banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

                                                                                                      Gliwice, dnia 06.06.2018  r.

GL.ROZ.281.03.2018.EWK

                                                                                                      Szanowni Państwo
                                                                                                      Wszyscy Wykonawcy
                                                                                                      uczestniczący w postępowaniu


Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości niższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp, pn.: Opracowanie Studium Wykonalności wraz z niezbędnymi załącznikami oraz wniosku o dofinansowanie dla Projektu pn. „Modernizacja 3 długich śluz pociągowych z ich awanportami i sterowniami na stopniach wodnych: Januszkowice, Krapkowice i Opole, oraz rewitalizacja śluz krótkich dla ciągłości żeglugi śródlądowej - przystosowanie Odry do III klasy drogi wodnej”

oznaczonego nr referencyjnym: GL.ROZ.281.03.2018.EWK.
-  ogłoszonego w BZP  nr 546502-N-2018 z dnia 29.05.2018 r.


Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017.1579 t.j.), przesyła treść pytań wraz z wyjaśnieniami do treści SIWZ:

Pytanie 1 :

"Zwracamy się z prośbą o zmianę warunku w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia (pkt 5.3.3 SIWZ) w ww. wymienionych postępowaniach. Naszym zdaniem wystarczającym i jednocześnie gwarantującym prawidłowe wykonanie zamówienia byłoby należyte wykonanie 1 usługi polegającej na opracowaniu studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie, w ciągu ostatnich 3 lat. Wnosimy także o adekwatną zmianę kryteriów pozacenowych (pkt 15 SIWZ). Prosimy również o zmianę terminu składania ofert na dzień 19 czerwca 2018 r."

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku udziału w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia
w przedmiotowym postępowaniu.
Jednocześnie informujemy, że warunek udziału określony w pkt. 5.3.3. SIWZ dotyczący posiadanej wiedzy
i doświadczenia nie ma powiązania z doświadczeniem osób, tj. Koordynatora zespołu i Eksperta
ds. ekonomiczno-finansowych, których doświadczenie stanowi kryteria pozacenowe.
Tym samym termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Pytanie 2 :

Wykonawca prosi o przekazanie informacji dotyczących zaawansowania przygotowania projektu:
- planowanego terminu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obejmująca wszystkie elementy projektu, które jej wymagają.
 
Odpowiedź Zamawiającego:

Planowany termin uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obejmującej wszystkie elementy projektu, które jej wymagają:
a)    dla stopnia wodnego w Januszkowicach – 31.07.2018r.
b)    dla stopnia wodnego w Krapkowicach – decyzja środowiskowa została wydana
c)    dla stopnia wodnego w Opolu – 30.06.2018 r.

Pytanie 3 :

Wykonawca prosi o przekazanie informacji dotyczących zaawansowania przygotowania projektu:
- planowanego terminu opracowania projektu budowlanego w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę / programu funkcjonalno-użytkowego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Projekt budowlany został opracowany w wersji roboczej.

Pytanie 4 :

Wykonawca prosi o przekazanie informacji dotyczących zaawansowania przygotowania projektu:
- planowanego terminu uzyskania pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę:  
a)    dla stopnia wodnego w Januszkowicach – maj 2019 r.
b)    dla stopnia wodnego w Krapkowicach – kwiecień 2019 r.
c)    dla stopnia wodnego w Opolu – styczeń 2019 r.Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe odpowiedzi jako stanowiące integralną część SIWZ.