banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice,  28.04.2016 r.


EZ /ZD/ZG-370-1/16/III


Wg   rozdzielnika


Dotyczy:    Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego  o zamówienie publiczne:
"Program rekultywacji zbiorników zaporowych w zlewni Kłodnicy"
- ogłoszonego w BZP nr 44139-2016 z dnia 20.04.2016 r.   

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, przesyła treść pytania wraz z wyjaśnieniem do treści  SIWZ:

Pytanie:

Część I (IDW), punkt 10, podpunkt 10.2.3. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zgodnie z zapisami treści SIWZ w podpunkcie b) dotyczącymi spełnienia odpowiednich warunków w ramach potencjału kadrowego - osób zdolnych do wykonania zamówienia, Zamawiający wskazał, że osoba kierująca zespołem powinna  posiadać m.in."stopień doktora z zakresu inżynierii środowiska, hydrogeologii i/lub gospodarki wodnej(...)".
Proszę o informację, czy powyższy warunek zostanie spełniony w sytuacji jeśli Kierownikiem zespołu zostałaby osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego z zakresu hydrobiologii stosowanej, posiadająca ponad 40-letnie doświadczenie w dziedzinie rekultywacji jezior  i ochrony środowiska  wodnego.

Odpowiedź:
Zamawiający uzna, że w przedstawionym przypadku, warunek określony w  punkcie.10.2.3 b) IDW nie jest spełniony.