Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

04/01/2012 S1 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

PL-Gliwice: Nadzór nad robotami budowlanymi

2012/S 1-001646

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi


Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
ul. Sienkiewicza 2
Osoba do kontaktów: Elżbieta Plucińska - Wydział Zamówień Publicznych
44-100 Gliwice
POLSKA
Tel.: +48 327774926
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Faks: +48 327774999

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gliwice.rzgw.gov.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: administracja rządowa niezespolona
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Środowisko
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu: „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w Zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej” wraz z zarządzaniem projektem.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: woj. śląskie.

Kod NUTS PL22

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu w tym usługi nadzoru inwestorskiego dla projektu pn.: „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w Zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej” obejmującego śluzy Kanału Gliwickiego: Kłodnica, Rudziniec, Dzierżno, Łabędy.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71247000, 71324000, 71356100, 71631000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 39 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 60 000,00 PLN (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy).
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Na zasadach określonych w ustawie z dnia 30.6.2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.). Rozliczenie za realizację Umowy będzie następowało w okresach miesięcznych, na podstawie faktur prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę, potwierdzanych przez Zamawiającego. Termin płatności 30 dni od daty otrzymania faktury.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). Przed zawarciem umowy Zamawiający będzie żądał umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu Oferty, którego wzór stanowi - Załącznik nr 1 do IDW, części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w Sekcji III.2.1), III.2.2) i III.2.3) niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu (dalej: Ogłoszenia) oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w sekcji III.2.2) i III.2.3) ogłoszenia, Wykonawcy wykazują łącznie.
3. Na potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i których opis sposobu oceny spełniania został zamieszczony w sekcji III.2.2) i sekcji III.2.3) Ogłoszenia należy – pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4) ustawy Pzp – złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
3.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do IDW;
3.2 pozostałe oświadczenia i dokumenty wskazane w sekcji III.2.2) oraz sekcji III.2.3) ogłoszenia.
4. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Sekcji III.2.1) 5. Ogłoszenia, wg zasady: „spełnia - nie spełnia”.
5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp, należy - pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp - złożyć następujące dokumenty:
5.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do IDW,
5.2 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1,pkt 2 ustawy;
5.3 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5.4 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5.5 aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób;
5.6 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
1) w Sekcji III.2.1) 5.2-5.4 Ogłoszenia i Sekcji III.2.1) 5.6 Ogłoszenia - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) w Sekcji III.2.1) 5.5 Ogłoszenia - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp.
6.2 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Sekcji III.2.1) 6. Ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
6.3 Dokumenty, o których mowa w Sekcji III.2.1) 6.1. Ogłoszenia lit a) i c) oraz pkt Sekcji III.2.1) 6. 2 Ogłoszenia, lub zastępujący je dokument, o którym mowa w pkt 6.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w Sekcji III.2.1) 6.1. lit b) ogłoszenia, lub zastępujący go dokument, o którym mowa w Sekcji III.2.1) 6. 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6.4 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
7. Wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów.
7.1 Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem oświadczeń wymienionych w Sekcji III.2.1) 3. oraz Sekcji III.2.1) 5.1 które muszą zostać złożone w formie oryginałów, a także zobowiązania, o którym mowa Sekcji III.2.1) i III.2.3), które wymaga zachowania formy pisemnej), należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
7.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w Sekcji III.2.3) i Sekcji III.2.2) 3., kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
7.3 Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.
7.4 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski
8. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
8.1 oświadczenie wymienione w Sekcji III.2.1) 3.1 powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców;
8.2 dokumenty wymienione w Sekcji III.2.1) 3. składa dowolny Wykonawca/dowolni Wykonawcy wykazujący spełnianie warunków, spośród Wykonawców składających wspólną ofertę;
8.3 oświadczenie wymienione w Sekcji III.2.1) 5. 1 oraz dokumenty wymienione w Sekcji III.2.1) 5. 2-6 albo odpowiadające im określone w Sekcji III.2.1) 6.1 i 6.2, powinny być złożone przez każdego Wykonawcę.
9. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 5.1-5.6.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Na potwierdzenie spełniania warunków o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, i których opis sposobu oceny spełniania został zamieszczony w Sekcji III.2.2) "Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów" w pkt. 1.1)a) i w pkt. 1.1)b) należy - pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp – złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
a) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - w celu wykazania spełniania warunku, którego opis został zamieszczony w sekcji III.2.2) pkt. 1.1)a) Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów,
2.Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić wymaganych dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunków opisanych w sekcji III.2.2) pkt. 1.1) a) Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów.
3. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
