banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice,  07.07.2017 r.


 EZ/ JRP-370-1/17                            
                                                                       
Wg rozdzielnika

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego
       
        Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)  zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne na "Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Łabędy" w ramach przedsięwzięcia " Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej" Faza II.
- ogłoszonego w D.U.U.E poz. 2017/S 030-053348 z dnia 11.02.2017 r.

I) Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 4 złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne "POM" Sp. z o.o.
ul. Prudnicka 30, 47-300 Krapkowice

Uzasadnienie wyboru:
Na podstawie złożonych w postępowaniu oświadczeń i dokumentów Zamawiający stwierdza, że Wykonawca – Przedsiębiorstwo Usługowo- Produkcyjne "POM" Sp. z o.o. z Krapkowic nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia wszystkie warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, a złożona przez niego oferta jest zgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jednocześnie Wykonawca otrzymał najwyższą liczbę punktów wyliczonych w oparciu o kryteria wynikające z postanowień SIWZ.
              
II) W niniejszym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

   Oferta nr 1
   Metrostav a.s.
   Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Liczba punków przyznanych w kryterium "cena"  - 27,39 pkt
Liczba punków przyznanych w kryterium "Zwiększenie wysokości kary za opóźnienie w wykonaniu całości robót" - 0 pkt
Liczba punktów przyznanych w kryterium "Wydłużenie gwarancji" - 20 pkt
Łączna liczba punktów - 47,39

    Oferta nr 2
    Konsorcjum:
    Lider : Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych "EKO-WOD" Sp. z o.o.
    ul. Towarowa 12-14, 58-100 Świdnica
    Partner: "NAVIGA-STAL" Sp. z o.o.
    ul. Wilczycka 18, 55-093 Kiełczów
Liczba punków przyznanych w kryterium "cena"  - 52,39 pkt
Liczba punków przyznanych w kryterium "Zwiększenie wysokości kary za opóźnienie w wykonaniu całości robót" - 20 pkt
Liczba punktów przyznanych w kryterium "Wydłużenie gwarancji" - 20 pkt
Łączna liczba punktów - 92,39 pkt


   Oferta nr 3
   Porr Polska Infrastructure S.A.
   ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa
Liczba punków przyznanych w kryterium "cena"  - 39,84 pkt
Liczba punków przyznanych w kryterium "Zwiększenie wysokości kary za opóźnienie w wykonaniu całości robót" - 20 pkt
Liczba punktów przyznanych w kryterium "Wydłużenie gwarancji" - 20 pkt
Łączna liczba punktów - 79,84 pkt


   Oferta nr 4
   Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne "POM" Sp. z o.o.
    ul. Prudnicka 30, 47-300 Krapkowice
Liczba punków przyznanych w kryterium "cena"  - 60 pkt
Liczba punków przyznanych w kryterium "Zwiększenie wysokości kary za opóźnienie w wykonaniu całości robót" - 20 pkt
Liczba punktów przyznanych w kryterium "Wydłużenie gwarancji" - 20 pkt
Łączna liczba punktów - 100 pkt


    Oferta nr 5
    SKANSKA S.A.
    ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa  
Liczba punków przyznanych w kryterium "cena"  - 45,70 pkt
Liczba punków przyznanych w kryterium "Zwiększenie wysokości kary za opóźnienie w wykonaniu całości robót" - 20 pkt
Liczba punktów przyznanych w kryterium "Wydłużenie gwarancji" - 20 pkt
Łączna liczba punktów - 85,70 pkt


Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie terminu wskazanego w przepisie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Jednocześnie informujemy, iż Zamawiający skieruje dokumentację przedmiotowego postępowania przetargowego do kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, o której mowa w przepisie art. 169 ustawy Prawo zamówień publicznych.