banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, 14.09.2017  r.

EZ /NZM-370-13/17

Wg rozdzielnika


Dotyczy: Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne:
„Odbudowa muru oporowego w Bielsku-Białej na lewym brzegu rz. Białej, na odcinku od mostu w ciągu ul. 11-go Listopada do DH Wokulski”
- ogłoszonego w BZP nr 582260-N-2017 z dnia 2017-09-04 r.               

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, przesyła treść pytania wraz z wyjaśnieniem do treści SIWZ:

 
Pytanie:

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem dotyczącego zapisu SIWZ j.n.:
„Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli: A) Wykonawca wykaże, że w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał: - co najmniej dwa zadania o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia, w tym przynajmniej jedno zadanie o wartości minimum 300 tysięcy złotych brutto, polegające na wykonaniu regulacji rzek lub remontu zabudowy regulacyjnej, w zakresie którego wykonano: budowle żelbetowe o kubaturze min. 50 m³ lub, mikropale iniekcyjne w ilości min. 40 sztuk”

Czy Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Oferent przedstawi referencje uwzględniające:
- wykonanie robót melioracyjnych związanych z umocnieniem kamieniem dna i brzegów cieku Pniówka wraz z jego regulacją kamieniem hydrotechnicznym, ażurami i palisadą drewnianą utworzona z pali do regulacji rzek;
- natomiast w zakresie wykonania zabudowy regulacyjnej wykonanej budowlami  żelbetowymi lub mikrofalami iniekcyjnymi przedstawi referencje obejmujące w/w roboty, ale dla obiektów przemysłowych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Warunkiem podstawowym dla uznania przez Zamawiającego spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy jest wykazanie wykonania przynajmniej jednego zadania o wartości minimum 300 tysięcy złotych brutto, polegającego na wykonaniu regulacji rzek lub remontu zabudowy regulacyjnej, w zakresie którego wykonano:
a) budowle żelbetowe o kubaturze min. 50 m³ lub,
b) mikropale iniekcyjne w ilości min. 40 szt.
W związku z powyższym nie możemy uznać wymienionych referencji, gdyż mikropale nie były wykonywane na robotach związanych z regulacją rzek.