banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, 26.05.2017 r.

EZ/IP-IR-370-3/17
Wg rozdzielnika


Dotyczy: Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne:
Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej – Etap II – śluza Nowa Wieś, śluza Sławięcice - ogłoszonego w D.U.U.E. poz. 2017/S 053-097371 z dnia 16.03.2017 r.
               
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, przesyła treść pytań wraz z wyjaśnieniami do treści SIWZ:

Pytanie 1.
W opisie technicznym projektu wykonawczego część mechaniczna, w części dotyczącej napędów dla punktów: 4.1 NAPĘDY WRÓT, 4.2.NAPĘDY SEGMENTÓW, 4.3. NAPĘDY ZASUW ŚLUZOWANIA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO jest zapis: „Należy je zdemontować i zregenerować w-g wytycznych podanych w WTWiO”.
W „STT M-004 REMONT KONSTRUKCJI I MECHANIZMÓW” punkt 5.3 WYTYCZNE REMONTU jest zapis „ 5.3.1. Szczegółowe wymagania dotyczące zakresu i sposobu remontu poszczególnych konstrukcji i mechanizmów określają warunki remontowe, które są podane w odpowiednich Opisach Technicznych”
Faktycznie ani w projekcie wykonawczym ani w STWiORB nie ma podanego zakresu remontu mechanizmów (napędów).
W związku z powyższym prosimy o podanie zakresu remontu mechanizmów (napędów) oraz podanie definicji regeneracji napędów dla przedmiotowego zadania.
Odpowiedź na pytanie 1:
Przez regenerację napędów należy rozumieć działanie polegające na przywróceniu właściwości użytkowych napędom zużytym lub uszkodzonym.
Mechanizmy (napędy) należy zregenerować według zakresu określonego na schematach jak niżej:
4.1 NAPĘDY WRÓT
według schematów: R-PW-NW-M-2,5-16-00, R-PW-SL-M-2,5-16-00 z wyjątkiem ramion napędowych R-PW-NW-M-2,5-17-00, R-PW-SL-M-2,5-17-00, które należy wykonać jako  nowe.
4.2 NAPĘDY SEGMENTÓW
według schematów: R-PW-NW-M-2,5-19-00, R-PW-SL-M-2,5-19-00 oraz rysunków R-PW-NW-M-2,5-20-00 , R-PW-SL-M-2,5-20-00 w całości.
4.3 NAPĘD ŚLUZOWANIA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO
należy zregenerować (wyremontować) elementy napędów (przekładnie ) znajdujące się w maszynowni a następnie połączyć je z nowym napędem, który należy wykonać według Rys. R-PW-NW-M-2,5-14-00, R-PW-SL-M-2,5-14-00
Pytanie 2.
Na rysunkach: nr R-PW-NW-M-2.5-17-00 i nr R-PW-SL-M-2.5-17-00 projektów wykonawczych –część mechaniczna jest tabelaryczne zestawienie specyfikacji technicznych:
SST B 451-1.6, SST M 452-4.3, SST M 4520-5.1.
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o w/w specyfikacje techniczne.
Odpowiedź na pytanie 2:
Na rysunkach: R-PW-NW-M-2.5-17-00 i R-PW-SL-M-2.5-17-00 projektów wykonawczych – część mechaniczna omyłkowo zamieszczona została tabela zawierająca zestawienie specyfikacji technicznych: SST B 451-1.6, SST M 452-4.3 i SST M 4520-5.1.
Specyfikacje o w/w numerach nie zostały zamieszczone w STWOIR dla śluz Nowa Wieś i Sławięcice.
Dla części mechanicznej projektu wykonawczego dla śluz Nowa Wieś i Sławięcice obowiązujące są następujące specyfikacje techniczne:
SST 1.6 – Roboty demontażowe urządzeń i konstrukcji stalowych wyposażenia technologicznego głów i komór śluzy
SST M – 000 – Część mechaniczna, wymagania ogólne
SST M – 001 – Wykonanie konstrukcji i mechanizmów
SST M – 002 – Montaż konstrukcji i mechanizmów
SST M – 003 – Zabezpieczenie antykorozyjne
SST M – 004 – Remont konstrukcji i mechanizmów

Powyższe specyfikacje techniczne zostały również tabelarycznie zestawione na rysunkach
R-PW-NW-M-2.5-17-00 i R-PW-SL-M-2.5-17-00
Pytanie 3.
Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót „Dział 3. CZĘŚĆ MECHANICZNA” o pozycje dotyczące łożysk, zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w projekcie wykonawczym część mechaniczna :
nr R-PW-NW-M-2.5-05-00, nr R-PW-NW-M-2.5-06-00, nr R-PW-NW-M-2.5-07-00 oraz nr R-PW-NW-SL-2.5-05-00, nr R-PW-NW-SL-2.5-06-00, nr R-PW-SL-M-2.5-07-00.
Odpowiedź na pytanie 3:
W projekcie założono regenerację istniejących elementów łożyskowania i oporów wrót zgodnie z pkt. 3.6 części opisowej projektu wykonawczego dla śluz Nowa Wieś i Sławięcice (Dokumentacje Nr: T-PW-NW-M-2,5-00-OPIS, T-PW-SL-M-2,5-00-OPIS). W przypadku gdy po demontażu zostaną stwierdzone uszkodzenia dyskwalifikujące takie jak nadmierna korozja lub pęknięcia, w dokumentacji załączono rysunki umożliwiające wykonanie nowych detali.
Prace dotyczące łożysk zostały uwzględnione w przedmiarach robót (wersja - 24.04.2017 r.) pod następującymi pozycjami:
Przedmiar – śluza Nowa Wieś:
KOMORA PÓŁNOCNA
Poz. 9430 jako zakres uwzględniony pod literą „C”
Poz. 9460
Poz. 9480 jako zakres uwzględniony pod literą „C”
Poz. 9510
Poz. 9750
Poz. 9760
KOMORA POLUDNIOWA
Poz. 9830
Poz. 9860
Poz. 9880
Poz. 9910
Poz. 10020
Poz. 10030
Przedmiar – śluza Sławięcice:
KOMORA PÓŁNOCNA
Poz. 8880 jako zakres uwzględniony pod literą „C”
Poz. 8910
Poz. 8930 jako zakres uwzględniony pod literą „C”
Poz. 8960
Poz. 9200
Poz. 9210
KOMORA POŁUDNIOWA
Poz. 9290
Poz. 9330
Poz. 9420
Poz. 9430
Poz. 9440