serwera FTP.

2. Zmianie ulega zapis pkt. 6 rozdział 1 IDW:
Jest:
"Zamawiający wymaga, aby zamówienie było wykonane w terminie do 30 listopada 2017 r. od dnia zawarcia umowy."
Treść zapisu po zmianie:
"Zamawiający wymaga, aby zamówienie było wykonane w terminie do 30 maja 2018 r. od dnia zawarcia umowy."

3. Zmianie ulega termin składania ofert z dnia 14.07.2017 r. godz. 10:00 na dzień 07.08.2017 r. godz. 10:00,
4. Zmianie ulega termin wniesienia wadium z dnia 14.07.2017 r. do godz. 10:00 na dzień 07.08.2017 r. do godz. 10:00.
5. Zmianie ulega termin otwarcia ofert z dnia 14.07.2017 r. godz. 10:30 na dzień 07.08.2017r. godz. 10:30.

W pozostałym zakresie treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulega zmianie.
Zmiana treści SIWZ została dokonana przed upływem terminu składania ofert.
W związku z powyższą zmianą SIWZ, zgodnie z art. 12a ust.1 w związku z art. 38 ust.4a pkt.2 Pzp, Zamawiający dokona zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu nr 2017/S 107-214428 opublikowanego w Dz.U.U.E. w dniu 07.06.2017 r.
Zamawiający modyfikuje treść ogłoszenia o zamówieniu i tym samym wydłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.
Jednocześnie informujemy, iż dokonana przedmiotowa zmiana wiąże Wykonawców z chwilą zamieszczenia jej na stronie internetowej Zamawiającego.