banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

 

Gliwice, 28.04.2016 r.

 

EZ /ZD/ZG-370-1/16 / II

 

Wg rozdzielnika

 

 

Dotyczy:    Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne:

 

"Program rekultywacji zbiorników zaporowych w zlewni Kłodnicy"

 

- ogłoszonego w BZP nr 44139-2016 z dnia 20.04.2016 r.

 

 

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, przesyła treść pytań wraz z wyjaśnieniami do treści SIWZ:

 

Pytanie 1 :

 

Dotyczy § 7 ust. 4 wzoru umowy – Zamawiający określił bardzo długi termin płatności (2 miesiące). Postanowienie nie uwzględnia zaleceń ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni od daty wpłynięcia prawidłowo wystawionej faktury VAT?

Odpowiedź:

 

Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu płatności do 30 dni od daty wpłynięcia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 

Pytanie 2 :

 

Dotyczy § 7 ust. 6 tiret 1 wzoru umowy – bardzo niekorzystne postanowienie dla Wykonawcy; stwierdzenie „Wykonawca spowodował uchybienie w wykonaniu umowy” jest bardzo nieostre; postanowienie podwójnie sankcjonuje nienależyte wykonanie umowy – umowa przewiduje już karę umowną. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z powyższego zapisu.

Odpowiedź:

 

Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z zapisu w § 7 ust. 6 tiret 1 wzoru umowy.

 

Pytanie 3 :

 

Dotyczy § 8 ust. 2 wzoru umowy – Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia poprawek i uzupełnień w terminie 5 dni (…). W związku z tym, że powyższy obowiązek dotyczy dwóch różnych okresów – realizacji oraz rękojmi, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie terminu w dniach roboczych i określenie różnych terminów dla poszczególnych okresów. Proponujemy uszczegółowienie zapisu w ust. 2:

„2) Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego wniesienia poprawek i uzupełnień:

 

a) wymienionych w protokole zdawczo – odbiorczym w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego lub innym terminie uzgodnionym przez Strony,

b) stwierdzonych w okresie rękojmi w terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego lub innym terminie uzgodnionym przez Strony,

- pod rygorem naliczenia kar umownych, o których mowa w § 9 ust.1 lit. b. umowy.

Uzasadnienie: o ile w okresie realizacji 5 dni może być wystarczające dla Wykonawcy na wniesienie poprawek, to w okresie rękojmi może go narazić na znaczne straty np. jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi w okresie przerwy świątecznej, to Wykonawcy zostanie 1-2 dni robocze na wywiązanie się z powyższego obowiązku (przy takiej wartości zamówienia odsetki wyniosą kilka tysięcy dziennie).

Odpowiedź:

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę brzmienia § 8 ust. 2 wzoru umowy wg. przedstawionej propozycji.

 

Pytanie 4 :

 

Dotyczy § 9 ust. 1 punkt a) wzoru umowy – Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej z 0,5 % na 0,2 %?

Odpowiedź:

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę brzmienia § 9 ust. 1 punkt a) wzoru umowy wg. przedstawionej propozycji.

Pytanie 5 :

 

Dotyczy § 9 ust. 1 punkt b) wzoru umowy – Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej z 0,5 % na 0,2 %?

Odpowiedź:

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę brzmienia § 9 ust. 1 punkt b) wzoru umowy wg przedstawionej propozycji.

 

Pytanie 6 :

 

Dotyczy § 9 ust. 1 punkt c) oraz § 4 ust. 4 wzoru umowy – powyższe zapisy nie uwzględniają zdarzeń losowych, może zdarzyć się sytuacja, iż Kierownik nie będzie mógł wziąć udziału w spotkaniu, dlatego też zwracamy się z prośbą o rezygnację powyższych zapisów. Ewentualnie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej z 5000 zł na 2000 zł?

Odpowiedź:

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę brzmienia § 9 ust. 1 punkt c) oraz § 4 ust. 4 wzoru umowy wg. przedstawionej propozycji, w tym zmianę wysokości kary umownej z 5000 zł na 2000 zł.

 

Pytanie 7:

 

Dotyczy § 9 ust. 1 punkt d) wzoru umowy – Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej z 25 % na 10 %? Uzasadnienie: Kara umowna za odstąpienie od umowy w wysokości 25% wartości umowy jest zbyt wysoka i naraża Wykonawcę na poniesienie rażącej straty. Zazwyczaj w postępowaniach przetargowych kara za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wynosi 10% wartości umowy, stąd wniosek o zmianę kary umownej do takiej wysokości.

Odpowiedź:

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę brzmienia § 9 ust.1 punkt d) wzoru umowy zgodnie z przedstawionym wnioskiem.

 

Pytanie 8 :

 

Dotyczy § 9 wzoru umowy. Umowa w obecnym kształcie wprowadza nierównowagę stron tj. kary umowne są przewidziane tylko dla Wykonawcy. W związku z tym, zwracamy się z prośbą o dodanie kolejnego    ustępu o treści:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % kwoty brutto określonej w § 7.”

Odpowiedź:

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę brzmienia § 9 wzoru umowy poprzez dodanie kolejnego ustępu o zaproponowanej treści.

 

Pytanie 9 :

 

Dotyczy § 15 ust. 1 wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu poprzez dodanie zdania drugiego o treści:

„Instrukcja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym stanowi zał. nr … do niniejszej umowy”

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę brzmienia § 15 ust. 1 wzoru umowy poprzez dodanie zdania drugiego o zaproponowanej treści.

 

 

Pytanie 10 :

 

Dotyczy § 15 ust. 2 wzoru umowy. Kara w wysokości 10 % jest rażąco wygórowana, zwłaszcza w odniesieniu do przedmiotu uchybienia. W związku z tym zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie   zapisu:

„W razie nie umieszczenia znaków firmowych i napisów, o których mowa w ust. 1, Zamawiający wezwie Wykonawcę do dostarczenia opracowania w wymaganej formie w terminie określonym przez strony, pod rygorem nałożenia kary umownej w wysokości 10% kwoty określonej w § 7.”

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę brzmienia § 15 ust. 2 wzoru umowy zgodnie z przedstawioną propozycją.

 

Pytanie 11 :

 

Dotyczy § 18 ust. 2 wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu poprzez dodanie zdania drugiego o treści:

„Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę na piśmie do poprawy, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin nie krótszy niż ….. dni.”

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę brzmienia § 18 ust. 2 wzoru umowy poprzez dodanie zdania drugiego o zaproponowanej treści.

 

Pytanie 12 :

 

Czy w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (załącznik nr 5) należy wymienić wyłącznie kierownika zespołu, czy też należy powielić podaną w formularzu tabelę i wykazać wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, a więc również te, które nie będą pełnić funkcji kierownika zespołu?

Odpowiedź:

 

W załączniku nr 5 do IDW należy wymienić wyłącznie Kierownika zespołu.