banerek

GL.ZUZ.1.421.13.1.2018.AD                                                                                                    
GL.ZUZ.1.421.13.2.2018.AD

Gliwice, 26  lutego 2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E


Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257
z późn. zm.), art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 37 pkt. 2 oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121), w związku z art. 545 ust. 4 i ust. 5 oraz art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 z późn. zm.),

informuje

o wszczęciu postępowania na wniosek Pani Anny Papiernik z Biura Projektowego H2O Group, ul. Adama 15 lok. 7, 40-467 Katowice , działającej jako Pełnomocnik Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód,
tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z rejonu ulic Olszynowej i Gdańskiej
w Katowicach, poprzez wylot nr 85.25 do ziemi (rów bez nazwy 1) i wylot nr 47 do wód (cieku Ślepiotka).

Informujemy ponadto, że:

  • zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie do dnia 8 marca 2018 r. co do zebranych dowodów i  materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, które przewiduje się do dnia 19 marca 2018 r.,
  • zgodnie z art. 73 § 1 i § 1a Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu
    w akta sprawy w lokalu organu, tj. w Zarządzie Zlewni w Gliwicach, 44-100 Gliwice,
    ul. Robotnicza 2, w Dziale Zgód Wodnoprawnych (tel. 697 102 274),
  • zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny,
  • na podstawie art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, iż z uwagi
    na konieczność uzyskania decyzji legalizującej wyloty objęte niniejszym postępowaniem, której wydanie przewiduje się, zgodnie z zawiadomieniem z dnia 16 lutego 2018 r. znak GL.ZUZ.1.421.20.2018.AD, na dzień 8 marca 2018 r., sprawa nie zostanie załatwiona w terminie wynikającym z art. 35 tej ustawy, (w niniejszym przypadku –  8 marca 2018 r.), lecz w przewidywanym terminie do dnia 19 marca 2018 r.; na podstawie art. 37 ww. ustawy strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność) lub gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość); ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia, tj. Prezesa Wód Polskich, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach, przy czym ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Informuję równocześnie, że z dniem 1 stycznia 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566). Zgodnie z art. 545 ust. 4 i ust. 5 tej ustawy, do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem jej wejścia w życie tej ustawy (czyli przed 1 stycznia 2018 r.), stosuje się przepisy dotychczasowe. Organy, które po wejściu w życie ustawy utraciły właściwość
do wydawania pozwoleń wodnoprawnych, winny niezwłocznie przekazać sprawy wszczęte
i niezakończone organom właściwym w sprawach pozwoleń wodnoprawnych. Na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy, od dnia 1 stycznia 2018 r. organem właściwym w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego w sprawie pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1, niewymienionych w pkt 1 lit. a, c i d, jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich.
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach jest więc organem właściwym w niniejszej sprawie, przy czym, zgodnie z art. 545 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, do spraw wszczętych
i niezakończonych przed dniem wejścia w życie tej ustawy, niewymienionych w ust. 1-3, czyli m.in. do niniejszej sprawy, stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym, że organem wyższego stopnia
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego jest Prezes Wód Polskich.