banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Informujemy, iż od dnia 1 lutego 2011 r. istnieje możliwość
zgłaszania kandydatów
do Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry
kadencji 2011-2015

UWAGA!

Z dniem 17 października 2011 r. wygasają mandaty członków Rad GWRW MW i GO II kadencji /2007-2011/.

Rady Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry są organami opiniodawczo-doradczymi Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.


Do zakresu działania rad regionów wodnych należy wyrażanie opinii w sprawach gospodarowania wodami w regionie wodnym.


Członków rad regionów wodnych powołuje Prezes Krajowego Zarządu na wniosek właściwego terytorialnie dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, spośród kandydatów zgłaszanych przez instytucje, organy, organizacje i zakłady związane z sektorem wodnym.

 

W skład każdej z Rad GWRW wchodzi (w myśl art. 100 ust. 3 Prawa Wodnego) 30 członków. Do zgłaszania kandydatów uprawnione są:

 

  • organy samorządu terytorialnego,
  • organizacje gospodarcze, rolnicze, rybackie oraz społeczne związane z gospodarką wodną,
  • zakłady korzystające z wód,
  • właściciele wód nienależących do Skarbu Państwa.
  • Rady powoływane są na okres 4 lat.

Kandydaci powinni być osobami związanymi z życiem społeczno-gospodarczym poszczególnych regionów wodnych, posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie szeroko pojętej gospodarki wodnej, legitymować się dobrą znajomością specyfiki Regionów Wodnych Małej Wisły oraz Czadeczki i Górnej Odry, aby we właściwy sposób reprezentować interesy szerokiego grona społeczności lokalnej, regionalnej.

 

Nabór kandydatów jest prowadzony przez Wydział Komunikacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej oraz Spraw Organizacyjnych w terminie od 1 lutego 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. - decyduje data wpływu pisma.


Zgłoszenia przyjmowane są w formie pisemnej – na

, ), który udostępniamy Państwu na stronie internetowej. Prosimy o zamieszczenie na kopercie informacji: „zgłoszenie kandydata do Rad GWRW”


Zgłoszenia niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.