banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

EZ /IP-IR-370-3/17

 

Zbiorcze zestawienie ofert otwartych w dniu  07.06.2017 r.

w ogłoszeniu o zamówieniu na roboty budowlane, pn.:

„Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej – Etap II” obejmujące dwa odrębne przedsięwzięcia inwestycyjne o nazwie:

1) modernizacja śluzy Nowa Wieś,

2) modernizacja śluzy Sławięcice.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 94 567 279,59 zł brutto.

 

Nr oferty

    Nazwa i adres Wykonawcy:

Cena ofertowa

brutto PLN

 Okres gwarancji

Warunki płatności

Termin

wykonania

zamówienia

1.      

Control Process S.A.

ul. Obrońców Modlina 16

30-733 Kraków

103 898 100,00

96 miesięcy

Zgodnie z zapisami SIWZ

39 miesięcy od dnia zawarcia umowy

2.      

Konsorcjum :

Lider: Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO-WOD” Sp. z o.o., ul. Towarowa 12-14,

58-100 Świdnica

Partner:

„NAVIGA-STAL” Sp. z o.o.,

ul. Wilczycka 18

55-093 Kiełczów

58 388 100,00

96 miesięcy

Zgodnie z zapisami SIWZ

 

39 miesięcy od dnia zawarcia umowy

 

3.      

Skanska S.A.

Ul. Gen. Józefa Zajączka 9

01-518 Warszawa

60 263 241,22

 96 miesięcy

Zgodnie z zapisami SIWZ

39 miesięcy od dnia zawarcia umowy

4.      

Konsorcjum firm:

PORR S.A. – Lider

Ul. Hołubcowa 123

02-854 Warszawa

Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne POM Sp. z o.o. - Partner

Ul. Prudnicka 30

47-300 Krapkowice

73 760 278,23

96 miesięcy

Zgodnie z zapisami SIWZ

39 miesięcy od dnia zawarcia umowy

 

5.      

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o. – Lider

Ul. Energetyczna 10

42-504 Będzin

AZI-BUD Sp. z.o.o. – Partner

ul. Odkrywkowa 91

42-504 Będzin

88 546 797,21

96 miesięcy

Zgodnie z zapisami SIWZ

39 miesięcy od dnia zawarcia umowy

 

         UWAGA!

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe dokumenty składa każdy z członków Konsorcjum.