banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

LANGUAGE: PL
CATEGORY: ORIG
FORM: F14
VERSION: R2.0.9.S02
SENDER: ENOTICES
CUSTOMER: rzgwg
NO_DOC_EXT: 2017-094532
SOFTWARE VERSION: 9.5.4
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY:EU
PHONE: /
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NOTIFICATION TECHNICAL: YES
NOTIFICATION PUBLICATION: YES

Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

ul. Sienkiewicza 2

Gliwice 44-100

Polska

Tel.: +48 327774926

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Faks: +48 327774999

Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gliwice.rzgw.gov.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
"Uporządkowanie gospodarki wodnej zespołu zbiorników Przeczyce, Kuźnica Warężyńska i Pogoria (...) - ETAPI - Zbiornik Przeczyce" - działanie III: Udrożnienie odpływu ze zbiornika Przeczyce.
Numer referencyjny: EZ/NZP-370-6/17
II.1.2) Główny kod CPV
45000000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4) Krótki opis:
Wykonanie robót obejmujących zadanie pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki wodnej zespołu zbiornikówPrzeczyce, Kuźnica Warężyńska i Pogoria oraz modernizacja obiektów przeciwpowodziowych doliny Przemszy,woj. śląskie - Etap I - Zbiornik Przeczyce" - działanie III: Udrożnienie koryta Przemszy od km 48+100 do 53+420tj. na odcinku od zb. Kuźnica Warężyńska do zb. Przeczyce oraz kanału ulgi".
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/07/2017
VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-074647
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 107-214428
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 02/06/2017
Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Data: 30/11/2017
Powinno być:
Data: 30/05/2018
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 14/07/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 07/08/2017
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 14/07/2017
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 07/08/2017
Czas lokalny: 10:30
VII.2) Inne dodatkowe informacje: