banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gospodarka glebowa i jakość wód

Przeprowadzone ostatnio badania eksperymentalne wskazują, że właściwie prowadzona gospodarka glebowa może efektywnie zapobiegać erozji gleby i odprowadzaniu fosforu do wód powierzchniowych, w związku z czym może być efektywnym sposobem osiągnięcia celów RDW.

Więcej....
Badania eksperymentalne przeprowadzono w Szwecji, na obszarze zlewni o dominującej uprawie zbóż, z wyraźnie obserwowaną erozją gleby i silnie zeutrofizowanym jeziorem jako odbiornikiem wód. W latach 1993-2001 na badanym obszarze były prowadzone różne działania dla zmniejszenia spływów powierzchniowych, erozji gleby i strat fosforu, dla określenia najbardziej efektywnych metod poprawy jakości wód w jeziorze.
Wyniki eksperymentu wskazują, że działania prowadzone na obszarze zlewni miały nieporównywalnie większy wpływ na jakość wód jeziora niż działania prowadzone na dopływie czy na wodach odbiornika. W szczególności, w porównaniu z konwencjonalną uprawą gleby, uprawa z rzadszym stosowaniem orki znacznie zmniejsza erozję gleby i straty fosforu, zwiększając stabilność i żyzność gleby.
Orka stosowana w okresie wiosny zmniejszała erozję o 50%, przy czym uzyskiwane plony były porównywalne jak przy zastosowaniu tradycyjnej orki jesiennej.
Jednocześnie zaobserwowano 3% spadek stężenia fosforu w wodach jeziora. Prowadzący badania ponadto wskazali na konieczność zwrócenia większej uwagi na sposób unieszkodliwiania ścieków z pojedynczych gospodarstw, bogatych w łatwo dostępny fosfor.
Badania wskazały, że w osiągnięciu celów RDW duża rolę odegrać muszą działania prowadzone u źródeł powstawania zanieczyszczeń, przy czym wiele z możliwych do zastosowania metod w dalszym ciągu wymaga badań terenowych i naukowego potwierdzenia.

Materiały źródłowe:
Science for Environment Policy, DG ENV News Alert Service, numer 1, listopad 2005
Ulen B M, Kalisky T. Water erosion and phosphorus problems in en agricultural catchment- Need for natural research for implementation of the EU WFD. Environmental Science and Policy 2005; 8: 477-484