Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, dnia 03.11.2009r.
EZ/ IP/IR – 370 - 20 / 09

Wg rozdzielnika

Dotyczy: specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu o zamówienie publiczne:
„Naprawa podłoża pod dnem śluzy Dzierżno na Kanale Gliwickim, w miejscowości Pyskowice – Dzierżno” - ogłoszonego w BZP pod poz. 182791 dnia 20.10.2009.

W związku z zapytaniem Wykonawcy do SIWZ, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, przedstawia treść pytań oraz odpowiedzi i wyjaśnienia do SIWZ:
Pytanie 1
W pkt 9 2 a) SIWZ Zamawiający żąda spełnienia przez Oferenta następującego warunku:
„wykonać w ostatnich 5 latach przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, roboty takiego samego rodzaju jak roboty objęte przedmiotem niniejszej SIWZ, w ilości co najmniej 3 zadań. Roboty tego samego rodzaju rozumie się jako wykonanie metodą iniekcji niskociśnieniowej wzmocnienia podłoża pod obiektami budowlanymi, w tym co najmniej jedno wzmocnienie pod budowlą hydrotechniczną o wartości co najmniej 1 500 000 PLN”
Czy wartość 1 500 000 PLN dotyczy każdego z zadań odrębnie, czy też łączna wartość min. 3 prac winna być nie mniejsza niż 1 500 000 PLN
Czy wartość 1 500 000 PLN dotyczy kwoty netto, czy też brutto.
Odpowiedź
Wartość minimalna 1 500 000 PLN dotyczy wzmocnienia podłoża pod budowlą hydrotechniczną, natomiast pozostałe co najmniej 2 zadania nie mają określonej wartości minimalnej.
Wartość 1 500 000 PLN dotyczy kwoty brutto.
Pytanie 2
Prosimy o wyjaśnienie, jaki charakter ma wynagrodzenie, albowiem zgodnie z k.c. może mieć ono charakter kosztorysowy lub ryczałtowy. Tymczasem § 7 projektu umowy jednocześnie mówi o wynagrodzeniu kosztorysowym i wyłącza możliwość podwyższenia wynagrodzenia z naruszeniem art. 629 w zw. z art. 630 k.c.
Odpowiedź
Wynagrodzenie za wykonane roboty przy naprawie podłoża pod dnem śluzy Dzierżno ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego, jego wielkość zostanie ustalona w oparciu o ceny i wskaźniki wyszczególnione w kosztorysie ofertowym oraz ilości rzeczywiście wykonanych robót, potwierdzonych pod względem zasadności i odebranych przez Zamawiającego.
Pytanie 3
Prosimy o potwierdzenie terminów realizacji Elementu III i IV (w pkt. 8.4. wystąpiła najprawdopodobniej omyłka: 10.12.2012-15.03.2012) - czy między tymi etapami ma być 9 m-cy przerwy w robotach ?
Odpowiedź
Planowany termin realizacji wzmocnienia podłoża pod:
Elementem III śluzy (głowy górne)- jest zapisane w pkt 8.3. IDW; 11.12.2010 r. - 15.03.2011 r.,
powinno być zapisane ; 11.12.2010 r. - 15.03.2011 r.
Elementem IV śluzy(komora północna) - jest zapisane w pkt 8.4; IDW 10.12.2012 - 15.03.2012 r., powinno być 10.12.2011 - 15.03.2012 r.
Zaznaczamy , że roboty w komorze północnej mogą być prowadzone tylko podczas przerwy w żegludze, która ma miejsce w okresie 10 grudnia – 15 marca.

Pytanie 4
W materiałach przetargowych brak jest informacji o ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko naturalne, t.j. czy został opracowany raport o oddziaływaniu na środowisko, czy została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i pozwolenie wodnoprawne. Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwolenia wodnoprawnego, celem zapoznania się z podanymi tam uwarunkowaniami, przyjęcia odpowiedniej technologii i wyceny oferty.
Odpowiedź
Zamawiający uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, bez potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, kopię decyzji umieszczono na serwerze RZGW. Nie posiadamy pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie robót wzmacniających pod dnem śluzy. Prawo wodne nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla robót wzmacniających podłoże.
Pytanie 5
Prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do oferty
oryginału wadium.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na dołączenie do oferty oryginału wadium.
Pytanie 6
Jakimi środkami finansowymi dysponuje Zamawiający na roboty wzmacniające w 2009 roku i jakie środki przewiduje wydatkować w 2010 roku.
Odpowiedź
Zamawiający w 2009 r dysponuje środkami w kwocie 234 700 zł. W 2010 roku na wzmocnienie podłoża pod śluzą ma zaplanowane środki w kwocie 6 500 000,0 zł.
Pytanie 7
Z uwagi na krótki czas przeznaczony na wzmocnienie podłoża pod głowy dolne śluzy Dzierżno wskazane jest, by Zamawiający przygotował śluzę do robót wzmacniających na dzień przekazania placu budowy. Przez przygotowanie śluzy rozumie się, założenie zamknięć remontowych od strony WG i WD na obydwu nitkach śluzy oraz odpompowanie wody z komór. Oczekuje się od Zamawiającego potwierdzenia przygotowania śluzy Dzierżno do robót wzmacniających.
Odpowiedź
Zamawiający na dzień przekazania placu budowy przygotuje komory śluzy do robót wzmacniających podłoże pod śluzą w zakresie jak w pytaniu.
Pytanie 8
Do robót wzmacniających konieczna jest energia elektryczna. Czy inwestor wskaże miejsce poboru energii. Jaka jest moc energii na śluzie, możliwa do udostępnienia Wykonawcy.
Odpowiedź
Zamawiający zapewni możliwość poboru 4,5 kW energii.
Pytanie 9.
Podczas prowadzenia prac wzmacniających podłoże pod śluzą, nie będzie przepływu wód kanałem przez śluzę Dzierżno. Jak Zamawiający rozwiązał kwestię niedopuszczenia do piętrzenia się wody w kanale z powodu jego przetamowania zamknięciami remontowymi śluzy Dzierżno?. Czy Zamawiający planuje obniżenie lustra wody w kanale na odcinku pomiędzy śluzami Dzierżno i Łabędy?.
Odpowiedź.
Woda z V sekcji Kanału Gliwickiego będzie regulowana za pomocą jazu stałego (bocznego). Nadmiar wody będzie odprowadzany do zbiornika Dzierżno Duże.
Zamawiający nie planuje obniżenia lustra wody na odcinku pomiędzy śluzą Dzierżno a śluzą Łabędy.

Kopia:
1) strona internetowa RZGW
2) EZ - a/a