Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice,  10.11.2011r.


EZ/IP/IR-JRP-370-37/11
Wg   rozdzielnikaDotyczy:        Specyfikacji  istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o zamówienie          publiczne na wykonanie usługi:
Promocja przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” - ogłoszonego w BZP poz. 287455 dnia  03.11.11.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, przesyła treść pytań wraz z wyjaśnieniami do treści  SIWZ:

W SIWZ Zamawiający pisze:
1) „Konferencje odbędą się w wynajętych na ten cel salach lub w plenerze”.
Pytanie 1:
Jaka Ilość konferencji odbędzie się w salach?
Odpowiedź:
Planowana jest jedna konferencja w sali, dwie w plenerze

2) „W przypadku konferencji i briefingów w terenie otwartym, Wykonawca zapewni akustyczne nagłośnienie."
Pytanie 2:
Czy w przypadku konferencji i briefingów organizowanych w terenie Wykonawca będzie
miał dostęp do energii elektrycznej?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający zapewni dostęp do energii elektrycznej

3) „Przygotowanie i  publikacja materiałów w dziennikach regionalnych.
W dwóch dziennikach regionalnych obejmujących zasięgiem, jeden - całe województwo  opolskie, a drugi  całe województwo śląskie i o dziennym nakładzie pow. 20 tys. egzemplarzy w każdym z w/w województw (...).”
Pytanie  3:
Czy Zamawiający dopuszcza publikacje wyżej wymienionych materiałów w dodatkach regionalnych do tytułów ogólnopolskich?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza publikacje w dodatkach regionalnych do tytułów ogólnopolskich, przy czym muszą one obejmować swoim zasięgiem obszar województwa śląskiego i opolskiego.

4)  Okazjonalne oraz bieżące newsy i anonsy o objętości minimum dwóch modułów  zredagowane na postawie uzyskanych Informacji od Zamawiającego, w trakcie konferencji prasowych lub w innym trybie, zamieszczane w czasopismach na stronach od pierwszej do czwartej, nie rzadziej niż co dwa miesiące.
Pytanie 4:
Prosimy o doprecyzowanie, jakiego typu czasopisma ma na myśli Zamawiający (lokalne, regionalne czy branżowe), a także jaka powinna być minimalna wielkość wyżej wymienionych dwóch modułów?
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje publikacji w czasopismach regionalnych dla województwa śląskiego i opolskiego, minimalna wielkość to ok. 8x8 cm.

5) Materiały promocyjne winne być dostarczane sukcesywnie, wielkość pojedynczej dostawy określona została w Wykazie, jako „wielkość partii". 
Czas realizacji - do 4 tygodni od złożenia zamówienia.
W wykazie przedstawiono maksymalne zapotrzebowanie na gadżety promocyjne.
Rozliczenie będzie następowało za rzeczywiście zrealizowane dostawy. Zamawiający w zależności od rozwoju działań promocyjnych zastrzega sobie prawo do zamówienia tylko części artykułów.
Pytanie 5:
Czy Zamawiający potwierdza, że minimalna jednorazowa wielkość partii nie ulegnie zmniejszeniu?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający potwierdza, że minimalna jednorazowa wielkość partii wskazana w załączniku nie ulegnie zmniejszeniu.

Pytanie 6:
Czy wykonanie prezentacji wizualnej przedsięwzięcia leży po stronie Wykonawcy? Jeśli tak, to czy Zamawiający przekaże informacje niezbędne do jej przygotowania?
Odpowiedź:
Tak, wykonanie prezentacji wizualnej przedsięwzięcia leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający przekaże informacje źródłowe niezbędne do jej przygotowania.

Pytanie 7)
Jaka jest przewidziana liczba uczestników każdej z trzech konferencji?
Odpowiedź:
Przewiduje się udział w konferencji około 80 osób.

Pytanie 8:
Jaka jest przewidziana liczba uczestników briefingów?
Odpowiedź:
Przewiduje się udział w briefingu około 15 osób.

Pytanie 9:
Dla ilu uczestników briefingów Wykonawca ma zorganizować catering?
Odpowiedź:
Jak wyżej, dla około 15 osób.

Pytanie 10:
Zamawiający pisząc łącznie o 15 artykułach, ma na myśli 15 artykułów w każdym dzienniku czy łącznie 15 artykułów na dwa województwa?
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje łącznie 15 artykułów.

Pytanie 11:
Prosimy o doprecyzowanie maksymalnej ilości publikacji newsów i anonsów w trakcie realizacji projektu. Z treści zapisów SIWZ można wywnioskować tylko minimalną ilość tj. 15 artykułów
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje pełnego zaangażowania Wykonawcy w prowadzenie promocji, wskazana ilość artykułów jest ilością minimalną. Zamawiający oczekuje, iż informacje o przebiegu prac modernizacyjnych będą przez Wykonawcę dystrybuowane do mediów, co powinno skutkować dodatkowymi ponad wskazane 15 artykułów, newsami, anonsami i artykułami.

