banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

 

Gliwice,  30.05.2017 r.                                                                                   

EZ/ IP-IR-370- 4/17                                
                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                  Wg   rozdzielnika

          Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
       
        Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)  zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne na Działania informacyjno-promocyjne dla zadania  pn.: "Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej - Etap II".
- ogłoszonego w BZP poz. 53600-2017   dnia 29.03.2017 r.

I)    Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 9 złożoną przez:

"ERMAT" Beata Mstowska
42-200 Częstochowa, ul. Kucelińska 42

              cena ofertowa (brutto): 199 745,24 zł
              termin wykonania :   31.12.2020 r.
              okres gwarancji:   Nie dotyczy

    UZASADNIENIE WYBORU :
1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ:
Cena:                                            60%,         
Doświadczenie Wykonawcy:             40%
i w ocenie końcowej uzyskała najwyższą liczbę punktów.

II.)  W postępowaniu zostały złożone oferty następujących firm:  
Oferta nr 1:  (OFERTA WYCOFANA)
 APLAN Michał Wasilewski
90-637 Łódź, ul. 6 Sierpnia 52 m. 4

Oferta nr 2:  (OFERTA WYCOFANA)
 Agencja Reklamowa
FORMIND Sp. z o.o.
40-049 Katowice, ul. Kościuszki 6/5

Oferta nr 3:  (OFERTA WYCOFANA)
 AGENCJA IN PLUS
Tymoteusz Mitlewski
33-300 Nowy Sącz, ul. Bat. Chłopskich 16/9

Oferta nr 4: (OFERTA WYCOFANA)
  PHIN Consulting Sp. z o.o.
93-121 Łódź, ul. Częstochowska 63


Oferta nr 5:   
TARRAYA S.A.
60-263 Poznań I, ul. Głogowska 108/6


         a)   Ilość pkt wg kryterium cena   (kryterium cena 60%)    =  53,74  pkt
         b)   Ilość pkt wg kryterium doświadczenie (kryterium doświadczenie 40 %)   = 40 pkt

  Razem:  93,74 punktów

Oferta nr 6: (OFERTA ODRZUCONA)
 APLAN Michał Wasilewski
90-637 Łódź, ul. 6 Sierpnia 52 m. 4     

Oferta nr 7:
Agencja Reklamowa
FORMIND Sp. z o.o.
40-049 Katowice, ul. Kościuszki 6/5

             a)   Ilość pkt wg kryterium cena   (kryterium cena 60%)    =  37,39  pkt
             b)   Ilość pkt wg kryterium doświadczenie (kryterium doświadczenie 40 %)   =  40 pkt
 
    Razem:  77,39  punktów

Oferta nr 8:
MODART MARCIN KOMADOWSKI
20-487 Lublin, ul. Romera 15

             a)   Ilość pkt wg kryterium cena   (kryterium cena 60%)    =  53,14  pkt
             b)   Ilość pkt wg kryterium doświadczenie (kryterium doświadczenie 40 %)   =  40 pkt

    Razem:  93.14 punktów

Oferta nr 9:
"ERMAT" Beata Mstowska
42-200 Częstochowa, ul. Kucelińska 42

             a)   Ilość pkt wg kryterium cena   (kryterium cena 60%)    =  60 pkt
             b)   Ilość pkt wg kryterium doświadczenie (kryterium doświadczenie 40 %)   = 40 pkt

    Razem:  100 punktów

Oferta nr 10:
PHIN Consulting Sp. z o.o.
93-121 Łódź, ul. Częstochowska 63

             a)   Ilość pkt wg kryterium cena   (kryterium cena 60%)    =  45,74 pkt
             b)   Ilość pkt wg kryterium doświadczenie (kryterium doświadczenie 40 %)   =  30 pkt

    Razem: 75,74  punktów

Oferta nr 11: ( OFERTA ODRZUCONA)
AGENCJA IN PLUS
Tymoteusz Mitlewski
33-300 Nowy Sącz, ul. Bat. Chłopskich 16/9
   


III)  Odrzucono Wykonawcę:

1. APLAN Michał Wasilewski
90-637 Łódź, ul. 6 Sierpnia 52 m. 4     
Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, gdyż Wykonawca w toku prowadzonych wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny, potwierdził pismem z dnia 18.05.2017 r.,  że złożona przez niego oferta na przedmiotowe postępowanie zawiera "rażąco niską" cenę w stosunku do średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.


2. AGENCJA IN PLUS
Tymoteusz Mitlewski
33-300 Nowy Sącz, ul. Bat. Chłopskich 16/9
Odrzucenia dokonano na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r.  Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 2164 z późn. zm.), gdyż treść oferty złożonej przez Wykonawcę nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ponieważ w formularzu cenowym (stanowiącym załącznik do oferty) wprowadzono dodatkową pozycję powodującą istotne zmiany w treści oferty, której nie da się poprawić na podstawie art. 87 ust. 2  Pzp.


Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.2   ustawy Pzp umowa  może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.