banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

 

GL.ROZ.281.04.2018.EWK                                                  Gliwice, 11.06.2018r.

 

Zestawienie ofert otwartych w dniu  11.06.2018 r.

w postępowaniu na usługę w trybie przetargu nieograniczonego, pn.:

Opracowanie Studium Wykonalności wraz z niezbędnymi załącznikami oraz wniosku o dofinansowanie dla Projektu pn. „Budowa jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy w km 180,50 rz. Odry z uwzględnieniem obiektów  towarzyszących”

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  200 859,00 zł (brutto)

Nr oferty

    Nazwa i adres Wykonawcy:

Cena ofertowa

brutto [zł]

Termin

wykonania

zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

 

 

DGA Optima Sp. z o.o.

61-896 Poznań, ul. Towarowa 37

 

123 061,50 zł

nie dłużej niż 17 miesięcy
od dnia podpisania umowy

24 miesiące

Zgodnie
z zapisami umowy

2.

 

Konsorcjum firm:

1. GRUPA GUMUŁKA

EUROEDUKACJA SP. z o.o.

40-077 Katowice, ul. Matejki 4

2. Grupa Gumułka - Audyt

Spółka z o.o. Spółka k.

40-077 Katowice, ul. Jana Matejki 4

59 409,00 zł

nie dłużej niż 17 miesięcy
od dnia podpisania umowy

24 miesiące

Zgodnie
z zapisami umowy

3.

 

 

DFI CONSULTANTS Igor Pawłowicz

01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 29/34

135 792,00 zł

nie dłużej niż 17 miesięcy
od dnia podpisania umowy

24 miesiące

Zgodnie
z zapisami umowy

4.

 

INFRA - CENTRUM DORADZTWA

SP. Z O.O.

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 47/10

67 035,00 zł

nie dłużej niż 17 miesięcy
od dnia podpisania umowy

24 miesiące

Zgodnie
z zapisami umowy

5.

 

 

Lemtech Konsulting Sp. z o.o.

30-003 Kraków, ul. Lubelska 24/6

51 660,00 zł

nie dłużej niż 17 miesięcy
od dnia podpisania umowy

24 miesiące

Zgodnie
z zapisami umowy

6.

Multiconsult Polska sp. z o.o.

00-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17

340 187,25 zł

nie dłużej niż 17 miesięcy
od dnia podpisania umowy

24 miesiące

Zgodnie
z zapisami umowy

7.

DHV Hydroprojekt Sp. z o.o.

01-029 Warszawa, ul. Dzielna 60

184 500,00 zł

nie dłużej niż 17 miesięcy
od dnia podpisania umowy

24 miesiące

Zgodnie
z zapisami umowy

8.

LPW Sp. z o.o.

40-599 Katowice, ul. Żeliwna 38

78 105,00 zł

nie dłużej niż 17 miesięcy
od dnia podpisania umowy

24 miesiące

Zgodnie
z zapisami umowy

9.

EPRD Biuro Polityki Gospodarczej

i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

25-604 Kielce, ul. Szkolna 36 A

239 702,40 zł

nie dłużej niż 17 miesięcy
od dnia podpisania umowy

24 miesiące

Zgodnie
z zapisami umowy

10.

TRACTEBEL ENGINEERING S.A.

40-833 Katowice, ul. Dulęby 5

110 585,61 zł

nie dłużej niż 17 miesięcy
od dnia podpisania umowy

24 miesiące

Zgodnie
z zapisami umowy

11.

HABITAT PRIME Sp. z o.o.

02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 37/U6

38 898,75 zł

nie dłużej niż 17 miesięcy
od dnia podpisania umowy

24 miesiące

Zgodnie
z zapisami umowy

12.

Konsorcjum firm:

1. POLINVEST Sp. z o.o. -LIDER KONSORCJUM

30-347 Kraków, ul. Jana Bożka 3

2. International Management Services Sp. z o.o. - CZŁONEK KONSORCJUM

31-104 Kraków, ul. Felicjanek 4/10

97 662,00 zł

nie dłużej niż 17 miesięcy
od dnia podpisania umowy

24 miesiące

Zgodnie
z zapisami umowy

13.

LECH CONSULTING SP. Z O.O.

87-100 Toruń, ul. Podmurna 65/1

157 440,00 zł

nie dłużej niż 17 miesięcy
od dnia podpisania umowy

24 miesiące

Zgodnie
z zapisami umowy

14.

NBC Consulting Sp. z o.o.

40-045 Katowice, ul. Astrów 10

113 160,00 zł

nie dłużej niż 17 miesięcy
od dnia podpisania umowy

24 miesiące

Zgodnie
z zapisami umowy

15.

Collect Consulting S.A.

40-555Katowice, ul. Rolna

65 774,25 zł

nie dłużej niż 17 miesięcy
od dnia podpisania umowy

24 miesiące

Zgodnie
z zapisami umowy

16.

KPPM Doradztwo Sp. z o.o.

31-108 Kraków, ul. Smoleńsk 25A/3

43849,50 zł

nie dłużej niż 17 miesięcy
od dnia podpisania umowy

24 miesiące

Zgodnie
z zapisami umowy

 

UWAGA!
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe dokumenty składa każdy z członków Konsorcjum.