Pytanie 12:
Czy podział emisji 168 spotów informacyjnych pomiędzy województwo opolskie i śląskie leży w gestii Wykonawcy? Jeżeli nie, proszę o podanie ilości emisji spotów odpowiednio dla województwa opolskiego i śląskiego.
Odpowiedź:
Zapis SIWZ- część III Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia mówi „…w telewizji ( w jednej lub maksymalnie dwóch stacjach TV) o łącznym zasięgu obejmującym minimum obszar województw opolskiego i śląskiego.”

168 spotów informacyjnych ma być wyemitowane w województwie opolskim i śląskim. Ewentualny podział (pomiędzy nadawców) może być spowodowany brakiem zasięgu danej stacji telewizyjnej.
Przewidziana jest produkcja dwóch spotów; pierwszego na początku robót budowlanych, drugiego pod koniec realizacji projektu.

Pytanie 13:
Czy spot telewizyjny ma być z udziałem lektora?
Odpowiedź:
Tak, spot telewizyjny ma być z udziałem lektora.

Pytanie 14:
Czy oznaczenia na materiałach promocyjnych mają być monochromatyczne czy kolorowe?
Odpowiedź:
Oznaczenia na materiałach promocyjnych mają spełniać wymogi aktualnych „Zasad promocji projektów dla  Beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”. Konieczność użycia pełnego koloru została wskazana w załączniku- materiały promocyjne.

Pytanie 15:
Czy materiały promocyjne będą dostarczane w jednym czasie?
Odpowiedź:
Materiały promocyjne będą dostarczane partiami. których wielkość wskazano w SIWZ. Zamawiający przewiduje, że zamówienia będą jednocześnie składane na więcej partii materiałów, z dostawą do 4 tygodni od złożenia zamówienia.

Zamawiający pisze: Przygotowanie i emisja spotów informacyjnych w TV o zasięgu regionalnym.
Zakres prac obejmuje produkcję i emisje dwóch spotów informacyjnych (krotki film udźwiękowiony bez udziału aktorów) w telewizji (w jednej lub maksymalnie dwóch stacjach TV) o łącznym zasięgu obejmującym minimum obszar województw opolskiego i  śląskiego.
- liczba emisji: 168 – 4 razy w miesiącu raz  dziennie.
Pytanie 16:
Czy Zamawiający ma na myśli emisję 168 spotów w sumie w obu stacjach, czy po 168 spotów w każdej ze stacji?
Odpowiedź:
Zapis SIWZ- część III – Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia mówi „…w telewizji ( w jednej lub maksymalnie dwóch stacjach TV) o łącznym zasięgu obejmującym minimum obszar województw opolskiego i śląskiego.”
168 spotów informacyjnych ma być wyemitowane w województwie opolskim i śląskim. Ewentualny podział (pomiędzy nadawców) może być spowodowany brakiem zasięgu danej stacji telewizyjnej
Przewidziana jest produkcja dwóch spotów; pierwszego na początku robót budowlanych, drugiego pod koniec realizacji projektu.

Pytanie 17:
Proszę o informację czy osoba, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia musi spełniać łącznie kryteria dotyczące kwalifikacji wymienionych w pkt 5.2.1 i 5.2.2 ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, aby były to dwie różne osoby.


Pytanie 18:
Czy w pkt 5.2.2. Zamawiający pisząc „minimum dwie” miał na myśli dwie kampanie informacyjno- promocyjne czy dwie osoby uczestniczące w realizacji zamówienia ?
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje uczestnictwa co najmniej dwóch osób, które legitymują się posiadaniem co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu kampanii informacyjno- promocyjnych obejmujących również zrealizowaną  produkcję reklam telewizyjnych 


Pytanie 19:
Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje jedną osobą spełniającą kryteria dotyczące kwalifikacji wymienionych w pkt. 5.2.1. i dwoma osobami spełniającymi kryteria określone w pkt. 5.2.2. ?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający uzna warunek za spełniony

Pytanie 20:
Zamawiający pisząc o liczbie emisji 168 spotów miał na myśli emisje dla każdego województwa po 168 emisji czy łącznie 168 emisji dla województwa opolskiego i śląskiego.
Odpowiedź:
Zapis SIWZ- część III – Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia mówi „…w telewizji ( w jednej lub maksymalnie dwóch stacjach TV) o łącznym zasięgu obejmującym minimum obszar województw opolskiego i śląskiego.”
168 spotów informacyjnych ma być wyemitowane w województwie opolskim i śląskim. Ewentualny podział (pomiędzy nadawców) może być spowodowany brakiem zasięgu danej stacji telewizyjnej
Przewidziana jest produkcja dwóch spotów; pierwszego na początku robót budowlanych, drugiego pod koniec realizacji projektu.

Kopia:

1)  JRP
2)   EZ – a/a