banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 Gliwice, dnia 06.07.2017  r.

EZ / NZP-370-6 /17
                
Wg   rozdzielnika


Dotyczy:  wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego pn..: "Uporządkowanie gospodarki wodnej zespołu zbiorników Przeczyce, Kuźnica Warężyńska i Pogoria oraz modernizacja obiektów przeciwpowodziowych doliny Przemszy, woj. śląskie - ETAP I - Zbiornik Przeczyce" - działanie III: Udrożnienie koryta Przemszy od km 48+100 do 53+420, tj. na odcinku od zbiornika Kuźnica Warężyńska do zb. Przeczyce oraz kanału ulgi".
-  ogłoszonego w Dz.U.U.E.  nr 2017/S 107-214428 z dnia 07.06.2017 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), przesyła treść pytań wraz z wyjaśnieniami do treści SIWZ  :

Pytanie 1 :

Prosimy o informację w jakiej odległości od siebie w jednym rzędzie zabijać kołki w palisadzie do opasek z faszyny .

Odpowiedź Zamawiającego:

Zabicie kołków w palisadzie do opasek z faszyny leśnej dla dwóch typów ubezpieczeń należy wykonać zgodnie z rysunkiem nr 4.7 Przekroje charakterystyczne PAB rz. Przemsza część rysunkowa.

Pytanie 2 :

Prosimy o zamieszczenie rysunków projektowych obrazujących miejsce i sposób zabicia palisady z pozycji przedmiarowych nr 30 d.3.2. , 31d.3.2. , 36 d.3.3. , 37 d.3.3. Dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, że pozycja przedmiarowa  nr 30d.3.2. według opisu dotyczy odcinka rzeki powyżej km 53+800, podczas kiedy zakres przedmiotu zamówienia ogranicza się do koryta Przemszy od km 48+100 do 53+420 – prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Pozycje przedmiarowe ( 30d.3.2, 31d.3.2, 36d.3.3, 37d.3.3.) dotyczą ubezpieczenia narzutem kamiennym  gr. 0,50 odcinka koryta pomiędzy niecką wypadową upustów dennych i przelewu awaryjnego (ark. 1 i 2 planu syt.-wys.) Jednocześnie informujemy, że w pkt. 30 d. 3.2. przedmiaru stwierdza się oczywistą omyłkę pisarską: jest 53+800 winno być 53+080.

Pytanie 3 :

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji zamówienia w związku z faktem, iż zamierza dopiero występować o decyzję administracyjną na wycinkę drzew.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza przedłużenia terminu realizacji zamówienia ze względu na warunki umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska na dofinansowanie.

Pytanie 4 :

Prosimy o zaznaczenie na arkuszach projektowych planu sytuacyjno-wysokościowego  terenów na które nie udało się Zamawiającemu uzyskać zgód właścicieli działek. Powyższe podyktowane jest obawą o możliwość zrealizowania robót budowlanych w przypadku niemożliwości uzyskania zgód przez Wykonawcę. Jednocześnie prosimy o podanie powodu braku uzyskania wszystkich zgód przez Zamawiającego i informację czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji w przypadku trudności z uzyskaniem zgód.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzielił w przedmiotowej sprawie odpowiedzi pismem z dnia 27.06.2017 r. Zamawiający nie dopuszcza przedłużenia terminu realizacji z przyczyn, które określił w odpowiedzi na pytanie 3. Zamawiający nie jest w stanie, z przyczyn technicznych, zaznaczyć na arkuszach projektowych planu sytuacyjno-wysokościowego działek, na które nie uzyskano zgód czasowego zajęcia terenu. Obowiązek uzyskania brakujących zgód na wejście w teren leży po stronie Wykonawcy.