banerek

GL.ZUZ.1.421.2.2018.AD

Gliwice,  20 lutego 2018 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257
z późn. zm.) oraz art. 389 pkt 6, art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 4, art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566),

informuje

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek DARIM Sp. z o.o. Sp. k., 41-819 Zabrze,
ul. M. Curie Skłodowskiej 12C/11, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na zakrycie rowu R19 na działce 234/2 obręb Żerniki Las w Gliwicach.

Informujemy ponadto, że:

    • zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie do dnia 2 marca 2018 r. co do zebranych dowodów i  materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, które przewiduje się do dnia 14 marca 2018 r.,
    • zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w Zarządzie Zlewni w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2, w Dziale Zgód Wodnoprawnych (tel. 697 102 274),
    • zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.