banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

EZ /NZP-370-8/17

Zbiorcze zestawienie ofert otwartych w dniu  17.07.2017 r. w ogłoszeniu o zamówieniu na roboty budowlane, pn.:
„Rzeka Rawa w km 0+000 - 4+360 na terenie miasta Katowice. Usunięcie mechaniczne namułu
z półek, wykoszenie i wycięcie skarp koryta z porostów, traw, zakrzaczeń i samosiewów”

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 235 449,64 (brutto).

Nr oferty:
Nazwa i adres Wykonawcy:

Cena ofertowa brutto PLN:

Warunki płatności: Termin wykonania zamówienia:
1 ,,MENTRANS” Mencnarowski Franciszek, Iłownica 174, 43-349 Rudzica   219 380,83 zł

Zgodnie
z zapisami SIWZ

13.10.2017
2

Konsorcjum Firm:

Lider Konsorcjum: Firma Wielkobranżowa PRISAN Liliana Garłowska, ul. Jana III Sobieskiego 286, 42-580 Wojkowice

Członek Konsorcjum: Firma Wielobranżowa SANSTOL Zbigniew Garłowski,                        ul. Kościuszki 83, 42-582 Rogoźnik

174 579,02 zł Zgodnie
z zapisami SIWZ
13.10.2017

UWAGA!

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe dokumenty składa każdy z członków Konsorcjum.