banerek

GL.ZUZ.1.421.17.2018.PW

Gliwice, 26 lutego 2018 r.


Z A W I A D O M I E N I E


Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), art. 64a ust. 2, art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 127 ust. 2, ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121), w związku z art. 545 ust. 4 i ust. 5 oraz art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz. 1566 z późn. zm.),

informuje

o wszczęciu postępowania, na wniosek PONAR WADOWICE S.A.,34-100 Wadowice, ul. Wojska Polskiego 29, działającego przez Pełnomocnika – Panią Elżbietę Walkowiak i Panią Agnieszkę Ziółkowską z EKO-LOG Ochrona Środowiska S.C. w Katowicach, Al. W. Roździeńskiego 190 B, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi, poprzez zalegalizowane urządzenie wodne, tj. studnię k12, zlokalizowaną na działce nr 1371/35 w Wadowicach, wchodzącą w systemem studni nr IV (k10, k11, k12).

Informujemy ponadto, że:

  • zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie do dnia 5 marca 2018 r. co do zebranych dowodów i  materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, które przewiduje się do dnia 29 marca 2018 r.;
  • zgodnie z art. 73 § 1 i § 1a Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w Zarządzie Zlewni w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2, w Dziale Zgód Wodnoprawnych (tel. 697 102 274);
  • zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny;
  • zgodnie z art. 40 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi, a jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi.
  • na podstawie art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, informuje się, że z powodu konieczności uzyskania decyzji legalizacyjnej studnię objętą niniejszym postępowaniem, której wydanie nastąpi 26 lutego 2018 r., sprawa nie zostanie załatwiona w terminie wynikającym z art. 35 tej ustawy (w niniejszym przypadku – 8 marca 2018 r.), lecz w wyżej wskazanym przewidywanym terminie (do dnia 29 marca 2018 r.); na podstawie art. 37 ww. ustawy strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność) lub gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość); ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia tj. Prezesa Wód Polskich, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach, przy czym ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Informuję równocześnie, że z dniem 1 stycznia 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566). Zgodnie z art. 545 ust. 4 i ust. 5 tej ustawy, do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem jej wejścia w życie tej ustawy (czyli przed 1 stycznia 2018 r.), stosuje się przepisy dotychczasowe. Organy, które po wejściu w życie ustawy utraciły właściwość do wydawania pozwoleń wodnoprawnych, winny niezwłocznie przekazać sprawy wszczęte i niezakończone organom właściwym w sprawach pozwoleń wodnoprawnych. Na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy, od dnia 1 stycznia 2018 r. organem właściwym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego w sprawie pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1, niewymienionych w pkt 1 lit. a, c i d, jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich.
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach jest więc organem właściwym w niniejszej sprawie, przy czym, zgodnie z art. 545 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie tej ustawy, niewymienionych w ust. 1-3, czyli m.in. do niniejszej sprawy, stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym, że organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego jest Prezes Wód Polskich.