Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

EZ / IRP - TKG - 370- 20/12

Wg rozdzielnika

Dotyczy:  Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu                  nieograniczonego o zamówienie publiczne:

„Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Łabędy w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w Zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” - ogłoszonego w D.U.U.E. nr 2012/S-119-196838 dnia 23.06.12r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, przesyła treść pytań wraz z wyjaśnieniami do treści SIWZ:

1. Pytanie

W związku z rozbieżnością pomiędzy opisem PW (opis PW Komora północna.pdf) pkt 7 str. 13 który dopuszcza skuwanie mechaniczne jedynie osłabionej warstwy betonu otulającej zbrojenie, a przedmiarem robót konstrukcyjnych który w pozycjach:
173d.3.1.3; 241 d.3.2.6; 256 d.3.3.2; 309 d. 4.1. 3; 392 d.4.3.2 zakłada skuwanie mechaniczne betonu na grubości do 50 cm, Wykonawca prosi o potwierdzenie prawidłowości przedmiaru lub dostosowania do zapisów wynikających z opisu projektu wykonawczego.

Odpowiedz

Pozycja 173 d.3.1.3 (dotycząca w domyśle skuwania mechanicznego) powinna brzmieć:

„Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych o grubości 50 cm (korona ścian) – warstwa o grubości 10 cm, skuwana mechanicznie”,

a pozycja następna: 174 d.3.1.3, w konsekwencji:

„Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych o grubości 50 cm (korona ścian) – warstwa o grubości 40 cm, skuwana na mokro wysokociśnieniową strugą wodną (metodą strumieniowo-ścierną)”.

Powyższe wyjaśnienia odnoszą się do wszystkich pozycji przedmiarowych dotyczących rozbiórki elementów konstrukcji betonowych zbrojonych o grubości większej niż 20 cm.

2. Pytanie

Czy budynek socjalny planowany do wyburzenia zgodnie z opisem PB str. 75 pkt. 8.5 jest obecnie użytkowany? Jeżeli tak to kiedy Zamawiający udostępni budynek do wyburzenia.

Odpowiedz

W budynku użytkowana jest obecnie tylko toaleta. Budynek może być wyburzony po zapewnieniu załodze śluzy toalety, której ewentualne koszty należy ująć w kosztach ogólnych budowy.

3. Pytanie

W związku z zapisem zawartym w wypisie z MPZP miasta Gliwice zawartym w
projekcie budowlanym art. 7 pkt. 2 ppkt c) który mówi o objęciu terenu opieką
konserwatora zabytków oraz pismem UM Gliwice nr PP_7323/283/09 z dnia
12.10.2009r. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że wyburzenie budynku socjalnego
zgodnie z opisem PB pkt. 8.5 str. 75 oraz przebudowa ogrodzenia zgodnie z opisem PB
pkt. 8.9 str. 79 nie podlegają uzgodnieniu z konserwatorem zabytków?

Odpowiedz

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach pismem nr K-PT 5150.87.2011.AS (ID spr. 10999) z dnia 01 grudnia 2011 r. - nie wniósł uwag (załącznik nr 1 do pisma ) .

4. Pytanie

Czy projekt kanału obiegowego na działce nr 59 został uzgodniony z konserwatorem
zabytków w związku z występowaniem na w/w działce stanowiska archeologicznego?

Odpowiedz

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach pismem nr K-PT 5150.87.2011.AS (ID spr. 10999) z dnia 01 grudnia 2011 r. - nie wniósł uwag. (załącznik nr 1 do pisma ) .

5. Pytanie

W SIWZ a dokładniej w założeniach dla dostawców nr archiwalny 23482-HS/11; 23485-
HS/11: 23495-HS/11 w pkt WYMAGANE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I
ELEMENTÓW w podpunkcie Cylindry hydrauliczne 2.2.2 jest zapis: „Tłoczyska cylindrów hydraulicznych powinny być pokryte ceramiczną powłoką ochronną /antykorozyjną/ lub inną o podobnej trwałości mechanicznej i antykorozyjnej."

Czy jest akceptowane wykonanie tłoczyska ze stali nierdzewnej pokrytej warstwą chromu?

Odpowiedz

Tak. Producent powinien dostosować ilość warstw i łączną grubość powłoki, zależnie od gatunku zastosowanej stali, na podstawie swoich doświadczeń z cylindrów hydraulicznych eksploatowanych w podobnych warunkach.

Załącznik nr 1:

Postanowienie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach nr K-PT 5150.87.2011.AS (ID spr. 10999) z dnia 01 grudnia 2011 r.

Załącznik nr 1 dostępny jest na serwerze FTP.