4.Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp i opisanego w sekcji III.2.2) pkt. 1.1) a) Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp, Zamawiający wymaga przedłożenia informacji, o której mowa w Sekcji III.2.2) 1a. dotyczącej tych podmiotów.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
a) Wykonawca powinien wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł.
2. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w pkt 1.1)a).
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Na potwierdzenie spełniania warunków o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, i których opis sposobu oceny spełniania został zamieszczony w Sekcji III.2.3) "Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów" w pkt. 1.1) „posiadania wiedzy i doświadczenia” i w pkt. 1.2) a) i b) ”Potencjał kadrowy” należy - pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp - złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1 Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców- w celu wykazania spełniania warunku, którego opis został zamieszczony w sekcji III.2.3) Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów pkt. 1.1) „Posiadania wiedzy i doświadczenia” Ogłoszenia. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie usługi zostały wykonane należycie.
Wykaz powinien być sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do IDW.
Wartości robót podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
1.2) b) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - w celu wykazania spełniania warunku, którego opis został zamieszczony w sekcji III.2.3) Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów pkt.1.2)b) „Potencjał kadrowy” Ogłoszenia.
Wykaz powinien być sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do IDW.
1.2) 1.2) b) Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do IDW.
Wykonawca wskaże przed podpisaniem umowy osoby ze składu personelu kluczowego, które – poza funkcjami pełnionymi w zakresie swojej specjalności – będą odpowiedzialne za koordynację wszystkich spraw związanych z daną śluzą w całym okresie realizacji i rozliczenia robót budowlanych dla tej śluzy.
Jeżeli Wykonawca uzna, że zaproponowany skład personelu nie pozwala na zrealizowanie zamówienia, winien on przewidzieć zatrudnienie dodatkowych osób, których wynagrodzenie należy uwzględnić w ofercie.
Wykonawca zapewni pracę swojego personelu w taki sposób, aby zachować ciągłość realizacji wszystkich swoich obowiązków wynikających z Umowy i tak, aby nadzór nad robotami był zrealizowany zgodnie ze harmonogramem robót modernizacji wszystkich śluz. Wszelkie zmiany w składzie personelu kluczowego będą wymagały akceptacji Zamawiającego.
W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1) posiadania wiedzy i doświadczenia
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch usług, których przedmiotem było pełnienie nadzoru nad robotami budowlanymi, w tym jednej o wartości robót budowlanych minimum 50 000 000 PLN brutto.
Jako wykonanie usługi należy rozumieć doprowadzenie, co najmniej, do wystawienia Świadectwa Przejęcia/Protokołu odbioru robót.
Wartości robót podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
1.2)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) Potencjał techniczny
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Sekcji III.2.1) 3.
b) Potencjał kadrowy
Wykonawca musi wskazać personel kluczowy, które będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujący się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną mu powierzone. Wykonawca do pełnienia funkcji wymienionych poniżej wskaże osoby, które spełniają następujące wymagania:
1. Koordynator Projektu (minimalna liczba osób: 1)
Wykształcenie: Wyższe techniczne, np. budownictwo, mechanika lub zarządzanie projektami.
Doświadczenie: Minimum 5 lat doświadczenia na stanowiskach kierowniczym w zarządzaniu projektami z zakresu budownictwa, w tym doświadczenie na przynajmniej jednym kontrakcie o wartości robót budowlanych min. 50 000 000 zł brutto.
2. Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej w zakresie budowli hydrotechnicznych (minimalna liczba osób: 2)
Wykształcenie: techniczne.
Uprawnienia: Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Doświadczenie: 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami przy realizacji budowli hydrotechnicznych lub w nadzorze przy realizacji budowli hydrotechnicznych.
3. Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej (minimalna liczba osób: 2)
Wykształcenie: techniczne.
Uprawnienia: Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Doświadczenie: 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami lub w nadzorze przy realizacji obiektów budowlanych.
4. Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (minimalna liczba osób: 1)
Wykształcenie: techniczne.
Uprawnienia: Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Doświadczenie: 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami lub w nadzorze w swojej branży.
5. Inspektor nadzoru robót drogowych (minimalna liczba osób: 1)
Wykształcenie: techniczne.
Uprawnienia: Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej.
Doświadczenie: Minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami lub w nadzorze w swojej branży.
6. Inżynier – mechanik (minimalna liczba osób: 1)
Wykształcenie: wyższe techniczne.
Doświadczenie: 5 lat doświadczenia przy realizacji projektów z zakresu budowli hydrotechnicznych lub oczyszczalni ścieków.
7. Inspektor nadzoru w branży telekomunikacyjnej w zakresie sieci przewodowej i radiowej (minimalna liczba osób: 1)
Wykształcenie: wyższe techniczne.
Doświadczenie: 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami lub nadzorze montażu urządzeń i sieci przesyłu radiowego oraz monitoringu wizyjnego.
8. Inspektor ds. rozliczeń i raportowania (minimalna liczba osób: 1)
Wykształcenie: średnie lub wyższe techniczne lub ekonomiczne.
Doświadczenie: 5 lat doświadczenia związanego z obmiarami i wyceną lub rozliczaniem robót budowlanych.
Wszelkie uprawnienia wymagane do wykonywania zadań wykazanych w powyższej tabeli, powinny być wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów lub być uprawnieniami równoważnymi wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Doświadczenie liczone jest od daty uzyskania uprawnień budowlanych (dla osób, od których są wymagane uprawnienia).
Zamawiający nie dopuszcza przestawienia tej samej osoby do pełnienia więcej niż jednej funkcji z wymienionych powyżej.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w pkt. 1.1) i 1.2) powyżej, wykazują łącznie.
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
10.2.2012 - 12:00
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 10.2.2012 - 12:30

