banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, 12.05.2017 r.


EZ/IP-IR-370-3/17
Wg rozdzielnika


Dotyczy: Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne:
Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej – Etap II – śluza Nowa Wieś, śluza Sławięcice - ogłoszonego w D.U.U.E. poz. 2017/S 053-097371 z dnia 16.03.2017 r.
              
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, przesyła treść pytań wraz z wyjaśnieniami do treści SIWZ:

  Pytanie 1:
Ze względu, iż Wykonawca określając ostateczną cenę ofertową, szacuje poziom ryzyka związanych z zapisami umownymi prosimy o wprowadzenie zapisu określającego maksymalny 20% poziom kar umownych, które Zamawiający może naliczyć Wykonawcy za nieosiągnięcie gwarantowanych parametrów technicznych.
Sparametryzowanie poziomu ryzyka Wykonawcy pozwala na obniżenie ostatecznej ceny ofertowej, co jest korzystne dla Zamawiającego.
  Odpowiedź 1:
Zamawiający nie wprowadzi do umowy zapisu określającego maksymalny 20% poziom kar umownych, które Zamawiający może naliczyć Wykonawcy. Kwestie kar umownych zostały uregulowane we wzorze umowy w § 13 ust. 1÷5 oraz w §14 ust.1 pkt. 9).

  Pytanie 2:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję wierzytelności Wykonawcy na bank finansujący Wykonawcę?
Cesja jest standardowym postępowaniem w przypadkach realizacji inwestycji budowlanych.
  Odpowiedź 2:
Zamawiający wyrazi zgodę na cesję wierzytelności Wykonawcy na bank finansujący Wykonawcę zgodnie z zapisami § 8 ust.12 wzoru umowy.


Jednocześnie informujemy, iż dokonana przedmiotowa zmiana wiąże Wykonawców z chwilą zamieszczenia jej na stronie internetowej Zamawiającego.