banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

 

EZ /IP-IR-370-4/17

Zestawienie ofert otwartych w dniu 08.05.2017 r.

w przetargu nieograniczonym o zamówienie publiczne na Działania informacyjno-promocyjne dla zadania pn.:

"Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej - Etap II".

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 196 738,50 zł (brutto)

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:

Cena ofertowa

brutto

Termin

wykonania

zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

 

APLAN Michał Wasilewski

90-637 Łódź, ul. 6 Sierpnia 52 m. 4

OFERTA WYCOFANA

 

31.12.2020 r.

Nie dotyczy

Zgodnie z zapisami umowy

2.

 

Agencja Reklamowa

FORMIND Sp. z o.o.

40-049 Katowice, ul. Kościuszki 6/5

OFERTA WYCOFANA

 

31.12.2020 r.

Nie dotyczy

Zgodnie z zapisami umowy

3.

 

AGENCJA IN PLUS

Tymoteusz Mitlewski

33-300 Nowy Sącz, ul. Bat. Chłopskich 16/9

OFERTA WYCOFANA

 

31.12.2020 r.

Nie dotyczy

Zgodnie z zapisami umowy

4.

PHIN Consulting Sp. z o.o.

93-121 Łódź, ul. Częstochowska 63

OFERTA WYCOFANA

 

31.12.2020 r.

Nie dotyczy

Zgodnie z zapisami umowy

5.

 

TARRAYA S.A.

60-263 Poznań I, ul. Głogowska 108/6

 

222 999,00

31.12.2020 r.

Nie dotyczy

Zgodnie z zapisami umowy

6.

 

APLAN Michał Wasilewski

90-637 Łódź, ul. 6 Sierpnia 52 m. 4

 

135 300,00

31.12.2020 r.

Nie dotyczy

Zgodnie z zapisami umowy

7.

 

Agencja Reklamowa

FORMIND Sp. z o.o.

40-049 Katowice, ul. Kościuszki 6/5

 

320 538,59

31.12.2020 r.

Nie dotyczy

Zgodnie z zapisami umowy

8.

 

MODART MARCIN KOMADOWSKI

20-487 Lublin, ul. Romera 15

 

225 541,16

31.12.2020 r.

Nie dotyczy

Zgodnie z zapisami umowy

9.

 

"ERMAT" Beata Mstowska

42-200 Częstochowa, ul. Kucelińska 42

 

199 745,24

31.12.2020 r.

Nie dotyczy

Zgodnie z zapisami umowy

10.

PHIN Consulting Sp. z o.o.

93-121 Łódź, ul. Częstochowska 63

 

261 990,00

31.12.2020 r.

Nie dotyczy

Zgodnie z zapisami umowy

11.

 

AGENCJA IN PLUS

Tymoteusz Mitlewski

33-300 Nowy Sącz, ul. Bat. Chłopskich 16/9

146 662,74

31.12.2020 r.

Nie dotyczy

Zgodnie z zapisami umowy

 

UWAGA!

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe dokumenty składa każdy z członków Konsorcjum.