banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Prace legislacyjne - dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca norm jakości środowiska w dziedzinie polityki wodnej oraz zmieniająca dyrektywę 2000/60/WE

W roku 2001, Komisja Europejska przyjęła, jako część Ramowej Dyrektywy Wodnej, listę 41 substancji zanieczyszczających środowisko wodne, w tym 33 "substancje priorytetowe" I osiem innych zanieczyszczeń uznanych za potencjalnie szkodliwe dla środowiska wodnego. W grupie 33 substancji priorytetowych jest podgrupa priorytetowych substancji niebezpiecznych, które muszą być wyeliminowane przez raje członkowskie w ciągu 20 lat.

 

Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny ryzyka  powodziowego i zarządzania nim z 23 października 2007 r. wchodzi w życie

 

 

Od 26 listopada 2007 roku  zaczęła obowiązywać dyrektywa powodziowa, która jest ważnym uzupełnieniem legislacji  UE dotyczącej wody. Dyrektywa jest w pełni spójna z Ramową Dyrektywą Wodną  (RDW) i obejmuje wszelkie typy powodzi: związane z rzekami i jeziorami, występujące na obszarach miejskich i w strefach przybrzeżnych, czy wreszcie spowodowane gwałtownymi burzami  czy tsunami.

Nadrzędnym celem dyrektywy jest ograniczanie ryzyka powodziowego i zmniejszanie  następstw powodzi w państwach  Unii Europejskiej.

Stavros Dimas, Komisarz  ds Środowiska stwierdził, iż dla państw członkowskich ważne jest zapobieganie występowaniu powodzi oraz ochrona  obszarów, które mogą  ucierpieć na skutek powodzi. Kluczowe znaczenie ma także przygotowanie obywateli jak należy sobie radzić w przypadku wystąpienia powodzi. Nowa legislacja (dyrektywa powodziowa)  obliguje państwa członkowskie do  oceny ryzyka powodziowego, informowania obywateli na potencjalnie zagrożonych obszarach oraz zaangażowania społeczeństwa w proces planowania

 

WISE (Water Information System for Europe)

– Europejski System Informacji

 

22 marca 2007, w Światowym Dniu Wody miała miejsce oficjalna prezentacja portalu internetowego WISE (Water Information System for Europe) – Europejski System Informacji Wodnej. Stanowi on źródło wielu informacji dotyczących wody i kwestii z nią związanych, takich jak kąpieliska i inne dane dotyczące jakości wody, a także informacji na temat zakładów oczyszczania ścieków komunalnych. Portal jest wynikiem wspólnych wysiłków Europejskiej Agencji ds. Środowiska (EEA) i Komisji Europejskiej (DG ds. Środowiska, Wspólne Centrum Badawcze i Eurostat).

Portal dostępny jest ze strony: http://water.europa.eu. Aktualnie portal jest w języku angielskim, w przygotowaniu jest również polska wersja językowa.

 

Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem (MKOOpZ) jest jedną z funkcjonujących w Europie międzynarodowych komisji zajmujących się problematyką rzek i jezior, których zlewnie leżą na obszarze więcej niż jednego państwa. Została ona powołana na podstawie Umowy podpisanej we Wrocławiu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Czeskiej, Rządem Republiki Federalnej Niemiec i Wspólnotą Europejską w dniu 11 kwietnia 1996 r. Umowa weszła w życie po ratyfikacji w dniu 26 kwietnia 1999 r. Sekretariat MKOOpZ ma swą siedzibę we Wrocławiu.

