banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

                                                                                                          Gliwice, dnia 06.06.2018 r.

GL.ROZ.281.04.2018.EWK


                                                                                                         Szanowni Państwo
                                                                                                         Wszyscy Wykonawcy
                                                                                                         uczestniczący w postępowaniuDotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości niższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp, pn.: Opracowanie Studium Wykonalności wraz z niezbędnymi załącznikami oraz wniosku o dofinansowanie dla Projektu pn. „Budowa jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy w km 180,50 rz. Odry z uwzględnieniem obiektów  towarzyszących”
oznaczonego nr referencyjnym: GL.ROZ.281.04.2018.EWK.
-  ogłoszonego w BZP:  nr 546596-N-2018 z dnia 29.05.2018 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017.1579 t.j.), przesyła treść pytań wraz z wyjaśnieniami do treści SIWZ:

Pytanie 1 :

"Zwracamy się z prośbą o zmianę warunku w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia (pkt 5.3.3 SIWZ) w ww. wymienionych postępowaniach. Naszym zdaniem wystarczającym i jednocześnie gwarantującym prawidłowe wykonanie zamówienia byłoby należyte wykonanie 1 usługi polegającej na opracowaniu studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie, w ciągu ostatnich 3 lat. Wnosimy także o adekwatną zmianę kryteriów pozacenowych (pkt 15 SIWZ). Prosimy również o zmianę terminu składania ofert na dzień 19 czerwca 2018 r."

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku udziału w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia
w przedmiotowym postępowaniu.
Jednocześnie informujemy, że warunek udziału określony w pkt. 5.3.3. SIWZ dotyczący posiadanej wiedzy
i doświadczenia nie ma powiązania z doświadczeniem osób, tj. Koordynatora zespołu i Eksperta
ds. ekonomiczno-finansowych, których doświadczenie stanowi kryteria pozacenowe.
Tym samym termin składania ofert pozostaje bez zmian.


Pytanie 2 :


"W związku z ogłoszoną przez Zamawiającego procedurą przetargową pn. "Opracowanie Studium Wykonalności wraz z niezbędnymi załącznikami oraz wniosku o dofinansowanie dla Projektu pn. "Budowa jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy w km 180,50 rz. Odry z uwzględnieniem obiektów towarzyszących"; nr referencyjny GL.ROZ.281.04.2018.EWK, chcielibyśmy wyrazić nasze zainteresowanie udziałem w przedmiotowym postępowaniu, oferując zamawiającemu nasze wieloletnie doświadczenie, rzetelność zawodową oraz wysoko wykwalifikowanych specjalistów.
Zwracamy się zatem do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na propozycję zmiany terminu składania ofert na dzień 18 czerwca 2018 r., co pozwoli nam na złożenie przemyślanej, wiarygodnej i konkurencyjnej oferty, zapewniającej Zamawiającemu optymalny wybór Wykonawcy przedmiotowego zamówienia."

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert - termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Pytanie 3 :

Wykonawca prosi o przekazanie informacji dotyczących zaawansowania przygotowania projektu:
- planowanego terminu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obejmująca wszystkie elementy projektu, które jej wymagają.

Odpowiedź Zamawiającego:

Planowany termin uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obejmującej wszystkie elementy projektu, które jej wymagają: 15.11.2018 r.

Pytanie 4 :

Wykonawca prosi o przekazanie informacji dotyczących zaawansowania przygotowania projektu:
- planowanego terminu opracowania projektu budowlanego w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę / programu funkcjonalno-użytkowego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Planowany termin opracowania projektu budowlanego w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę:
a) dla zadania nr 1 - 13.09.2018 r.
b) dla zadania nr 2 - 15.12.2018 r.

Pytanie 5 :

Wykonawca prosi o przekazanie informacji dotyczących zaawansowania przygotowania projektu:
- planowanego terminu uzyskania pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę:  marzec 2019 r.Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe odpowiedzi jako stanowiące integralną część SIWZ.