banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

                                                                                                      Gliwice, dnia 06.06.2018  r.

GL.ROZ.281.02.2018.MW

                                                                                                      Szanowni Państwo
                                                                                                      Wszyscy Wykonawcy
                                                                                                      uczestniczący w postępowaniu


Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości niższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp, pn.: Opracowanie Studium Wykonalności wraz z niezbędnymi załącznikami oraz wniosku o dofinansowanie dla Projektu pn. „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku
w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II”

oznaczonego nr referencyjnym: GL.ROZ.281.02.2018.MW.
-  ogłoszonego w BZP nr 543382-N-2018 z dnia 29.05.2018 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017.1579 t.j.), przesyła treść pytań wraz z wyjaśnieniami do treści SIWZ:

Pytanie 1 :

"Zwracamy się z prośbą o zmianę warunku w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia (pkt 5.3.3 SIWZ) w ww. wymienionych postępowaniach. Naszym zdaniem wystarczającym i jednocześnie gwarantującym prawidłowe wykonanie zamówienia byłoby należyte wykonanie 1 usługi polegającej na opracowaniu studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie, w ciągu ostatnich 3 lat. Wnosimy także o adekwatną zmianę kryteriów pozacenowych (pkt 15 SIWZ). Prosimy również o zmianę terminu składania ofert na dzień 19 czerwca 2018 r."

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku udziału w zakresie posiadanej wiedzy
i doświadczenia w przedmiotowym postępowaniu.
Jednocześnie informujemy, że warunek udziału określony w pkt. 5.3.3. SIWZ dotyczący posiadanej wiedzy
i doświadczenia nie ma powiązania z doświadczeniem osób, tj. Koordynatora zespołu i Eksperta
ds. ekonomiczno-finansowych, których doświadczenie stanowi kryteria pozacenowe.
Tym samym termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Pytanie 2 :

Czy gdy w dokumentacji przetargowej jest mowa o studium wykonalności Zamawiający rozumie przez to studium wykonalności będące załącznikiem do wniosku o dofinansowanie projektu, jaki będzie składany
w ramach dokumentacji aplikacyjnej? Czy chodzi może o studium wykonalności inwestycji przedinwestycyjne?

Odpowiedź Zamawiającego:

W  dokumentacji przetargowej jest mowa o studium wykonalności będącym załącznikiem do wniosku
o dofinansowanie projektu, który będzie składany w ramach dokumentacji aplikacyjnej.


Pytanie 3 :

Czy Zamawiający dostarczy Wykonawcy dane w zakresie nakładów inwestycyjnych czy ich oszacowanie dokładne oszacowanie będzie należało do Wykonawcy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca oszacuje koszty w oparciu o dokumentacje przekazaną przez Zamawiającego.  
Zgodnie z pkt 5.5 OPZ – zał. nr 04 do SIWZ „Wszelkie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia materiały Wykonawca uzyska własnym kosztem i staraniem. Ponadto Zamawiający sukcesywnie udostępni Wykonawcy, w wersji elektronicznej dokumentację projektową niezbędną do wykonania zamówienia.”

Pytanie 4 :

Czy Zamawiający dysponuje prognozą popytu? Czy jej wykonanie będzie należało do obowiązków Wykonawcy? Jakie informacje Zamawiający może przekazać w tym zakresie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dysponuje prognozą popytu.
Wykonanie prognozy popytu będzie obowiązkiem Wykonawcy.
Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z całą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ma możliwość dokonania wizji lokalnej w terenie pod kątem zakresu opracowania objętego przedmiotem zamówienia.

Pytanie 5 :

Czy Zamawiający dysponuje wariantami inwestycyjnymi dla tego projektu (opisem, szacunkowymi kosztami, efektami)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dysponuje wariantami inwestycji bez kosztów szacunkowych oraz bez określenia efektów.

Pytanie 6 :

Czy Zamawiający planuje organizację spotkań roboczych, jeśli tak to czy jest zdefiniowana jakaś minimalna ich liczba?

Odpowiedź Zamawiającego:


Zgodnie z pkt. 5.7 OPZ – zał. nr 04 do SIWZ „Na każdym etapie opracowywania przedmiotu zamówienia Wykonawca przewidzi robocze spotkania w siedzibie Zamawiającego lub w innym uzgodnionym z Zamawiającym miejscu, w celu omówienia ewentualnych uwag do dokumentów. Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni po każdym takim spotkaniu zobowiązany jest do przygotowania i uzgodnienia notatki ze spotkania z uczestnikami spotkania oraz jej przekazania Zamawiającemu, w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w Umowie.”

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe odpowiedzi jako stanowiące integralną część SIWZ.

Pytanie 7 :

Wykonawca prosi o przekazanie informacji dotyczących zaawansowania przygotowania projektu:
- planowanego terminu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obejmująca wszystkie elementy projektu, które jej wymagają.

Odpowiedź Zamawiającego:

Planowany termin uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obejmującej wszystkie elementy projektu, które jej wymagają:
a)    dla stopnia wodnego w Dobrzeniu – 26.06.2018 r.
b)    dla stopnia wodnego w Groszowicach – 26.06.2018 r.
c)    dla stopnia wodnego w Krępie – 26.06.2018 r.

Pytanie 8 :

Wykonawca prosi o przekazanie informacji dotyczących zaawansowania przygotowania projektu:
- planowanego terminu opracowania projektu budowlanego w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę / programu funkcjonalno-użytkowego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Planowany termin opracowania projektu budowlanego w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę:
a)    dla stopnia wodnego w Dobrzeniu – 23.11.2018 r.
b)    dla stopnia wodnego w Groszowicach – 23.11.2018 r.
c)    dla stopnia wodnego w Krępie – 23.11.2018 r.

Pytanie 9 :

Wykonawca prosi o przekazanie informacji dotyczących zaawansowania przygotowania projektu:
- planowanego terminu uzyskania pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę:  
a)    dla stopnia wodnego w Dobrzeniu – styczeń 2019 r.
b)    dla stopnia wodnego w Groszowicach – styczeń 2019 r.
c)    dla stopnia wodnego w Krępie – styczeń 2019 r.Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe odpowiedzi jako stanowiące integralną część SIWZ.