Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu Promocji przedsięwzięcia pn.: Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej
Numer ogłoszenia: 287455 - 2011; data zamieszczenia: 03.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach , ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, tel. 32 7774926, faks 32 7774999.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gliwice.rzgw.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: administracja rządowa niezespolona.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu Promocji przedsięwzięcia pn.: Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu Promocji przedsięwzięcia pn.: Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej Zakres zamówienia obejmuje: 1) wykonanie, montaż i utrzymanie przez cały czas realizacji przedsięwzięcia 6 szt. tablic informacyjnych oraz ich demontaż i likwidację po jej zakończeniu, 2) wykonanie i montaż 4 szt. tablic pamiątkowych, 3) udzielanie informacji za pośrednictwem prasy poprzez: - zorganizowanie 3 konferencji i 10 briefingów prasowych, - przygotowanie i publikację materiałów w dziennikach regionalnych 4) przygotowanie i emisję spotów reklamowych w TV o zasięgu regionalnym, 5) opracowanie, zaprojektowanie i wykonanie materiałów promocyjnych w postaci : - 4 edycji kalendarzy ściennych z wizualizacją i oznakowaniem symboliką POIiŚ, UE i RZGW, - naklejek samoprzylepnych na sprzęt, - monografii Kanału Gliwickiego, - filmu o Kanale Gliwickim - druków firmowych do korespondencji, - banera przenośnego, 6) wykonanie materiałów promocyjnych. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania aktualnych Zasad promocji projektów dla Beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Obecnie obowiązują wytyczne wydane przez Departament Koordynacji Programów, Infrastrukturalnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z lipca 2009 r., - stanowiące załącznik 1 do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.22.00-5, 30.19.50.00-2, 30.19.28.00-9, 79.80.00.00-2, 79.82.11.00-6, 79.82.25.00-7, 79.97.00.00-4, 92.22.00.00-9, 92.31.22.10-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 2 000 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt.2 Ustawy, dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, prawidłowo zrealizował lub realizuje co najmniej : 1) dwa zamówienia na usługę, której przedmiotem była kampania promocyjno - informacyjna projektu lub produktu o wartości co najmniej 100.000 PLN każda, przy czym przynajmniej jedno z działań w ramach tych kampanii obejmowało produkcję reklamy telewizyjnej; 2) minimum dwa wydawnictwa książkowe, 3) minimum dwa kalendarze ścienne. Zamawiający dokona oceny spełniania tych warunków zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów zawartych w ofercie, zgodnie z wymaganiami określonymi w siwz.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt.3 Ustawy, dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej trzema osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami odpowiednimi do zadań, jakie przedmiot zamówienia obejmuje tj.: 1) posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług wydawniczych, public relations, reklamy, promocji, opracowania i wydania monografii (autor monografii musi wskazać przynajmniej dwa, wcześniej wydane w formie książkowej, takie opracowania własnego autorstwa o objętości minimum 50 stron); 2) posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu kampanii informacyjno- promocyjnej obejmującej zrealizowaną produkcję reklam telewizyjnych - minimum dwie. Zamawiający dokona oceny spełniania tych warunków zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów zawartych w ofercie, zgodnie z wymaganiami określonymi w siwz.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców; 2) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, będzie polegać na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.,2b ustawy Pzp, to jest on zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawić w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - przy czym zobowiązanie powinno określać również formę udziału tego podmiotu w realizacji zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: 1) Zmiany zakresu usług oraz wynagrodzenia umownego w związku z ograniczeniem przez Zamawiającego realizacji części zamówienia w razie stwierdzenia małej skuteczności danego działania (materiału) promocyjnego. 2) Zmiany stawki podatku VAT powodującej zmianę wynagrodzenia brutto Wykonawcy o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek tego podatku. W takim przypadku jako cena bazowa będzie przyjęta cena netto. 3) Zmiany osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg wykonania umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gliwice.rzgw.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiającego: Gliwice, ul. Sienkiewicza 2 - Wydział Zamówień Publicznych - pok. 210.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.11.2011 godzina 12:00, miejsce: siedziba zamawiającego: Gliwice, ul. Sienkiewicza 2 - sekretariat - pok. 207.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - VII Priorytet - Transport Przyjazny Środowisku.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki mogą Państwo pobrać z serwera FTP.