Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, dnia 06.11.2009r.
EZ/ IP/IR – 370 - 20 / 09

Wg rozdzielnika

Dotyczy: specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu o zamówienie publiczne:
„Naprawa podłoża pod dnem śluzy Dzierżno na Kanale Gliwickim, w miejscowości Pyskowice – Dzierżno” - ogłoszonego w BZP pod poz. 182791 dnia 20.10.2009.

W związku z zapytaniem Wykonawcy do SIWZ, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, przedstawia treść pytań oraz odpowiedzi i wyjaśnienia do SIWZ:

Pytanie1
W części II SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia w pkt 6 „Kontrola Jakości Robót”, wielokrotnie przywołana jest konieczność monitoringu robót iniekcyjnych. Czy w związku z powyższym Zamawiający oczekuje od Wykonawcy automatyzacji pomiarów głębokości, wydajności, ciśnienia elementów iniekcji, przy wykorzystaniu skomputeryzowanych systemów monitorujących zg. ze wskazaniem normy PN-EN 12715.
Odpowiedź 1
Zamawiający oczekuje od Wykonawcy kontroli głębokości, wydajności i ciśnienia iniekcji; nie jest konieczna automatyzacja pomiarów
Pytanie 2
W odniesieniu zakresu robót związanych z iniekcją cementacyjną stwierdzamy, iż przedmiar robót nie zawiera iniekcji II etapu.
Czy rozumieć przez powyższe należy, iż w zależności od parametrów podłoża po wykonaniu I-go etapu komisja stwierdzi konieczność wykonania robót i rozliczy je w ramach zwiększonego zakresu robót?.
Odpowiedź 2
Przedmiar robót zawiera iniekcje I i II etapu. W zależności od parametrów podłoża po wykonaniu I - go etapu komisja stwierdzi konieczność wykonania robót II etapu.
Pytanie 3
W związku z odpowiedzią na pytanie nr 7 prosimy o sprecyzowanie zakresu robót z którego Zamawiający rezygnuje. Prosimy opublikowanie zmodyfikowanego SIWZ – zał nr 1a – Przedmiar robót.
Przypominamy, iż zamawiający daje tym samym gwarancję przygotowania oraz utrzymania obiektu przez cały okres realizacji w stanie suchym co znacząco wpływa na technologię i proces organizacji robót, a ponadto bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracowników i sprzętu w przypadkach związanych z awarią zamknięć remontowych.
Odpowiedź 3
Sprostowując odpowiedź na pytanie nr 7 (z dnia 3.11.2009 r.) Zamawiający informuje, iż zakres prac przedstawiony w Przedmiarze Robót pozostaje bez zmian. Do Wykonawcy należeć będą prace przygotowawcze, w tym założenie zamknięć remontowych od strony WG i WD na obydwu nitkach śluzy oraz odpompowanie wody z komór.
Zamawiający dostarczy elementy zamknięć remontowych na plac budowy przed dniem przekazania palcu budowy.
Przypominamy iż nieprzekraczalnym terminem zakończenia prac pod głowami dolnymi (Element I) jest 15.03.2010 r.
Pytanie 4
Prosimy o potwierdzenie czy dopuszcza się zastosowanie rur iniekcyjnych (manszetowych stalowych) jako wykonanych z materiałów równorzędnych - powszechnie stosowanych w robotach iniekcyjnych tego samego rodzaju.
Odpowiedź 4
Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur iniekcyjnych z materiałów równorzędnych do rur stalowych pod warunkiem, że wszystkie parametry eksploatacyjne rur zastępczych odpowiadać będą parametrom rur stalowych oraz że rury zastępcze umożliwią wykonanie iniekcji pod śluzą w zakresie przewidzianym w projekcie.
Pytanie 5
Przedmiar robót – Element II międzyśluzie poz. 13-14 d.1.1. określa długość węża elastycznego w jednostce m2. Prosimy o poprawienie jednostek.
Odpowiedź 5
W Przedmiarze robót – Element II międzyśluzie w poz 13 d.1.1 i poz 14 d.1.1 zmienia się jednostkę obmiaru z m2 na mb.
Pytanie 6
W celu umożliwienia przeanalizowania wprowadzonych zmian oraz dokonania precyzyjnej kalkulacji na równych warunkach dla ubiegających się o zamówienie oferentów prosimy o przedłużenie terminu złożenia oferty do dnia 16.11.2010 r.
Odpowiedź 6
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 16.11.2009 r.

W związku z licznymi pytaniami do SIWZ Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, na podstawie art. 38 ust. 6. ustawy – Prawo zamówień publicznych,
przesuwa termin:

• składania ofert na dzień: 16.11.2009r. do godz. 12:00
• złożenia wadium na dzień: 16.11.2009r do godz.12:00
• otwarcia ofert na dzień: 16.11.2009r godz. 12:30

Kopia:
1) strona internetowa RZGW
2) EZ - a/a