banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

EZ /NZM-370-13/17

 

Zbiorcze zestawienie ofert otwartych w dniu  20.09.2017 r.

w ogłoszeniu o zamówieniu na roboty budowlane, pn.:

"Odbudowa muru oporowego w Bielsku-Białej na lewym brzegu rz. Białej, na odcinku od mostu w ciągu ul. 11-go Listopada do DH Wokulski”

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 525 056,89 zł (brutto)

Nr oferty

    Nazwa i adres Wykonawcy:

Cena ofertowa brutto PLN

Okres gwarancji

Warunki płatności

 Termin wykonania zamówienia

1.       

INŻBUD Tomasz Trepka,

ul. Drzymały 8

44-200 Rybnik

  662 973,71

60 m-cy, licząc od daty odbioru końcowego

Zgodnie
z zapisami SIWZ

Do 27 grudnia 2017 roku

2.       

Konsorcjum:

Lider konsorcjum - Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „TOMBIZ” Tomasz Bizoń

ul. Bielska 36

43-200 Pszczyna

Partner konsorcjum – Budownictwo Wodno- Inżynieryjne i Drogowe Sp. z o.o

ul. Bielska 36

43-200 Pszczyna

  401 617,02

60 m-cy, licząc od daty odbioru końcowego

Zgodnie
z zapisami SIWZ

Do 27 grudnia 2017 roku

3.       

 

Zakład Robót Inżynieryjnych „EKOINŻ” Jerzy Ślepecki

 ul. Beskidzka 19

 34-326 Zarzecze

  526 157,22

60 m-cy, licząc od daty odbioru końcowego

Zgodnie
z zapisami SIWZ

Do 27 grudnia 2017 roku

UWAGA!

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe dokumenty składa każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.