banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, 17.05.2017 r.


EZ/IP-IR-370-3/17
Wg rozdzielnika


Dotyczy: Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne:
Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej – Etap II – śluza Nowa Wieś, śluza Sławięcice - ogłoszonego w D.U.U.E. poz. 2017/S 053-097371 z dnia 16.03.2017 r.
               
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, przesyła treść pytań wraz z wyjaśnieniami do treści SIWZ:


Pytanie 1.
OWKZ wydał pozwolenia na prowadzenie robót - Pozwolenie nr 295-N-15 z 19.05.2015 na wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej i Pozwolenie nr 337-N-15 z 2.06.2015 - na prowadzenie robót budynku socjalnego na Śluzie Nowa Wieś. Czy zamawiający posiada pozwolenia OWKZ dla robót na pozostałych obiektach tej Śluzy? Czy takie pozwolenia będą wymagane i do kogo należeć będzie ich ewentualne uzyskanie?
Odpowiedź na pytanie 1:
Zamawiający informuje, że posiada wymagane pozwolenia Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (OWKZ) dla robót na obiektach śluzy Nowa Wieś.
Zamawiający wyjaśnia, że w ramach procedury  wydawania  decyzji Nr 118/W/2011 z dnia 08.12.2011r. (znak sprawy: IN.V.7840.2.18.2011.WL) zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla modernizacji śluzy Nowa Wieś, gdy śluza ta nie została jeszcze wpisana do rejestru zabytków, OWKZ pismami Nr ZN.5183.354.2011.GN z dnia 11.08.2011 r. pozytywnie zaopiniował przyjęte rozwiązania projektowe oraz dokumentację projektu budowlanego dla śluzy Nowa Wieś.  
Decyzją nr 118/W/2011 z dnia 17.11.2015r. (znak sprawy: IN.V.7840.2.7.2015.EA) został zatwierdzony projekt budowlany zamienny i uzyskano pozwolenie na budowę w zakresie zmian dotyczących projektu budowlanego dla śluzy Nowa Wieś. Na tym etapie przedmiotowa śluza była już wpisana do rejestru zabytków i dla zadań, które zostały objęte projektem zamiennym uzyskano niezbędne odrębne pozwolenia OWKZ. tj.
•    pozwolenie nr 295/N/15 z dnia 19.05.2015 r., na wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej na śluzie Nowa Wieś
•    pozwolenie nr 337/N/15 z dnia 02.06.2015 r., na budowę budynku socjalnego na śluzie Nowa Wieś
•    pismo nr ZN.5142.326.2015.GN z dnia 18.06.2015 r.,  dotyczące uzgodnienia lokalizacji pulpitu sterowniczego na śluzie Nowa Wieś
•    pismo nr ZN.5183.175.2015.GN z dnia 23.06.2015 r., dotyczące zaopiniowania projektu adaptacji pomieszczenia gospodarczego na toaletę na śluzie Nowa Wieś


Pytanie 2.
OWKZ wydał pozwolenia na prowadzenie robót- Pozwolenie nr 296-N-15 z 19.05.2015 dot. na prowadzenie robót na wykonaniu przesłony i Pozwolenie nr 336-N-15 z dnia 2.06.2015 na prowadzenie robót - budynku remont na Śluzie Sławęcice. Czy zamawiający posiada pozwolenia OWKZ dla robót na pozostałych obiektach tej Śluzy? Czy takie pozwolenia będą wymagane i do kogo należeć będzie ich ewentualne uzyskanie?
Odpowiedź na pytanie 2:
Zamawiający informuje, że posiada wymagane pozwolenia Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (OWKZ) dla robót na obiektach śluzy Sławięcice.
Zamawiający wyjaśnia, że w ramach procedury  wydawania  decyzji Nr 117/W/2011 z dnia 08.12.2011r. (znak sprawy: IN.V.7840.2.17.2011.WL) zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla modernizacji śluzy Sławięcice, gdy śluza ta nie została jeszcze wpisana do rejestru zabytków, OWKZ pismami Nr ZN.5183.354.2011.GN z dnia 11.08.2011 r. pozytywnie zaopiniował przyjęte rozwiązania projektowe oraz dokumentację projektu budowlanego dla śluzy Sławięcice.  
Decyzją nr 117/W/2011 z dnia 17.11.2015r. (znak sprawy: IN.V.7840.2.9.2015.EA) został zatwierdzony projekt budowlany zamienny i uzyskano pozwolenie na budowę w zakresie zmian dotyczących projektu budowlanego dla śluzy Sławięcice. Na tym etapie przedmiotowa śluza była już wpisana do rejestru zabytków i dla zadań, które zostały objęte projektem zamiennym uzyskano niezbędne odrębne pozwolenia OWKZ. tj.
•    pozwolenie nr 818/N/2015 z dnia 25.11.2015r., na wycinkę drzewa na terenie śluzy Sławięcice
•    pozwolenie nr 296/N/15 z dnia 19.05.2015 r., na wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej na śluzie Sławięcice
•    pozwolenie nr 336/N/15 z dnia 02.06.2015 r., na remont budynku dawnej przepompowni, adaptację pomieszczenia gospodarczego na toaletę w budynku sterowni oraz budowę budynku socjalnego na śluzie Sławięcice
•    pismo nr ZN.5142.325.2015.GN z dnia 18.06.2015 r., dotyczące uzgodnienia lokalizacji pulpitu sterowniczego na śluzie Sławięcice

Ponadto zamawiający informuje, że wszystkie wymagane decyzje i pozwolenia zostały zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego pod ogłoszeniem o zamówieniu i można je pobrać z serwera FTP.