banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 


Gliwice, dnia 18.04.2017 r.
EZ / IP-IR-370-4/17

Wg   rozdzielnika


Dotyczy:  wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na Działania informacyjno-promocyjne dla zadania:  "Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej - Etap II". -  ogłoszonego w BZP  nr 53600-2017 z dnia 29.03.2017 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), przesyła treść pytań wraz z wyjaśnieniami do treści SIWZ  :

Pytanie 1 :

Czy zapłata za wykonanie zadania nr 3, Przygotowanie i publikacja materiałów prasowych w  ogólnopolskich tygodnikach opinii i prasie branżowej, będzie na podstawie wystawionej faktury za całość czyli za publikacje 6 artykułów, czy będzie możliwa zapłata na podstawie wystawienia faktur po każdej jednej emisji artykułu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Będzie możliwa zapłata na podstawie faktury wystawionej po każdej emisji artykułu. Zgodnie z § 5 pkt 2 Wzoru Umowy, Wykonawca ma prawo do wystawiania faktur częściowych na podstawie protokołów odbioru poszczególnych części przedmiotu umowy bez zastrzeżeń podpisanych przez Zamawiającego.


Pytanie 2 :

Czy catering ma być zorganizowany w tym samym namiocie co konferencja?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, catering ma być zorganizowany w tym samym namiocie co konferencja.


Pytanie 3 :

Czy ilość partii (dostaw) oznacza dostawę materiałów w różnych terminach czy w tym samym terminie tylko zapakowane po określonej liczbie sztuk.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dostawy materiałów promocyjnych będą odbywać się w różnych terminach, a ilość partii dostaw zgodna z pkt. IV.8 OPZ.


Pytanie 4 :

Czy jest możliwość przedłużenia terminu składania ofert?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.