banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

 GL.ZOZ.1.281.1.2018.MJ                                                  Gliwice , dnia 07.06.2018 r.

 

Zestawienie ofert otwartych w dniu  07.06.2018 r.

w przetargu nieograniczonym o zamówienie publiczne na:

"Remont jazu na Kanale Gliwickim w km 12+600 - etap II".

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 900 000,00 zł (brutto)

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy:

Cena ofertowa

brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

  1.  

 

FUH "ZAB-BYT"

Adam Wałeczek

ul. Drobna 12

41-807 Zabrze

 

895 384,54 zł

 

16.11.2018

 

36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego

Zgodnie         z zapisami SIWZ