 


Do podstawowych celów MKOOpZ należy między innymi koordynacja wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej w dorzeczu Odry. Praca MKOOpZ odbywa się w grupach roboczych, złożonych ze specjalistów, powołanych przez kraje będące stronami umowy. Grupy te opracowują programy działań dla osiągnięcia określonych celów, które następnie Komisja przedkłada Stronom Umowy w formie projektów i zaleceń.
Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000r. zwana dalej Ramową Dyrektywą Wodną (RDW) ustanawia ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. W RDW zostały sformułowane spójne regulacje prawne, będące podstawą zrównoważonego gospodarowania wodą. Celem społecznym wynikającym z RDW jest w szczególności zapewnienie ludziom wody do spożycia o dobrej jakości. Istotnym aspektem przy realizacji tego celu jest rozbudzenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw społecznych przyjaznych środowisku poprzez dostęp szerokiej reprezentacji społeczeństwa do informacji na temat wdrażania RDW i dokumentów opracowywanych w związku z tym wdrażaniem, m.in. związanych z procesem planowania w gospodarowaniu wodami w dorzeczu zarówno na etapie ich przygotowania, jak i weryfikacji oraz aktualizacji.
W związku z tym Ramowa Dyrektywa Wodna wprowadza w art. 14 obowiązek informowania i angażowania szeroko rozumianego społeczeństwa w proces wdrażania jej postanowień. W szczególności Kraje Członkowskie mają obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej i planów gospodarowania wodami opracowywanych dla obszarów dorzeczy.
Zaangażowanie społeczeństwa w sprawy zarządzania gospodarką wodną przyczynią się do dokładnej identyfikacji istotnych problemów gospodarki wodnej w danym obszarze dorzecza i doboru odpowiednich działań naprawczych służących ochronie i poprawie stanu jakościowego i ilościowego wód.

 

Zgodnie z art. 13 RDW , w przypadku międzynarodowego obszaru dorzecza leżącego całkowicie na terenie Wspólnoty, Państwa Członkowskie zapewniają koordynację w celu stworzenia jednego planu gospodarowania wodami w dorzeczu.

Przebieg konsultacji społecznych

Zgodnie z przepisami prawnymi konsultacje społeczne w ramach prowadzenia prac planistycznych odbywać się będą w trzech następujących po sobie etapach:

- od dnia 22 grudnia 2006 r. do 22 czerwca 2007 r:
Udostępnienie do konsultacji społecznych harmonogramu koordynacji prac krajowych w Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry

- od dnia 22 grudnia 2007 r. do 22 czerwca 2008 r:
Udostępnienie do konsultacji społecznych przeglądu najistotniejszych transgranicznych problemów gospodarki wodnej w Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry

- od dnia 22 grudnia 2008 r. do 22 czerwca 2009 r:
Udostępnienie do publicznych konsultacji projektów planów gospodarowania wodami w ramach Międzynarodowego planu gospodarowania wodami

Harmonogram koordynacji prac krajowych w Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry przygotowany został na podstawie krajowych harmonogramów stron: polskiej, czeskiej i niemieckiej.

Konsultacje społeczne harmonogramu koordynacji prac krajowych w Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry odbywać się będą przy wykorzystaniu dostępnych środków medialnych. Zostanie on zamieszczony na stronach internetowych MKOOpZ, regionalnych zarządów gospodarki wodnej w dorzeczu Odry do publicznej wiadomości.

Zgłoszone podczas konsultacji uwagi będą zbierane, analizowane i uwzględniane w miarę możliwości. Po zakończeniu całego procesu opracowane zostanie sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji, ich wyników i sposobu wykorzystania uwag.

Harmonogram Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry - do pobrania

W ramach współpracy międzynarodowej Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach aktywnie angażuje się w wiele przedsięwzięć dotyczących następujących zagadnień: • międzynarodowa gospodarka wodna,
 • międzynarodowe planowanie przeciwpowodziowe,
 • ochrona zasobów wodnych,
 • współpraca z innymi organizacjami,
 • wymiana informacji, konferencje i programy edukacyjnych.

RZGW Gliwice aktywnie współpracuje:

 • jako uczestnik programu INBO (International Network of Basin Organizations)
 • w ramach współpracy polsko-czeskiej na odcinku Kędzierzyn - Ostrawa ("OKO")
 • w ramach ICPPOR (International Commission for Pollution Protection on Odra River - Working Group 4)
 • w ramach Polish-Czech Water Management Planing Group on Border Waters
 • z InterReg IIC OderRegio
 • z Povodi Odry AS oraz Povodi Moravy AS