banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, 14.09.2017 r.

EZ /NZM-370-13/17

Wg rozdzielnika


Dotyczy: Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne:
„Odbudowa muru oporowego w Bielsku-Białej na lewym brzegu rz. Białej, na odcinku od mostu w ciągu ul. 11-go Listopada do DH Wokulski”
-  ogłoszonego w BZP nr 582260-N-2017 z dnia 2017-09-04 r.
               
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, przesyła treść pytania wraz z wyjaśnieniem do treści SIWZ:

Pytanie:
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w wersji edytowalnej dla przetargu nieograniczonego pn. „Odbudowa muru oporowego w Bielsku – Białej na lewym brzegu rz. Białej, na odcinku od mostu w ciągu ul. 11-go Listopada do DH Wokulski" oznaczenie sprawy (numer referencyjny): EZ/NZM-370-13/17


Odpowiedź Zamawiającego:
Wersja edytowalna Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego pn.. „Odbudowa muru oporowego w Bielsku – Białej na lewym brzegu rz. Białej, na odcinku od mostu w ciągu ul. 11-go Listopada do DH Wokulski" oznaczenie sprawy (numer referencyjny): EZ/NZM-370-13/17 została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.gliwice.rzgw.gov.pl w pliku:

„SIWZ Cz.I - IDW+załączniki (13-17) mur oporowy rz. Biała.doc”

Załącznik:

SIWZ Cz.I - IDW+załączniki (13-17) mur oporowy rz. Biała - w wersji edytowalnej