Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice,   23.11.2011r.


EZ/ IP/JRP -370 - 37 / 11/   
Wg   rozdzielnika

Dotyczy:       zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.                        

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92  ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia  przetargu  nieograniczonego na wykonanie: Promocji  przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja śluz  odrzańskich  na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej” -
wybrano najkorzystniejszą ofertę  złożoną przez:

FORMIND  s.c.
W.Domanik, M. Leśnik
40-049 Katowice
Ul. Kościuszki 6/5

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż zawiera najniższą cenę i w ocenie końcowej uzyskała najwyższą liczbę   punktów.

Oferty złożyli następujący Wykonawcy:1.     ERMAT  Beata Mstowska
42-200 Częstochowa
Ul. Kucelińska 42   

cena ofertowa brutto  - 483 654,51 zł

Ilość przyznanych punktów (przy kryterium oceny –  cena 100 %) - 75,98 pkt


2.    FORMIND  s.c.
W. Domanik, M. Leśnik
40-049 Katowice
Ul. Kościuszki 6/5   

cena ofertowa brutto -   367 484,01 zł  

Ilość przyznanych punktów (przy kryterium oceny –  cena 100 %)   - 100 pkt

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 94 ust.2 pkt.3 ustawy, umowa  może być zawarta niezwłocznie po otrzymaniu niniejszego zawiadomienia.

Proponowany termin podpisania umowy – 29.11.2011 r.
Rozdzielnik do pisma:  EZ / IP/IR - JPR -370 - 37 / 11/
z dnia 23.11.2011r

1.    ERMAT  Beata Mstowska           
42-200 Częstochowa
Ul. Kucelińska 42

2.    FORMIND  s.c.               
W.Domanik, M. Leśnik
40-049 Katowice
Ul. Kościuszki 6/5

3.    tablica ogłoszeń RZGW G-ce

4.    strona internetowa RZGW.

5.   JRP w miejscu
6.   EZ – a/a.