banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Seminarium Naukowe Ustroń 2010

„Pozyskiwanie i optymalne wykorzystanie krajowych i zagranicznych środków finansowych na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i wodno-ściekowej oraz projektów z zakresu ochrony środowiska – wymiana doświadczeń”

pod honorowym patronatem
PREZESA KRAJOWEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ
oraz
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

z udziałem członków RAD GOSPODARKI WODNEJ
REGIONÓW WODNYCH MAŁEJ WISŁY i GÓRNEJ ODRY
w dniach 15-16 czerwca 2010 r.

Seminarium odbyło się w Regionalnym Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej
„Leśnik” w Ustroniu.

Uczestnicy seminarium w dniach 15 – 16 czerwca 2010 r. mieli możliwość wysłuchania wielu bardzo interesujących, bogatych merytorycznie referatów.
Doskonałą okazją do „wymiany doświadczeń” zawartej w tytule-temacie seminarium były sesje pytań do Wykładowców, dyskusja wielokrotnie umożliwiała rozwinięcie wątków bardzo szczegółowych, precyzyjne „rozpracowanie” zagadnień nastręczających szczególnych problemów w praktyce lub budzących wątpliwości interpretacyjne.
Niektóre referaty >>z założenia<< były opracowane, jako kompendia wiedzy o „instruktarze”, inne stanowiły „studium przypadku” – wszystkie zostały wysłuchane z wielkim zainteresowaniem. Wysiłek Wykładowców włożony w przygotowanie wystąpień został nagrodzony oklaskami Audytorium.
Wizja terenowa, która odbyła się na oczyszczali ścieków AQUA S.A., stanowiła doskonałe dopełnienie seminarium – przekazane informacje wywołały duże zainteresowanie uczestników tego wyjazdu technicznego, o czym świadczyła ogromna ilość pytań zadawanych Gospodarzom podczas zwiedzania obiektu.
Uczestnikom pozostawiamy ocenę przedmiotowego spotkania naukowo-technicznego, mając nadzieję, iż spełniło ono Ich oczekiwania, wzbogacając wiedzę zawodową poprzez, wyżej wspomnianą, możliwość „wymiany doświadczeń”.
Przygotowana na seminarium książka - zawierająca zbiór prezentowanych referatów - pozwala wrócić Czytelnikowi do omawianych zagadnień celem przypomnienia bądź utrwalenia wybranych wątków, istotnych szczegółów, ciekawych danych technicznych itp.
Materiał ten możecie także ściągnąć Państwo z naszej strony internetowej – mamy na celu umożliwienie czerpania wiedzy wszystkim zainteresowanym.

Na serwerze zamieszczamy fotografie dokumentujące przebieg seminarium /sesje wykładowe oraz wyjazd terenowy/.

 

Opracowała: KSW

Referaty wygłoszone podczas seminarium można pobrać z

.

Seminarium Naukowe

„Organizacja i przeprowadzenie konsultacji społecznych w odniesieniu do projektu planu gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy wraz dostarczeniem społeczeństwu informacji dotyczących tego planu na poziomie regionów wodnych”W dniu 2 kwietnia 2009r. w Regionalnym Leśnym Ośrodku edukacji Ekologicznej „Leśnik” w Ustroniu odbyło się wspólne posiedzenie Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych: Małej Wisły i Górnej Odry oraz Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy tychże Radach połączone z seminarium naukowym pt.: „Organizacja i przeprowadzenie konsultacji społecznych w odniesieniu do projektu planu gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy wraz dostarczeniem społeczeństwu informacji dotyczących tego planu na poziomie regionów wodnych”.

Przedstawiono referaty: Pani Adriany Dembowskiej /Z-cy Dyrektora Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych/ pt.: „Organizacja procesu wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce”, „Planowanie w gospodarowaniu wodami jako instrument zarządzania zasobami wodnymi” – referat Pani Iwony Kozy; w zastępstwie wygłoszony przez Adrianę Dembowską oraz Pani Agnieszki Hobot /Dyrektora Biura Projektów ds. Ochrony Środowiska/ pt.: „Tworzenia Planów Gospodarowania Wodami w I Cyklu Planistycznym w Polsce”.

Na seminarium zaprezentowano również zagadnienia z zakresu: „Organizacji i przeprowadzenie konsultacji społecznych w odniesieniu do projektu planu gospodarowania wodami…”, „Konsultacji społecznych i udziału społeczeństwa we wdrażaniu RDW – wyniki” oraz „Działań wynikających z projektów planów gospodarowania wodami dla obszaru RZGW Gliwice”.

Z powyższymi prezentacjami można się zapoznać na stronie internetowej: Protokół z Posiedzenia Rad Gospodaki Wodnej oraz Komisji ds. US 02.04.2009r

W śród członków Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych: Małej Wisły i Górnej Odry oraz Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy tych Radach rozdysponowano ankiety wraz z broszurami dotyczącymi III Tury Konsultacji Społecznych, „Projekty Planów Gospodarowania Wodami na obszarach dorzeczy: Małej Wisły i Górnej Odry oraz pozostałe materiały informacyjne.

Seminarium naukowe

„Gospodarka leśna i rybacka elementem kształtowania zasobów wodnych Regionu Wodnego Małej Wisły”

W dniu 16-17 września 2008r. w Regionalnym Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Leśnik” w Ustroniu odbyło się wspólne posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły z udziałem Prezydium Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa połączone z Seminarium naukowym „Gospodarka leśna i rybacka elementem kształtowania zasobów wodnych Regionu Wodnego Małej Wisły”.

Celem spotkania było omówienie zagadnień związanych z gospodarką leśną i małą retencją – w regionach górskich. Gośćmi byli eksperci z dziedziny gospodarki wodnej, leśnictwa, przedstawiciele administracji samorządowej, użytkownicy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych (ekologicznych), którzy brali bardzo aktywny udział w dyskusji. Podczas spotkania sformułowano wnioski i postulaty mające służyć poprawie retencji w Regionie Wodnym Małej Wisły i Czadeczki. W związku z powyższym stwierdzono, iż celowe jest organizowanie kolejnych spotkań tego typu.
Szczegółowe informacje dotyczące spotkania znajdują się na stronie.