Miejscowość:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice, pok. 111.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
VI.3)Informacje dodatkowe
Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu Oferty, którego wzór stanowi - Załącznik nr 1 do IDW, części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
Zamawiający wymaga, aby Umowa została zrealizowana w terminie do 30.6.2015 r. Na okres ten składa się:
a) Okres od podpisania Umowy do rozpoczęcia nadzoru nad robotami budowlanymi,
b) Okres nadzoru nad robotami budowlanymi i rozliczenia robót.
Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy od zakończenia realizacji Umowy. W okresie rękojmi Wykonawca będzie uczestniczyć w postępowaniu reklamacyjnym w stosunku do Wykonawcy Robót oraz uczestniczyć w odbiorze pogwarancyjnym robót.
Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na drugi kwartał 2012 roku, natomiast zakończenie robót budowlanych winno nastąpić najpóźniej do dnia 30.3.2015 r. Rozliczenie budowy przez Wykonawcę powinno nastąpić najpóźniej do dnia 30.6.2015 r.
Przy ustalaniu zaangażowania poszczególnych członków zespołu nadzoru Wykonawca powinien wziąć pod uwagę równoległe prowadzenie robót na czterech śluzach, konieczność zachowania żeglugi na kanale, a także przerwę zimową w żegludze w okresie od 15.12.- 15.03.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp do wysokości 10 % wartości zamówienia podstawowego.
Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (kwoty brutto) podanej w ofercie oraz do dostarczenia Zamawiającemu umowy (polisy) ubezpieczenia OC w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem tej umowy na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000,00 PLN (zgodnie z warunkami umowy).
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian zostało zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel.: +48 224587702
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Terminy wniesienia odwołania:
5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt.5.1. i 5.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5.4. Jeśli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel.: +48 224587702
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30.12.2011

Załączniki mogą Państwo pobrać z serwera FTP.