Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Naprawa podłoża pod dnem śluzy Dzierżno na Kanale Gliwickim, w miejscowości Pyskowice - Dzierżno w ramach projektu POIiŚ 7.5-1 (Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej)
Numer ogłoszenia: 182791 - 2009; data zamieszczenia: 20.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach , ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, tel. 032 7774926, faks 032 7774999.

* Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.rzgw.gliwice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: administracja rządowa niezespolona.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Naprawa podłoża pod dnem śluzy Dzierżno na Kanale Gliwickim, w miejscowości Pyskowice - Dzierżno w ramach projektu POIiŚ 7.5-1 (Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi Naprawa podłoża pod dnem śluzy Dzierżno na Kanale Gliwickim, w miejscowości Pyskowice - Dzierżno w ramach projektu POIiŚ 7.5-1 (Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej). Naprawa podłoża pod śluzą będzie polegała na wykonaniu iniekcji niskociśnieniowej zaczynem cementowym. Zakres prac : Naprawa podłoża pod śluzą obejmuje wykonanie iniekcji pod następującymi elementami: 1) Element I: Głowy dolne we wspólnej grodzy - wymiary w osiach ścianek stalowych 17,00 m x 50,00 m; 2) Element II: Komora południowa śluzy (wymiary 12,00 m x 62,50 m) i komora międzyśluzia (wymiary 11,80 m x 62,50 m); 3) Element III: Głowy górne śluzy; 4) Element IV: Komora północna (wymiary 12,00 x 62,50 m); w tym: -założenie zamknięć remontowych od wody górnej i dolnej - na obu nitkach śluzy; - wypompowanie wody z obu komór; - usunięcie namułów z dna śluzy - płyt dennych komór, głów, oraz wnętrza komory międzyśluzia; - uszczelnienie dylatacji płyt dennych oraz nieszczelności płyty dennej międzyśluzia; - zabudowanie reperów powierzchniowych na głowach śluzy, na dnie komór śluz, na koronie południowej głowy górnej; - wykonanie wentylacji nawiewnej pomieszczenia międzyśluzia; - wykonanie badań kontrolnych stanu podłoża i pomiarów geodezyjnych elementów śluzy; - wykonanie iniekcji niskociśnieniowej I i II etapu wraz z badaniami kontrolnymi.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.03.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 150 000,00 PLN. Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

* Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: 1) Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 u.p.z.p.; 2) Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie): a) Wykonać w ostatnich 5 latach przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, roboty takiego samego rodzaju jak roboty objęte przedmiotem SIWZ, w ilości co najmniej 3 zadań. Roboty tego samego rodzaju rozumie się jako wykonanie metodą iniekcji niskociśnieniowej wzmocnienia podłoża pod obiektami budowlanymi, w tym co najmniej jedno wzmocnienie pod budowlą hydrotechniczną - o wartości co najmniej 1 500 000 PLN. b) Dysponować następującym sprzętem i urządzeniami: - wiertnica rdzeniowa o głębokości wiercenia w betonie min 7,0 m - 1 szt; - małogabarytowa wiertnica tzw. mysz piwniczna, o głębokości wiercenia w betonie min 7,0 m, mogąca wydajnie pracować w pomieszczeniach wysokości 2,2 m, z możliwością przejazdu przez otwory drzwiowe szerokości 0,8 m - 2 szt; - platforma iniekcyjna (pompa, turbomieszalnik, mieszalnik) z możliwością płynnego regulowania jednocześnie wydatku i ciśnienia tłoczenia (0-15 bar) - 2 szt.; c) Dysponować następującym personelem niezbędnym do wykonania niniejszego zamówienia: - Kierownik budowy z minimum 5-letnim stażem pracy jako kierownik budowy w bezpośrednim wykonawstwie hydrotechnicznym z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub w zakresie odpowiadającym im, lecz uzyskanymi przed wejściem w życie ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) legitymujący się przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego - ustawa o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r. nr 5 poz. 42 z późniejszymi zmianami); - Uprawniony geodeta z 5 letnim stażem pracy, posiadający uprawnienia zawodowe, zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. Nr 240, poz. 2027 z 2005 r.) w zakresie: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne; lub geodezyjne pomiary podstawowe lub geodezyjna obsługa inwestycji. 3) Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku): a) posiadać środki finansowe lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000,00 PLN; b) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Ocena spełniania przedstawionych warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia..
* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału zgodnie z załącznikiem nr 3 do IDW oraz przedłożyć następujące dokumenty: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich); b) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich); c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich); d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich); e) wykaz wykonanych robót sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do IDW oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie; f) wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do IDW, narzędzi i urządzeń wymaganych do wykonania robót lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do ich udostępnienia; g) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW. Do załącznika nr 4 należy też dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa, Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, a nie są jego pracownikami; h) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w którym posiadają rachunek, potwierdzające posiadanie środków finansowych w wymaganej wysokości lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej w wymaganej wysokości; i) stosowną polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzgw.gliwice.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego: 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, Wydział Zamówień Publicznych - pok. 210.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.11.2009 godzina 12:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego, tj. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice, Sekretariat - pok. 207.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Fundusz Spójności - Program Operacyjny Infrastruktury i Środowisko, Działanie 7.5-1) oraz Budżetu Państwa.