banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

EZ /NZO-370-16/17

 

Zestawienie ofert otwartych w dniu  27.09.2017 r. w przetargu nieograniczonym o zamówienie publiczne na:

"Remont umocnień koryta i udrożnienie przekroju hydraulicznego koryta rzeki Bierawki w km 56+800-58+600 w m. Orzesze. Usuwanie szkód powodziowych".

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 100 000,00 zł (brutto)

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:

Cena ofertowa

brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

  1.  

Konsorcjum Firm:

Lider Konsorcjum: Stawecki Holding Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Legnicka 28,

25-324 Kielce

Partner Konsorcjum: ESC Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Emilian Stawecki

ul. Legnicka 28,

25-324 Kielce

1 223 399,71 zł

01.06.2018 r.

60 pełnych miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót

Zgodnie z zapisami umowy

2.

 

Zakład Budownictwa i Melioracji Wodnych "OSTROGA" Lidia Bachor, Bartłomiej Ciechanowski

ul. Magazynowa 3,

56-300 Milicz

1 155 696,95 zł

01.06.2018 r.

60 pełnych miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót

Zgodnie z zapisami umowy

3.

 

P.H.U. "KWABUD"       Mirosław Wysopal

ul. Marcina Strzody 2,

44-100 Gliwice

950 148,12 zł

01.06.2018 r.

72 pełne miesiące, licząc od dnia końcowego odbioru robót

Zgodnie z zapisami umowy

4.

 

Melioracje Wodne        Kachel Stanisław

ul. Szczygłów 5 B,

44-200 Rybnik

826 801, 50 zł

01.06.2018 r.

60 pełnych miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót

Zgodnie z zapisami umowy

5.

Zakład Usług Hydrotechniczno-Melioracyjnych

Wojciech Ferenc

ul. Kolejowa 1-82,

46-040 Ozimek

770 490,07 zł

01.06.2018 r.

90 pełnych miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót

Zgodnie z zapisami umowy

6.

Konsorcjum Firm:

Lider Konsorcjum: Firma Wielobranżowa SANSTOL    Zbigniew Garłowski

ul. Kościuszki 83,

42-582 Rogoźnik

Partner Konsorcjum: Firma Wielobranżowa PRISAN   Liliana Garłowska

Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego HYDROMEX Roman Kwiecień

 

770 792,08 zł

01.06.2018 r.

84 pełne miesiące, licząc od dnia końcowego odbioru robót

Zgodnie z zapisami umowy

 

UWAGA!
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe dokumenty składa każdy z członków Konsorcjum.