Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, 08.12.2009r.


EZ/IP/IR-370- 22/ 09/


Wg rozdzielnikaDotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty .

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na:

„Nadzór geotechniczny dla naprawy podłoża pod dnem śluzy Dzierżno na Kanale Gliwickim w miejscowości Pyskowice – Dzierżno w ramach projektu POIiŚ 7.5-1 „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi Wodnej”

zostało wybrane:
GEOTEKO Projekty i Konsultacje Geotechniczne
Spółka z o.o.
02-739 Warszawa, ul. Wałbrzyska 3/5

przy oferowanej cenie brutto za cały przedmiot zamówienia – 341 600 zł (brutto).

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest jedyną ofertą złożoną do przedmiotowego przetargu, jest więc ofertą najkorzystniejszą.


Rozdzielnik:

1) GEOTEKO
Projekty i Konsultacje Geotechniczne
Spółka z o.o.
02-739 Warszawa,
ul. Wałbrzyska 3 / 5


2) RZGW w Gliwicach – tablica ogłoszeń
3) Strona internetowa
4) IP/IR - w/m
5) EZ - a/a